Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1973-07-20
Ändring införd
SFS 1973:686
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Registrering av svenskt kommunalt vapen sker efter skriftlig anmälan av länsstyrelse i fråga om landskaps-, läns- eller häradsvapen och av kommun i fråga om annat kommunalt vapen.

[S2]Anmälan göres hos patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).

2 §  Till anmälningshandlingen skall fogas 1. beskrivning av vapnet, 2. färgbild av vapnet med en sköldhöjd av 14 cm, i tre exemplar, 3. bestyrkt avskrift av beslut om antagande av vapnet, 4. yttrande av statens heraldiska nämnd, om sådant yttrande erfordras enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

[S2]Vid anmälan skall erläggas en avgift på 500 kronor.

3 §  Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna anmälningar.

4 §  Det av registreringsmyndigheten förda registret skall innehålla 1. anteckning om dagen för registreringen, 2. beskrivning och bild av vapnet, 3. uppgift om för vilken kommun eller motsvarande samfällighet vapnet registrerats.

5 §  När registrering skett efter anmälan, utfärdar registreringsmyndigheten bevis därom.

Ändringar

Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen