Upphävd författning

Kungörelse (1973:266) om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1973-05-11
Ändring införd
SFS 1973:266 i lydelse enligt SFS 1981:1015
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har fullföljdsinlaga kommit in till hovrätten i stället för till den underrätt eller kronofogdemyndighet som har meddelat den överklagade domen eller det överklagade beslutet, skall hovrätten omedelbart underrätta underinstansen om detta genom telefon eller telegram. Motsvarande gäller, om fullföljdsinlagan har kommit in till högsta domstolen i stället för till hovrätten.
Överrätten skall genast översända inlagan till den instans som har meddelat den överklagade domen eller det överklagade beslutet.
Överrätten skall i särskild förteckning anteckna åtgärder som anges i första och andra styckena. Förordning (1981:1015).

Ändringar

Kungörelse (1973:266) om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan

Förordning (1981:1015) om ändring i kungörelsen (1973:266) om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan

Omfattning
ändr.

Ändring, SFS 1996:271

    Omfattning
    upph.