Lag (1972:49) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1972-03-03
Ändring införd
SFS 1972:49
Ikraft
1972-03-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Utan hinder av 2 § första stycketa)-c) förordningen (1954:142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto, får skattskyldig, som med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet visar att skog stormfällts i avsevärd omfattning under år 1971 på viss fastighet, beträffande den förvärvskälla vari fastigheten ingår för beskattningsåren 1971 och 1972 åtnjuta uppskov med högst ett belopp, motsvarande summan av
 1. åttio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för skog, som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,
 2. femtion procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för avyttrade skogsprodukter,
 3. femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under beskattningsåret uttagits för förädling i egen rörelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1972:49) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto

  Övergångsbestämmelse

  Utan hinder av 5 § förordningen (1954:142) om taxering för inkomst av medel, som insatts på skogskonto, får skattskyldig åtnjuta uppskov med taxering år 1972 för belopp som inbetalats till banken senast den 28 april 1972. Den skattskyldige skall senast nämnda dag till länsstyrelsen i länet eller ordförande i taxeringsnämnden inkomma med sådan utredning och sådant besked som avses i 4 § första och andra styckena förordningen.
  Ikraftträder
  1972-03-22