Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Ändring införd
SFS 1973:784
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t förordnar följande.
Den som i bilregistret är antecknad som ägare av fordon, vilket är registrerat som lättviktsmotorcykel enligt punkt 6 av övergångsbestämmelserna till vägtrafikförordningen (1951:648), befrias från skyldighet att erlägga skatt enligt vägtrafikskatteförordningen (1973:601). Sådan befrielse gäller så länge fordonet är registrerat på angivet sätt.

Ändringar

Kungörelse (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt

Ändring, SFS 1988:1068

    Omfattning
    upph.