Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Förordning (1972:718) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-12-15
Ändring införd
SFS 1972:718
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fysisk eller juridisk person, som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk och som under perioden den 1 november 1972--den 30 juni 1973 igångsätter ny-, till- eller ombyggnad på fastighet för användning i förvärvskällan, får vid taxering till statlig inkomstskatt åtnjuta särskilt investeringsavdrag vid inkomstberäkningen för denna förvärvskälla.

[S2]Avdraget göres vid taxering till statlig inkomstskatt för det beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år 1974.

2 §  Särskilt investeringsavdrag utgör tio procent av byggnadskostnad för arbete, som avses i 1 § första stycket och som utföres under perioden den 1 november 1972--den 31 december 1973. Med byggnadskostnad förstås enligt denna förordning skattskyldigs kostnad för arbete som utförts av den skattskyldige eller för dennes räkning på byggnad och för material som fogats in i byggnad under denna period.

[S2]Har statsbidrag utgått till byggnadsarbete, inräknas i byggnadskostnaden ej den del av kostnaden, som täckes av bidraget.

[S3]Särskilt investeringsavdrag åtnjutes icke för arbete som avser

[S4]byggnad eller del därav avsedd för bostadsändamål,

[S5]bensinstation, reparationsverkstad för motorfordon, parkeringshus eller parkeringsanläggning,

[S6]butiks-, kontors-, bank-, hotell- eller restauranglokaler,

[S7]kyrkliga eller andra samlingslokaler eller nöjeslokaler,

[S8]sporthall eller annan idrottsanläggning,

[S9]byggnad avsedd uteslutande för fritidsändamål.

3 §  Särskilt investeringsavdrag åtnjutes endast om den skattskyldige framställer yrkande om sådant avdrag i allmän självdeklaration och företer tillfredsställande utredning om den byggnadskostnad på vilken avdrag skall beräknas. Avdrag åtnjutes endast om sådan kostnad i förvärvskällan uppgått till minst 10 000 kronor under perioden den 1 november 1972--den 31 december 1973.

4 §  I fråga om handels- eller kommanditbolag beräknas särskilt investeringsavdrag för bolaget.

Ändringar

Förordning (1972:718) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten

Förarbeten
Prop. 1972:125

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.