Upphävd författning

Förordning (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
SFS 1973:630
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ärenden som rör tillämpningen av bestämmelser om handräckning i skatte- och avgiftsärenden i avtal mellan Sverige och främmande stat prövas av riksskatteverket, om avtalet medger detta och annat inte följer av andra eller tredje stycket.

[S2]En överenskommelse med annan stat som behövs för att genomföra bestämmelser i avtal eller som avser tolkning eller tillämpning av avtalet ingås av regeringen. Riksskatteverket får dock ingå överenskommelse om sådant samarbete med andra länders skattemyndigheter som gäller endast det inbördes förhållandet mellan de myndigheter som berörs av överenskommelsen.

[S3]Anser riksskatteverket att en framställning om handräckning bör avböjas på den grund att den strider mot svenskt allmänt intresse eller att ett ärende annars är av särskild betydelse eller beskaffenhet, skall riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (1984:844).

2 §  Om annat ej föreskrives i avtal eller tillämpningsföreskrifter till dessa, skall beträffande indrivning i skatteärende som avses i 1 § i tillämpliga delar gälla vad som i lag eller annan författning föreskrives om indrivning, däri även inbegripet uttagande genom införsel, av svensk skatt eller avgift av motsvarande slag.

3 §  Riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1984:844).

Ändringar

Förordning (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden

Förordning (1984:844) om ändring i kungörelsen (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsären- den

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Ändring, SFS 1990:314

  Omfattning
  upph.