Upphävd författning

Förordning (1973:272) om kastrering av vissa husdjur

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1973-05-11
Ändring införd
SFS 1973:272
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordning om kastrering av vissa djur

1 §  Den som inte är veterinär får kastrera handjur av nötkreatur och får, om djuret inte uppnått en ålder av två månader, handjur av svin, om djuret inte uppnått en ålder av sex veckor, och handjur av ren oavsett djurets ålder.

[S2]Den som inte är veterinär får även kastrera katter, möss, råttor och andra smågnagare som används eller är avsedda att användas för sådana ändamål som avses i 12§ första stycket lagen (1944:219) om djurskydd. Förordning (1980:1129).

2 §  Kastrering som avses i 1§ första stycket får ske endast under förutsättning att åtgärden är ett nödvändigt led i husdjursskötseln. Förordning (1980:1129).

3 §  Kastrering som avses i 1 § får företagas endast om därvid användes instrument av typ som lantbruksstyrelsen godkänt.

4 §  Lantbruksstyrelsen får medge undantag från förbudet att kastrera hund enligt 9 § första stycket lagen (1944:219) om djuskydd, om synnerliga skäl föreligger. Kungörelse (1974:351).

5 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av lantbruksstyrelsen. Kungörelse (1974:351).

Ändringar

Förordning (1973:272) om kastrering av vissa djur

Ändring, SFS 1974:351

  Omfattning
  nuvarande 4 § betecknas 5 §; ny 4 §

Förordning (1980:1129) om ändring i kungörelsen (1973:272) om kastrering av vissa husdjur

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§

Ändring, SFS 1988:539

  Omfattning
  upph.