Upphävd författning

Kriminalregisterkungörelse (1973:58);

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1973-03-02
Ändring införd
SFS 1973:58 i lydelse enligt SFS 1998:627
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med kriminalregister förstås i denna kungörelse register som avses i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister.

2 §  Om skyldighet för domstol och annan myndighet att underrätta rikspolisstyrelsen om dom, beslut eller annat som skall antecknas i kriminalregistret finns särskilda bestämmelser. Förordning (1979:100).

Utdrag till myndighet

3 §  Utdrag av kriminalregistret skall inhämtas när framställning om häktning görs samt innan någon

 1. döms till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård,
 2. överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller, om fängelse är föreskrivet för brottet, till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, eller
 3. åläggs förvandlingsstraff. Förordning (1998:627).

3 a §  Utdrag av kriminalregistret meddelas på framställning av

 1. chefen för justitiedepartementet eller den han bemyndigar därtill för utredning i ärende om utlämning för brott eller om nåd i brottmål, i fråga om den som prövningen gäller,
 2. chefen för utrikesdepartementet eller den han bemyndigar därtill i den mån utdraget behövs för fullgörande av skyldighet som åvilar Sverige enligt överenskommelse med främmande stat,
 3. arbetsmarknadsstyrelsen för utredning i ärende om kallelse till ny tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som prövningen gäller,
 4. högskolans avskiljandenämnd för utredning i fråga om den som prövningen gäller. Förordning (1987:1164).

4 §  Domstol eller annan myndighet, som avses i 8 § första stycket lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister eller som enligt regeringens tillstånd har rätt att få utdrag för visst slag av ärenden, skall göra framställning om utdrag av kriminalregistret på blankett enligt formulär som Rikspolisstyrelsen fastställer. Sådan blankett får dock icke användas vid framställning enligt 6 §.

[S2]En domstol får även begära i elektronisk form om utdrag av kriminalregistret. Förordning (1997:901).

5 §  Anteckning om dom eller beslut, som meddelats före den 1 januari 1945, eller om verkställighet av påföljd som bestämts i sådant avgörande medtages ej i utdrag av krimminalregistret till myndighet, om ej annat följer av 6 §. I stället anges i utdraget att sådan anteckning förekommer i registret.

6 §  Myndighet kan på särskild begäran erhålla utdrag av kriminalregistret utan sådan begränsning som anges i 5 §. Framställning om sådant utdrag göres skriftligen enligt anvisningar som rikspolisstyrelsen meddelar.

7 §  I särskilt brådskande fall får myndighet göra framställning om utdrag av kriminalregistret på telegrafisk väg enligt anvisningar som rikspolisstyrelsen meddelar.

8 §  Utdrag enligt 5 § avfattas på blankett enligt formulär som rikspolisstyrelsen fastställer.

[S2]På särskild begäran får, jämte utdrag enligt första stycket, lämnas telegrafiskt meddelande om att registret ej innehåller uppgift som skall medtagas i det begärda utdraget.

9 §  Till domstol eller åklagarmyndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge eller till poliscentral i Danmark, Finland eller Norge skall utdrag av kriminalregistret meddelas, om det begäres för utredning i brottmål. Förordning (1975:14).

10 §  Tillföres kriminalregistret uppgift eller anteckning beträffande den som är medborgare eller har hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall meddelande om uppgiftens eller anteckningens innehåll ofördröjligen sändas till registreringsmyndigheten i den staten.

[S2]Anteckning som avses i 13 § andra stycket lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister redovisas ofördröjligen till registreringsmyndighet i den stat från eller till vilken överflyttning skett.

11 § har upphävts genom förordning (1988:290).
12 § har upphävts genom förordning (1988:290).

Allmänna bestämmelser

13 §  Utdrag av kriminalregistret skall avsändas så snart det kan ske. Har utdraget begärts av en myndighet skall det, om inte Rikspolisstyrelsen av särskilda skäl bestämmer annat, avsändas senast andra arbetsdagen efter det att framställningen om utdrag kom in.

[S2]Utdrag som har begärts av en enskild sänds i brev, som skall vara rekommenderat om utdraget innehåller anteckning om den enskilde. På begäran av den enskilde får utdraget istället sändas till en polismyndighet för avhämtning där.

[S3]Om en begäran om utdrag har gjorts av en domstol enligt 4 § andra stycket skall, om inte Rikspolisstyrelsen av särskilda skäl bestämmer annat, utdraget levereras i elektronisk form. Förordning (1997:901).

14 §  Kriminalregistret med tillhörande handlingar skall hållas under sådan vård att obehörig ej får tillgång därtill.

15 §  Finner den som i tjänsten tar befattning med registerutdrag eller annan uppgift från kriminalregistret anledning antaga att dess innehåll är oriktigt, skall han genast anmäla det till rikspolisstyrelsen.

16 §  Rikspolisstyrelsen tillhandahåller blanketter och meddelar efter samråd med riksåklagaren och domstolsverket de närmare anvisningar som behövs för tillämpning av denna kungörelse. Förordning (1979:702).

Ändringar

Kriminalregisterkungörelse (1973:58)

Ändring, SFS 1975:14

  Omfattning
  ändr. 4, 9 §§

Förordning (1977:1104) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

  Omfattning
  ändr. 3 §; ny 3 a §

Förordning (1979:100) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

  Omfattning
  ändr. 2, 3 a §§

Förordning (1979:702) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

  Omfattning
  ändr. 3, 16 §§

Förordning (1981:241) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1981:1238) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1987:1164) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

  Omfattning
  ändr. 3 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:290) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

  Omfattning
  upph. 11, 12 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1988:1493) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1417) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:291) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1997:901) om ändring i kriminalregisterkungörelsen

  Omfattning
  ändr. 4, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-12-15

Förordning (1998:627) om ändring i kriminalregisterkungörelsen (1973:58)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 1999:1134

Omfattning
upph.