Kungörelse (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige;

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
SFS 1973:519 i lydelse enligt SFS 1997:10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Sjöman eller annan arbetstagare på svenskt fartyg som enligt 55 § sjömanslagen (1973:282) vill anlita svensk utlandsmyndighet för att sända lönemedel till Sverige skall till myndigheten uppge personnummer eller annat identitetsnummer samt sitt och mottagarens namn med adresser. Han skall vidare uppvisa sjöfartsbok, pass eller annan legitimationshandling, som i särskild ordning godtagits att gälla som pass. Jämställd med arbetstagare som här avses är den som medtages omborg på svenskt fartyg enligt 346 § sjölagen (1891 nr 35 s. 1).

[S2]Svensk sjöman samt utländsk sjöman som är bosatt i Sverige har rätt att på motsvarande sätt anlita svensk utlandsmyndighet för att sända lönemedel som han förvärvat genom fartygsarbete på utländskt fartyg. Vad nu sagts gäller också annan arbetstagare som utfört fartygsarbete på sådant fartyg om han är svensk medborgare eller bosatt i Sverige.

[S3]På begäran av myndigheten skall sökanden bekräfta att försändelsen avser lönemedel.

2 §  Utlandsmyndighet som mottagit medel enligt 1 § sänder dem till Utrikesdepartementet i den ordning Regeringskansliet föreskriver. Medlen tillställes mottagaren genom departementets försorg. Förordning (1997:10).

Ändringar

Kungörelse (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige

Förordning (1997:10) om ändring i kungörelsen (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige

    Omfattning
    ändr. 2 §
    Ikraftträder
    1997-02-15