Upphävd författning

Brev (1972:818) till riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1972-12-28
Ändring införd
SFS 1972:818
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksåklagaren meddelar förordnande enligt 2 kap.5 eller 5 a §brottsbalken om åtal för
  1. brott som begåtts inom riket på utländskt fartyg eller luftfartyg av utlänning, som var befälhavare eller tillhörde besättningen på fartyget eller annars medföljde detta, mot sådan utlänning eller mot utländskt intresse,
  2. brott som begåtts utom riket av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,
  3. gärning vilken begåtts av svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige i fall då frågan om ansvar för samma gärning prövats genom dom meddelad i främmande stat.
Detta bemyndigande gäller fr.o.m. den 1 juli 1973 då brevet (1972:44) till riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall skall upphöra att gälla.

Ändringar

Brev (1972:818) till riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall

Ändring, SFS 1993:1467

    Omfattning
    upph.