Kungörelse (1973:196) om prövning av förstagångshyra i vissa orter

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-04-27
Ändring införd
SFS 1973:196
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, med stöd av punkt 7 av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:187) om ändring i jordabalken, funnit gott förordna, att bestämmelserna i 12 kap. 55 § jordabalken i deras lydelse före utgången av maj 1973 om prövning av förstagångshyra i vissa orter och motsvarande äldre bestämmelser skall tillämpas i kommun eller del av kommun där lagen (1942:429) om hyresreglering m.m. gällde vid utgången av september 1972.

Ändringar

Kungörelse (1973:196) om prövning av förstagångshyra i vissa orter