Upphävd författning

Kungörelse (1972:66) om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1972-03-03
Ändring införd
SFS 1972:66
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast den svenska översättningen av bilagan finns med här.

1 §  Artiklarna 1-46 i den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter skall lända till efterrättelse. Konventionen har den lydelse som härvid fogad bilaga utvisar.

2 §  Vad som sägs i artikel 1 punkt 3 och artiklarna 31, 32 och 37 om behörig myndighet avser för Sveriges del lantbruksstyrelsen. Fråga om godkännande av sådant avlivningsintrument som enligt artikel 37 skall medföras under flygtransport skall prövas av styrelsen i samråd med luftfartsverket.

[S2]Med auktoriserad veterinär enligt artikel 3 punkterna 1-3 och artikel 5 avses gränsveterinär som är förordnad av lantbruksstyrelsen.

3 §  Anmälan enligt artikel 15 skall i Sverige fullgöras hos tullmyndigheten på platsen.

4 §  Vid tvist mellan Sverige och främmande stat, som är bunden av konventionen, angående tolkning eller tillämpning av konventionen skall lantbruksstyrelsen rådgöra med behörig myndighet i den främmande staten.

5 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpning av konventionen meddelas av lantbruksstyrelsen.

6 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 3 punkt 1 eller 2, artiklarna 6-13, 17-19, 21-33 eller 35-46 eller mot föreskrift som meddelats med stöd av denna kungörelse dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Bilaga

Europeisk konvention om skydd av djur under internationella transporter
Undertecknade stater, medlemmar av Europarådet, har med beaktande av att målsättningen för Europarådet är att uppnå större sammanhållning mellan dess medlemmar i syfte att skydda och förverkliga de ideal och principer som utgör deras gemensamma arv,
övertygade om att kraven vid internationella transporter av djur icke är oförenliga med djurens välbefinnande,
drivna av önskan att, så långt som möjligt, skydda djur från lidande under transport, samt
eniga om att framsteg i detta avseende kan uppnås genom antagande av gemensamma bestämmelser om internationella transporter av djur,
överenskommit som följer:

Kapitel I

Artikel 1
 1. Varje fördragsslutande part skall tillämpa de bestämmelser rörande internationella djurtransporter, som denna konvention innehåller.
 2. I denna konvention menas med internationell transport varje förflyttning som innebär överskridande av en gräns. Gränstrafik är dock undantagen.
 3. Det tillkommer de behöriga myndigheterna i avsändarlandet att avgöra om transporten överensstämmer med konventionens bestämmelser. Icke desto mindre kan destinationslandet eller mellanliggande länder bestrida att en viss transport sker enligt konventionens bestämmelser. En sådan transport får dock uppehållas endast då det är oundgängligen nödvändigt för djurens välbefinnande.
 4. Varje fördragsslutande part skall vidtaga erforderliga åtgärder för att undvika eller till ett minimum minska djurens lidande i de fall där strejk eller force majeure inom dess territorium hindrar en strikt tillämpning av bestämmelserna i denna konvention. Huvudlinjerna i denna konvention skall härvid tjäna som vägledning.
Artikel 2
Konventionen är tillämplig på internationell transport av:
 1. tama hästdjur samt tama nötkreatur, får, getter och svin (kapitel II),
 2. tamfågel och tamkanin (kapitel III),
 3. tama hundar och tama katter (kapitel IV),
 4. övriga däggdjur och fåglar (kapitel V),
 5. kallblodiga djur (kapitel VI)

Kapitel II

Tama hästdjur samt tama nötkreatur, får, getter och svin

A. Allmänna bestämmelser

Artikel 3
 1. Innan djur lastas för internationell transport skall de besiktigas av en auktoriserad veterinär i exportlandet som skall försäkra sig om att de är lämpade att transporteras. Med auktoriserad veterinär förstås i denna konvention en veterinär som utsetts av därtill behörig myndighet.
 2. Lastning skall utföras på sätt som godkänts av en auktoriserad veterinär.
 3. Den auktoriserade veterinären skall utfärda ett intyg som identifierar djuren och vari fastställes att de är lämpade för transport. Intyget skall om möjligt också innehålla uppgift om transportmedlets registreringsnummer och typ av fordon.
 4. Berörda fördragsslutande parter kan träffa överenskommelse om att bestämmelserna i denna artikel i vissa fall ej behöver tillämpas.
Artikel 4
Djur som beräknas föda under transporten eller som fött inom 48 timmar före denna skall inte anses lämpade för transport.
Artikel 5
Auktoriserad veterinär i export-, transiterings- eller importland kan föreskriva uppehåll för vila på av honom utsedd plats, under vilket uppehåll djuren skall ges nödig omvårdnad.
Artikel 6
 1. Djuren skall ges tillräckligt utrymme och, om icke speciella förhållanden påkallar annat, ha plats att ligga.
 2. Transportmedel och behållare skall vara så konstruerade att de skyddar djuren mot hårt väder och kraftiga växlingar i klimatet. Ventilation och luftutrymme skall anpassas till transportförhållandena och vara lämpade för den djurart som transporteras.
 3. Behållare (lådor, burar o.d.) i vilka djur transporteras skall förses med ett märke utvisande att försändelsen innehåller levande djur och ett tecken som visar upprätt läge. Behållare skall vara lätta att rengöra, rymningssäkra och så konstruerade att de tryggar djurens säkerhet. Behållare skall också tillåta inspektion och vård av djuren och lastas på ett sådant sätt att ventilationen inte påverkas. Under transport och hantering skall behållare alltid hållas upprätta och får icke utsättas för kraftiga stötar eller skakningar.
 4. Under transport skall djuren förses med vatten och passande foder med lämpliga intervaller. Djuren får icke lämnas mer än 24 timmar utan att utfordras och vattnas. Denna tid kan emellertid förlängas om resan till destinationsorten där djuren avlastas kan avslutas inom rimlig tid.
 5. Hästdjur skall bära grimma under transport. Denna bestämmelse behöver ej iakttagas i fråga om oinridna eller ej inkörda djur.
 6. Då djuren är bundna skall rep eller andra fästanordningar vara starka nog att ej gå sönder under normala förhållanden och långa nog att tillåta djuren att ligga om de är nödvändigt samt att äta och dricka. Nötkreatur får ej bindas vid hornen.
 7. Hästdjur, som inte transporteras i individuella bås, skall ha oskodda bakhovar.
 8. Tjurar övet 18 månaders ålder skall om möjligt vara bundna. De skall vara försedda med nosring, som enbart får användas vid hanterandet av djuren.
Artikel 7
 1. Då djur av olika arter transporteras i samma godsvagn, fordon, fartyg eller flygplan skall de vara skilda artvis. Vidare skall särskilda åtgärder vidtagas för att undvika de olägenheter som kan uppstå vid samtransport av arter, som är naturliga fiender. Då djur i olika åldrar transporteras i samma godsvagn, fordon, fartyg eller flygplan skall vuxna och unga djur hållas åtskilda. Detta skall dock ej gälla vid transport av hondjur med diande ungar. I fråga om nötkreatur, hästdjur och svin skall vuxna okastrerade handjur skiljas från hondjur. Vuxna galtar skall också transporteras åtskilda från varandra, så ock hingstar.
 2. I utrymme där djur transporteras får ej lastas gods som kan orsaka skada på djuren.
Artikel 8
Lämplig utrustning för lastning och urlastning såsom bryggor, ramper och landgångar skall användas. Golvbeläggning på denna utrustning skall vara sådan att den förhindrar halkning. Utrustningen skall, om det är nödvändigt, vara försedd med räcken. Djur får under lastning respektive urlastning ej lyftas i huvud, horn eller ben.
Artikel 9
Golven i godsvagnar, fordon, fartyg, flygplan eller behållare skall vara tillräckligt starka för att bära det transporterade djuret. De skall vara täta och i möjligaste mån halkfria. Golven skall vara täckta med tillräcklig mängd strö för att absorbera exkrementer, såvida dessa inte kan omhändertagas på annat lika effektivt sätt.
Artikel 10
För att tillförsäkra djuren nödvändig vård vid transport skall en skötare medfölja utom i följande fall:
 1. om djuren transporteras i slutna behållare,
 2. om transportören åtar sig att svara för skötarens åligganden,
 3. om avsändaren har utsett ett ombud att ta vård om djuren vid lämpliga anhalter.
Artikel 11
 1. Skötaren eller avsändarens ombud skall se efter djuren, utfordra och vattna dem samt vid behov mjölka dem.
 2. Mjölkande kor skall mjölkas minst var tolfte timme.
 3. För att möjliggöra för skötaren att utföra sina åligganden skall han, då så erfordras, ha tillgång till lämplig belysningsanordning.
Artikel 12
Djur som insjuknar eller skadas under transport skall ställas under veterinärvård så snart som möjligt och om de är nödvändigt slaktas på sådant sätt att onödigt lidande undvikes.
Artikel 13
Djur får endast lastas på godsvagnar, lastfordon, fartyg, flygplan eller i behållare som är noggrant rengjorda. Döda djur, strö och spilling skall avlägsnas så snart som möjligt.
Artikel 14
Djur skall transporteras till bestämmelseorten så snabbt som möjligt och förseningar, framför allt vid omlastning och på uppställningsplatser, skall nedbringas till ett minimum.
Artikel 15
För att formaliteterna vid import och transitering skall kunna fullgöras så snabbt som möjligt skall djurtransporter anmälas till kontrollstationen utan dröjsmål och där ges företräde.
Artikel 16
På platser där sanitär kontroll utföres och där djur regelbundet passerar i större antal skall anordningar finnas för att bereda djuren vila och ge dem foder och vatten.

B. Särskilda bestämmelser om järnvägstransporter

Artikel 17
Varje järnvägsvagn i vilken djur transporteras skall vara försett med ett märke för levande djur. Om inga för djurtransport specialinredda vagnar finns tillgängliga, skall djuren transporteras i täckta vagnar lämpade för höga farter och försedda med tillräckligt stora luftöppningar. Vagnarna skall vara rymningssäkra och så konstruerade att de tryggar djurens säkerhet. Vagnarnas insida skall vara slät, av trä eller annat lämpligt material och försedd med ringar eller bommar i lämplig höjd vid vilka djuren kan bindas.
Artikel 18
Hästdjur skall bindas antingen så att alla djur har huvudena åt samma håll eller så att de har huvudena emot varandra. Unga oinridna eller ej inkörda djur skall dock ej bindas.
Artikel 19
Stora djur skall lastas så att en skötare kan passera mellan dem.
Artikel 20
När djuren skall hållas åtskilda i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 kan detta göras så att de binds i skilda delar av vagnen, om utrymmet tillåter detta, eller med hjälp av lämpliga avbalkningar.
Artikel 21
Vid rangering och under all annan förflyttning av vagnar skall alla försiktighetsåtgärder vidtagas för att undvika att vagnar med djur utsättes för kraftiga stötar.

C. Särskilda bestämmelser om landsvägstransporter

Artikel 22
Fordonen skall vara rymningssäkra och så konstruerade att de tryggar djurens säkerhet. De skall dessutom vara försedda med tak, som ger effektivt skydd mot väder och vind.
Artikel 23
Bindningsmöjligheter skall finnas i fordon som transporterar större djur vilka normalt fordrar binding. Då uppdelning av lastutrymmet erfordras skall avbalkningarna vara av stabil konstruktion.
Artikel 24
På fordonen skall medföras en ramp i enlighet med fordringarna i artikel 8.

D. Särskilda bestämmelser om sjötransporter

Artikel 25
Fartygen skall vara så beskaffade att djur kan transporteras utan att skadas eller utsättas för onödigt lidande.
Artikel 26
Djur får ej transporteras på öppet däck med mindre de förvaras i behållare fastgjorda på tillfredsställande sätt eller i kraftiga avbalkningar, godkända av behörig myndighet och utformade så att de ger tillräckligt skydd mot sjö och blåst.
Artikel 27
Djur skall vara bundna eller ordentligt uppställda i boxar eller behållare.
Artikel 28
Tillfredsställande möjlighet att komma fram till alla boxar och behållare som innehåller djur måste finnas. Belysningsanordningar skall finnas tillgängliga.
Artikel 29
Skötare skall medfölja i det antal som betingas av antalet transporterade djur och av resans varaktighet.
Artikel 30
Alla delar av fartyg där djur förvaras skall vara dränerade och hållas väl rengjorda.
Artikel 31
För att om nödvändigt kunna avliva djur skall ett av behörig myndighet godkänt avlivningsinstrument medföras.
Artikel 32
Fartyg använda för transport av djur skall före avgång utrustas med så mycket dricksvatten och lämpligt foder som av behörig myndighet i avsändarlandet anses tillräckligt med hänsyn till de transporterade djurens art samt till resans varaktighet.
Artikel 33
Anordningar skall vara vidtagna för att kunna isolera djur som blir sjuka eller skadade under transporten. Vid behov skall första hjälp kunna ges.
Artikel 34
Bestämmelserna i artiklarna 25-33 skall inte gälla djur lastade på järnvägsvagnar eller i landsvägsfordon när dessa transporteras på färjor eller liknande fartyg.

E. Särskilda bestämmelser om flygtransporter

Artikel 35
Djur skall transporteras i behållare eller bås anpassade till djurslaget. Vissa modifieringar av dessa fordringar kan tillåtas om lämpliga anordningar vidtagits för att hålla djuren på plats.
Artikel 36
Åtgärder skall vidtagas för att undvika extremt höga eller låga temperaturer, varvid hänsyn skall tas till djurslaget. Dessutom skall stora variationer i lufttrycket undvikas.
Artikel 37
För att om nödvändigt kunna avliva djur skall på fraktflygplan medföras ett av behörig myndighet godkänt avlivningsinstrument.

Kapitel III

Tamfågel och tamkanin

Artikel 38
Följande bestämmelser i kapitel II skall i tillämpliga delar gälla vid transport av tamfågel och tamkanin: Artikel 6, punkterna 1-3, artiklarna 7, 13-17, 21, 22, 25-30, 32 och 34-36.
Artikel 39
 1. Sjukt eller skadat djur skall ej anses lämpat för transport. Djur som insjuknar eller skadas skall erhålla första hjälpbehandling så snart som möjligt och vid behov undersökas av veterinär.
 2. Då djur är lastade i behållare som står på varandra eller i vagnar eller fordon med mer än en våning skall nödvändiga åtgärder vidtagas för att förhindra att träck och spilling faller på lägre lastade djur.
 3. Lämpligt forder och vid behov vatten skall vara tillgängligt i tillräcklig mängd, utom i följande fall:
  1. om resan varar kortare tid än 12 timmar,
  2. om resan varar kortare tid än 24 timmar för kycklingar av alla slag, under förutsättning att den är avslutad inom 72 timmar efter kläckningen.

Kapitel IV

Tama hundar och tama katter

Artikel 40
 1. Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla transport av tama hundar och tama katter utom i de fall där dessa åtföljs av ägaren eller dennes ombud.
 2. Följande bestämmelser i kapitel II skall i tillämpliga delar gälla vid transport av tama hundar och tama katter: Artikel 4, artikel 6, punkterna 1-3, artiklarna 7, 9, 10, artikel 11, punkterna 1 och 3, artiklarna 12-17, 20-23, 25-29 och 31-37.
Artikel 41
Djur under transport skall utfordras med högst 24 timmars intervall och vattnas med högst 12 timmars intervall. Noggrant utformade, skriftliga anvisningar om utfordring och vattning skall medfölja. Löpande tikar skall hållas skilda från hanhundar.

Kapitel V

Övriga däggdjur och fåglar

Artikel 42
 1. Bestämmelserna i detta kapitel avser transport av sådana däggdjur och fåglar för vilka bestämmelser ej meddelats i de föregående kapitlen.
 2. Följande bestämmelser i kapitel II skall i tillämpliga delar gälla transport av de djurslag som omfattas av detta kapitel: Artiklarna 4 och 5, artikel 6, punkterna 1-3, artiklarna 7-10, artikel 11, punkterna 1 och 3, artiklarna 12-17 och 20-37.
Artikel 43
Djur får endast transporteras i lämpligt konstruerade fordon eller behållare, på vilka vid behov skall finnas anvisningar om att de innehåller vilda djur som är lättskrämda eller farliga. Där skall vidare finnas noggranna, skriftliga instruktioner angående utfordring och vattning och om speciell vård är nödvändig.
Artikel 44
Hjortdjur får ej transporteras under hornbildningen, såvida icke särskilda försiktighetsåtgärder vidtagits.
Artikel 45
Djur som avses i detta kapitel skall ges vård och tillsyn i enlighet med de instruktioner som avses i artikel 43.

Kapitel VI

Kallblodiga djur

Artikel 46
Kallblodiga djur skall transporteras i sådana behållare, under sådana förhållanden och med sådan tillgång till vatten och syre som anses lämpligt för arten med speciell hänsyn till utrymme, ventilation och temperatur. De skall transporteras till bestämmelseorten så snart som möjligt.

Kapitel VII

Biläggande av tvister

Artikel 47
 1. I händelse av tvist om tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention skall vederbörande fördragsslutande parters behöriga myndigheter rådgöra med varandra. Varje fördragslutande part skall meddela generalsekreteraren i Europarådet namn och adress på sina behöriga myndigheter.
 2. Om tvisten härigenom ej bilagts skall den på begäran av endera parten hänskjutas till skiljedom. Vardera parten skall utse en skiljeman och dessa två skall tillkalla en tredje skiljeman. Om endera parten i tvisten inom tre månader efter begäran om skiljedom ej utsett sin skiljeman skall denne, på begäran av den andra parten i tvisten, utses av presidenten i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Om presidenten är landsman till någon av parterna i tvisten skall denna skyldighet fullgöras av vicepresidenten eller, om denne än landsman till någon av parterna i tvisten, av den äldste domare i domstolen som ej är landsman till någon av de tvistande parterna. Samma förfarande skall tillämpas om skiljemännen ej kan enas om val av tredje skiljeman.
 3. Skiljedomstolen skall utarbeta sin egen arbetsordning. Dess beslut skall fattas genom majoritetsvotum. Dess utslag som skall vara grundat på denna konvention skall vara utan appell.

Kapitel VIII

Avslutande besämmelser

Artikel 48
 1. Denna konvention står öppen för undertecknande av Europarådets medlemsstater. Den skall ratificeras eller godkännas. Ratifikations- eller godkännandeinstrument skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare.
 2. Konventionen träder i kraft sex månader efter den dag då det fjärde ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerats.
 3. Beträffande stat som därefter ratificerar eller godkänner konventionen träder den i kraft sex månader efter det att ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerats.
Artikel 49
 1. Sedan denna konvention trätt i kraft kan Europarådets ministerkommitté inbjuda varje icke-medlemsstat att ansluta sig till konventionen.
 2. Sådan anslutning sker genom deposition hos Europarådets generalsekreterare av anslutningsinstrument och träder i kraft sex månader efter det att depositionen skett.
Artikel 50
 1. Varje fördragsslutande part kan vid undertecknandet eller vid deposition av rafikiktions-, godkännande- eller anslutningsinstrument ange det eller de landområden för vilka konventionen skall vara tillämplig.
 2. Varje fördragsslutande part kan vid deposition av ratifikations-, godkännande- eller anslutningsinstrument eller när som helst därefter genom förklaring till Europarådets generalsekreterare utsträcka denna konvention till varje annat område som angetts i förklaringen och för vars internationella förbindelser parten svarar eller för vars räkning den är behörig att göra åtaganden.
 3. Varje förklaring som avgetts med stöd av föregående punkt kan återtagas med avseende på varje i förklaringen angivet område under de villkor som framgår av artikel 51 i denna konvention.
Artikel 51
 1. Denna konvention skall gälla utan tidsbegränsning.
 2. Varje fördragsslutande part kan för egen del säga upp denna konvention genom meddelande till Europarådets generalsekreterare.
 3. Uppsägningen får verkan sex månader efter den dag då meddelandet mottagits av generalsekreteraren.
Artikel 52
Europarådets generalsekreterare skall underrätta rådets medlemsstater samt varje annan stat som har anslutit sig till denna konvention om:
 1. varje undertecknande,
 2. varje deposition av ratifikations-, godkännande- eller anslutningsinstrument,
 3. varje datum för denna konventions ikraftträdande enligt artikel 48,
 4. varje förklaring som mottagits enligt punkterna 2 och 3 i artikel 50,
 5. varje meddelande som mottagits enligt bestämmelserna i artikel 51 samt datum då uppsägningen får verkan,
 6. varje meddelande som mottagits enligt artikel 47 punkt 1.
Till bekräftelse härav har undertecknade därtill vederbörligen bemyndigade, underskrivit denna konvention. Som skedde i Paris den 13 december 1968 på engelska och franska, vilka båda texter äger lika vitsord, i ett exemplar, som skall förvaras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare skall översända en bestyrkt avskrift till varje stat som undertecknat eller anslutit sig till konventionen.

Ändringar

Kungörelse (1972:66) om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter

Förordning (1996:721) om upphävande av kungörelsen (1972:66) om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter

  Omfattning
  upph.