Upphävd författning

Vägtrafikskattelag (1973:601)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
SFS 1973:601
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Vägtrafikskatt utgår till staten enligt denna lag i form av fordonsskatt och kilometerskatt.

[S2]Beteckningar som användes i denna lag har samma betydelse som i fordonskungörelsen (1972:595) och i bilregisterkungörelsen (1972:599), om ej annat sägs.

[S3]Med bensin avses i denna lag de produkter som är skattepliktiga enligt lagen (1961:372) om bensinskatt.

[S4]Som ägare av fordon anses den som är eller bör vara upptagen i bilregistret som ägare. Lag (1985:159).

2 §  Fordonsskatt utgår för motorfordon, traktor, motorredskap eller släpvagn, om fordonet är eller bör vara registrerat och inte är avställt (skattepliktigt fordon). En påhängsvagn med en skattevikt över 3 000 kilogram är dock inte skattepliktig om den dras uteslutande av bilar som inte är bensin- eller gasoldrivna.

[S2]Utöver fordonsskatt utgår kilometerskatt för skattepliktig bil som drivs med brännolja samt för skattepliktig släpvagn med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av sådan bil (kilometerskattepliktigt fordon).

[S3]Om undantag från skatteplikt föreskrivs i 6 §. Lag (1986:214).

3 §  Beskattningsmyndighet är länsstyrelsen i det län, där fordonets ägare har sin adress enligt bilregistret eller, om fordonet ej är registrerat, i det län där fordonets ägare har sin hemvist. Saknar ägaren hemvist inom landet, är länsstyrelsen i Stockholms län beskattningsmyndighet.

[S2]Beskattningsmyndigheten får anlita sakkunnig i enlighet med reglerna i 1 kap. 6 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

[S3]Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna lag förs av ett allmänt ombud. Ombudet skall också yttra sig i mål och ärenden hos riksskatteverket om förhandsbesked.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar allmänna ombud och ersättare för dessa. Lag (1986:1296).

4 §  Riksskatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om vägtrafikskatt.

4 a § har upphävts genom lag (1984:168).

5 §  Med skattevikt avses den vikt efter vilken vägtrafikskatt beräknas. Skattevikten utgör för

personbil, motorcykel, traktor eller motorredskap buss, lastbil eller annan släpvagn än påhängsvagntjänstevikten totalvikten, dock högst den bruttovikt, med vilken fordonet får föras på väg som är upplåten för högst 10 tons axeltryck eller 16 tons boggitryck
påhängsvagnden del av fordonets totalvikt som vilar på dess fasta axel eller fasta axlar, dock högst den bruttovikt, med vilken fordonet får föras på väg, som är upplåten för högst 10 tons axeltryck eller 16 tons boggitryck.

[S2]Kan en buss, lastbil eller släpvagn förses med två eller flera olika karosserier beräknas skattevikten efter det karosseri som ger högst totalvikt för fordonet. I fråga om lastbil som kan förses med anordning för påhängsvagn beräknas dock skattevikten efter fordonets totalvikt med sådan anordning. Lag (1984:256).

6 §  Från skatteplikt undantas

 1. motorcykel, som är inrättad som invalidfordon och som är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen,
 2. motorfordon som enligt bilregistret har årsmodellbeteckning 1950 eller äldre.

[S2]Regeringen får under förutsättning av ömsesidighet förordna om undantag från skatteplikt för fordon, som äges av den som är anställd vid främmande lands beskickning eller konsulat i Sverige och som ej är svensk medborgare. Lag (1984:256).

8 §  Har ett fordon flera ägare är de solidariskt ansvariga för den skatt som skall utgå för fordonet.

9 §  Skatt beräknas för varje fordon för en sammanhängande tid av tolv kalendermånader (skatteår) eller för var och en av tre delar av helt skatteår (skatteperioder).

[S2]Är fordon skattepliktigt under endast en del av skatteår eller skatteperiod beräknas skatten för den tid fordonet är skattepliktigt, om ej annat följer av 12 § andra stycket.

[S3]Skatteår och skatteperiod fastställes av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1979:278).

10 § har upphävts genom lag (1986:488).

11 a §  En traktor hänförs, om annat inte sägs i 11 b §, till klass I om den

 1. har en tjänstevikt över 2 000 kilogram och används för transport på väg som inte är enskild eller
 2. är en till traktor ombyggd bil. Lag (1986:1421).

11 b §  Traktorer som inte skall hänföras till klass I skall hänföras till klass II.

[S2]Till klass II hänförs också en traktor enligt 11 a § 1 om den

 1. uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske, under förutsättning, såvitt gäller skogsbruk, att lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton, eller
 2. används endast för transporter som är begränsade till

[S3]a. transport av endast traktorn med förare,

[S4]b. godsbefordran vid passage över väg,

[S5]c. befordran av gods som är lastat på traktorn,

[S6]d. befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av redskap, som skall drivas med traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet, eller för dess förare. Lag (1986:1421).

11 c §  Ett skattepliktigt motorredskap beskattas som en jordbrukstraktor, om det har en tjänstevikt som inte överstiger 2 000 kilogram och inte är en till motorredskap ombyggd bil, och i annat fall som en trafiktraktor. Lag (1986:1421).

Fordonsskatt

12 §  Fordonsskatt utgår för skatteår enligt bilaga 1 till denna lag, om inte annat följer av 12 a §. Skatten utgår för skatteperiod med en tredjedel, för kalendermånad med en tolftedel och för dag med 1/360 av skatten för helt år. Överstiger fordonsskatten för ett fordon 3 600 kronor för helt år utgår fordonsskatt för skatteperiod.

[S2]Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalendermånad, utgår fordonsskatt för hela månaden. Vad nu sagts gäller dock icke i fråga om fordon, för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för helt skatteår, för den kalendermånad under vilken skatteplikt första gången inträder för fordonet eller skatteplikt upphör av annan anledning än avställning. Har sådant fordon varit avställt avräknas eller återbetalas fordonsskatt för avställningstiden om denna omfattat minst 15 dagar eller om fordonet övergått till ny ägare under avställningstiden.

[S3]Fordonsskatt erläggs före ingången av skatteår eller skatteperiod. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag härifrån för grupp av fordon. Lag (1987:213).

12 a §  För en personbil som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 3 till denna lag utgår fordonsskatt enligt bilaga 1 endast till den del fordonsskatten för år räknat överstiger 384 kronor.

[S2]En personbil anses höra hemma i den kommun, där den skattskyldige har sin adress enligt bilregistret vid den tidpunkt, som anges i 14 § första eller andra stycket eller vid ingången av den tid som anges i 14 § tredje stycket. Saknas sådan adress gäller i stället den adress som borde vara antecknad i bilregistret.

[S3]Den lägre fordonsskatten tillämpas när fordonsskatt påförs för helt skatteår eller hel skatteperiod, när skatt påförs därför att skatteplikt inträder för ett fordon eller vid efterbeskattning. Lag (1988:108).

12 b §  Används en trafiktraktor för att dra påhängsvagnar som inte är registrerade här i riket utgår fordonsskatt för traktorn med två gånger det belopp som anges i bilaga 1 till denna lag. Lag (1986:1421).

13 §  Medför ändring av fordons beskaffenhet att fordonsskatt skall utgå med högre belopp än tidigare, utgår den högre skatten från och med den kalendermånad under vilken registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller senast skulle ha skett. Medför ändringen att fordonsskatt skall utgå med lägre belopp än tidigare, utgår den lägre skatten från och med kalendermånaden närmast efter den under vilken registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde.

[S2]Medför ändring av fordons användning att fordonsskatt skall utgå med högre belopp än tidigare, utgår den högre skatten från och med den kalendermånad under vilken ändringen skedde. Medför ändringen att fordonsskatt skall utgå med lägre belopp än tidigare, utgår den lägre skatten från och med kalendermånaden närmast efter den under vilken ändringen skedde.

[S3]Om en jordbrukstraktor tillfälligt skall användas på sådant sätt att den blir att anse som en trafiktraktor, skall tilläggsskatt utgå beräknad efter skillnaden i skattesats enligt bilaga 1 för trafiktraktorer och jordbrukstraktorer. Tilläggsskatten skall vid varje tillfälle betalas för en tidsperiod omfattande en halv kalendermånad. För den tid tilläggsskatt betalats får traktorn användas som en trafiktraktor. Lag (1986:1421).

14 §  Skattskyldig i fråga om fordonsskatt är, om ej annat följer av andra eller tredje stycket, den som ägde fordonet vid ingången av den kalendermånad under vilken skatten skall betalas eller skulle ha betalats.

[S2]I fråga om fordonsskatt som påföres enligt 22 § på grund av att skatteplikt inträder är den skattskyldig som ägde fordonet när skatteplikten inträdde. I fråga om fordonsskatt som påföres enligt 22 § på grund av ändring som avses i 13 § är den skattskyldig som ägde fordonet när registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller senast skolat ske eller, i fråga om ändrad användning av fordon, när användningen ändrades.

[S3]I fråga om fordonsskatt som fastställes genom beslut enligt 24 § är den skattskyldig som ägde fordonet under den tid skatten avser. Lag (1974:869).

15 §  Upphör skatteplikt för fordon under tid för vilken skatt erlagts, återbetalas överskjutande skatt till den som var upptagen i bilregistret som ägare av fordonet, när skatteplikten upphörde.

[S2]Sänkes skatten i fall som avses i 13 §, återbetalas den överskjutande skatten till den som var upptagen i bilregistret som ägare av fordonet, när registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller, om sänkningen beror av ändrad användning, när användningen ändrades.

16 §  Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om till betalning förfallen fordonsskatt ej erlagts. Detta gäller inte i fråga om skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret och inte heller i fråga om skatt som åvilar en tidigare ägare av fordonet och som har fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 24 §.

[S2]Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett konkursbo får det användas av den nye ägaren även om fordonsskatt, för vilken en tidigare ägare är skattskyldig, inte har erlagts. Detsamma gäller för ett fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

[S3]Om det finns särskilda skäl får riksskatteverket medge att ett visst fordon får brukas utan hinder av första stycket. Lag (1986:214).

17 §  Kilometerskattepliktigt fordon skall vara försett med särskild, godkänd räknare för registrering av fordonets körsträcka och tillhörande anordningar för dess funktion (kilometerräknarapparatur). Apparaturen skall vara plomberad. Kilometerskattepliktig personbil skall vidare vara försedd med särskilt märke, som visar att fordonet är kilometerskattepliktigt. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från skyldighet att förse personbil med sådant märke.

[S2]Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om godkännande, montering, plombering, renovering, reparation, kontroll och liknande åtgärd som har avseende på kilometerräknarapparatur, beräkning av körsträcka på grundval av registreringar i kilometerräknare samt om märke som avses i första stycket.

[S3]Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får efter ansökan medge att kilometerskattepliktigt fordon inte behöver vara försett med kilometerräknarapparatur. Lag (1986:214).

18 §  Kilometerskatt utgår för den körsträcka som ett fordon tillryggalagt under den tid då det varit kilometerskattepliktigt.

[S2]Skatten beräknas för helt tiotal kilometer efter de skattesatser som anges i bilaga 2 till denna lag.

[S3]Den skattskyldige skall för varje skatteperiod lämna uppgift till ledning för beräkning av skatten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från detta. Uppgift till ledning för beräkning av skatt skall lämnas även i andra fall, om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar om detta.

[S4]Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från detta för grupper av fordon. I sådana fall som avses i 20 § andra -- fjärde styckena betalas dock kilometerskatt även för en del av en skatteperiod. Lag (1986:214).

19 §  Medför ändring av fordons beskaffenhet att kilometerskatt skall beräknas efter annan skattesats än tidigare, utgår den högre skatten från och med den dag då registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller senast skolat ske och den lägre skatten från och med den dag då besiktningen skedde.

20 §  Skattskyldig i fråga om kilometerskatt är, om inte annat följer av andra -- fjärde styckena, den som ägde fordonet vid ingången av den kalendermånad under vilken skatten skall betalas eller skulle ha betalats.

[S2]Har ett fordon övergått till en ny ägare, är den förre ägaren skattskyldig för den kilometerskatt som utgår för den körsträcka under skatteperioden som fordonet tillryggalagt före äganderättens övergång. Den nye ägaren är skattskyldig för den kilometerskatt som utgår för körsträckan därefter.

[S3]Har den skattskyldige försatts i konkurs, är konkursgäldenären skattskyldig för den kilometerskatt som utgår för den körsträcka under skatteperioden som fordonet tillryggalagt före beslutet om konkurs. Konkursboet är skattskyldigt för den kilometerskatt som utgår för körsträckan därefter.

[S4]I fråga om kilometerskatt som fastställs genom ett beslut enligt 24-- 25 a §§ är den skattskyldig som ägde fordonet under den tid skatten avser. I fråga om kilometerskatt för skatteperiod under vilken ett fordon avregistrerats, eller annars av annan anledning än avställning upphört att vara skattepliktigt, är den skattskyldig som då ägde fordonet. Lag (1986:214).

21 §  Ett kilometerskattepliktigt fordon får inte användas

 1. om det inte är försett med kilometerräknarapparatur av godkänt slag som är plomberad och godkänd vid besiktning samt fungerar tillfredsställande,
 2. om till betalning förfallen kilometerskatt ej erlagts.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge att fordon, utan hinder av första stycket 1, får användas i avvaktan på reparation eller besiktning av kilometerräknarapparaturen.

[S3]Vad som sägs i första stycket 1 gäller inte i fall som avses i 17 § tredje stycket.

[S4]Vad som sägs i första stycket 2 gäller inte i fråga om skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret och inte heller i fråga om skatt som åvilar en tidigare ägare av fordonet om skatten inte har förfallit till betalning vid ägarbytet eller om skatten har fastställts genom ett beslut enligt 24--25 a §.

[S5]Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett konkursbo får det brukas av den nye ägaren även om kilometerskatt, för vilken en tidigare ägare är skattskyldig inte har erlagts. Detsamma gäller för fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

[S6]Om det finns särskilda skäl får riksskatteverket medge att ett visst fordon får brukas utan hinder av första stycket 2.Lag (1986:214).

Skattebeslut m.m.

22 §  Vägtrafikskatt påförs, om inte annat följer av 23--25 a §§, genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i bilregistret utan att beslut meddelas av beskattningsmyndigheten. Om det i bilregistret saknas uppgifter som behövs för påförande av skatten, påförs den enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1986:214).

23 §  Anser någon att vägtrafikskatt oriktigt påförts honom enligt 22 § får han inom 30 dagar efter den dag då skatten senast skolat betalas påkalla beslut hos beskattningsmyndigheten om fastställelse av skatten. Har någon mottagit krav på skatten först sedan denna skulle ha betalats räknas dock tiden från mottagningsdagen.

[S2]Påkallas ej beslut får beskattningsmyndigheten ändå besluta om fastställelse av skatt, om särskilda skäl föreligger. Sådant beslut får ej meddelas senare än två år från utgången av det skatteår skatten avser.

[S3]Kan skatten ej beräknas med ledning av uppgifter i bilregistret eller på grundval av verkställd utredning, fastställes skatten efter skälig grund.

Efterbeskattning m.m.

24 §  Beskattningsmyndigheten skall genom beslut om efterbeskattning fastställa tillkommande vägtrafikskatt om skatt undandragits genom att

 1. fordon brukats i strid mot vad som är föreskrivet om registrering och avställning av fordon,
 2. föreskriven anmälan till registreringsmyndigheten ej gjorts,
 3. i anmälan eller ansökan till registreringsmyndigheten lämnats oriktig uppgift,
 4. fordonet ej undergått föreskriven registreringsbesiktning efter ändring som avses i 13 eller 19 §.

[S2]Tillkommande skatt fastställs genom beslut om efterbeskattning även när vägtrafikskatt har undandragits genom att oriktig uppgift har lämnats i mål om skatt.

[S3]Vid efterbeskattning enligt första eller andra stycket äger 23 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

[S4]Beslut om efterbeskattning meddelas även om skatt fastställts enligt 23 § eller tid som sägs i 23 § andra stycket löpt ut. Efterbeskattning får ej ske om inte beskattningsmyndigheten meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret har gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter utgången av den månad då avgörande i målet har vunnit laga kraft. Vid efterbeskattning enligt denna lag gäller i övrigt 4 kap.11 och 12 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:168).

25 §  Har uppgift om körsträcka för kilometerskattepliktigt fordon ej lämnats i vederbörlig ordning eller har oriktig uppgift lämnats om körsträckan eller har kilometerskattepliktigt fordon brukats i strid mot 21 § första stycket 1 och har skatt undandragits genom förfarandet, äger vad i 24 § sägs om efterbeskattning motsvarande tillämpning.

25 a §  Har ett kilometerskattepliktigt fordon brukats i strid mot 21 § första stycket 1, får beskattningsmyndigheten även för pågående skatteperiod fastställa kilometerskatten för den vägsträcka som fordonet brukats på sådant sätt. Därvid tillämpas 23 § tredje stycket samt 26 §. Lag (1986:214).

26 §  Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som efterbeskattningen avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att efterbeskattning sker. Avser prövningen flera skatteperioder för samma skatteår skall frågan om skattebeloppet är att anse som ringa bedömas med hänsyn till det sammanlagda beloppet för perioderna. Lag (1984:168).

Rättelse

26 a §  Finner beskattningsmyndigheten att ett skattebeslut eller ett beslut om efterbeskattning har blivit oriktigt på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende skall myndigheten besluta om rättelse. Lag (1984:168).

Skattetillägg

27 §  Vid efterbeskattning påför beskattningsmyndigheten den skattskyldige skattetillägg med tjugo procent av det skattebelopp som tillkommer.

[S2]Har skattskyldig i mål om skatt skriftligen lämnat uppgift som befinnes oriktig, påförs honom skattetillägg med tjugo procent av den skatt som ej skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Skattetillägg utgår dock ej, om uppgiften ej prövats med hänsyn till att besvären kommit in för sent.

[S3]I fråga om skattetillägg skall 7 kap. 4 §, 6 §, 7 § andra stycket och 8 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas. Uppgår skattetillägg eller det sammanlagda beloppet av flera samtidigt till fastställelse föreliggande skattetillägg inte till 50 kronor, påförs inte tillägg.

[S4]Fråga om skattetillägg prövas av beskattningsmyndigheten. Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt prövas dock av kammarrätten på talan av allmänt ombud. Sådan talan får föras, om den oriktiga uppgiften ej har godtagits efter prövning i sak eller ej prövats i målet, och skall väckas inom ett år från utgången av den månad då dom eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft. Lag (1984:168).

Förseningsavgift

28 §  Har vederbörlig uppgift för skatteperiod om körsträcka för kilometerskattepliktigt fordon inte kommit in inom föreskriven tid skall erinran om uppgiftsskyldigheten och om förseningsavgift sändas till den som ägde fordonet vid utgången av skatteperioden, om ej annat följer av andra stycket.

[S2]Om ägaren i fall som avses i första stycket har underlåtit att inom föreskriven tid lämna uppgift om fordonets körsträcka för två på varandra följande skatteperioder skall beskattningsmyndigheten påföra ägaren förseningsavgift. Detsamma gäller om ägaren har anmanats att lämna uppgift om körsträcka men inte följt anmaningen inom den tid som har föreskrivits i denna.

[S3]Förseningsavgift enligt andra stycket utgår med 100 kronor. Avgiften bestäms dock till 200 kronor om förseningsavgift har påförts även för den närmast föregående skatteperioden eller om förseningen avser en uppgift som ägaren har anmanats att lämna.

[S4]Fråga om förseningsavgift prövas av beskattningsmyndigheten. I fråga om förseningsavgift skall 7 kap.6 § första och tredje styckena samt 7 kap. 8 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas. Därutöver gäller att förseningsavgifter avseende samma fordonsägare för en och samma skatteperiod får nedsättas till 500 kronor eller, i fall som avses i tredje stycket andra meningen, 1 000 kronor. Lag (1986:214).

Betalning

29 §  Vid beräkning av skatt eller skattetillägg som skall påföras eller återbetalas skall beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

[S2]Skattebelopp under 25 kronor behöver inte betalas in till staten och återbetalas inte heller. Lag (1986:214).

29 a §  Skatten betalas genom insättning på särskilt postgirokonto utan kostnad för den skattskyldige.

[S2]Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller försändelse som innehåller gireringshandling kommit in till postanstalt. Lag (1986:488).

30 §  Vad som föreskrivs i uppbördslagen (1953:272) om indrivning, avkortning och avskrivning av skatt skall i tillämpliga delar gälla fordonsskatt, kilometerskatt, skattetillägg och förseningsavgift. Vad i 58 § 2 mom.första stycket och 67 § första stycketuppbördslagen sägs om länsskattemyndighet skall därvid i stället gälla länsstyrelse. Fordonsskatt som förfallit till betalning men inte har erlagts får dock avkortas genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i bilregistret, utan att beslut meddelas av beskattningsmyndigheten. Vid återbetalning av skatt skall avräknas endast sådan till betalning förfallen fordonsskatt eller kilometerskatt som ej erlagts, restavgift och skattetillägg som belöper på sådan skatt, förseningsavgift enligt 28 § samt sådan avgift enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) som uppbärs i samband med uppbörd av vägtrafikskatt. I fråga om avräkningen skall 23 och 31 §§ tillämpas.

[S2]Införsel enligt 15 kap.utsökningsbalken får äga rum vid indrivning av fordonsskatt, kilometerskatt, restavgift, skattetillägg och förseningsavgift. Lag (1986:1296).

Skattekontroll

30 a §  Bestämmelserna i 2 kap, 11 §, 3 kap.2--5 §§, 6 § första stycket och 7--15 §§ samt 9 kap.2 och 3 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller vid kontroll av vägtrafikskatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället uppgifter som skall lämnas enligt särskilda föreskrifter och ligga till grund för påföring eller fastställelse av skatt.

[S2]Skatterevision får företas, förutom av beskattningsmyndigheten, av riksskatteverket och av länsskattemyndighet. Vad som sägs i 3 kap.9, 11, 13 och 15 §§ lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter om beskattningsmyndighet skall därvid gälla riksskatteverket och länsskattemyndighet. Innan riksskatteverket eller länsskattemyndighet beslutar om revision skall samråd ske med beskattningsmyndigheten. Lag (1988:326).

[S3]Förhandsbesked

[S4]30 b Bestämmelserna om förhandsbesked i 6 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller även för vägtrafikskatt. Vad där sägs om beskattningsmyndighet gäller riksskatteverket, och vad som sägs om allmänt ombud gäller allmänt ombud enligt 3 §. Lag (1984:168).

Besvär

31 §  Beslut som avses i 23--27 §§, 28 § andra eller tredje stycket eller 40 § eller som avser rättelse får överklagas av den skattskyldige och av allmänna ombudet genom besvär hos kammarrätten. Allmänna ombudets besvärstid räknas från beslutets dag.

[S2]Beslut enligt 16 § tredje stycket eller 21 § sjätte stycket får överklagas av den skattskyldige genom besvär hos regeringen.

[S3]Bestämmelserna i 8 kap. 2, 3 , 4, 6, 11 och 13 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller även för vägtrafikskatt. Vad där sägs om allmänt ombud gäller då allmänt ombud enligt 3 §. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § är motpartens besvärstid dock två veckor. Lag (1986:214).

32 §  Påkallas beslut enligt 23 § första stycket eller anföres besvär mot beslut i fråga som avses i 23--28 §§ eller om rättelse, befriar detta ej den skattskyldige från att i behörig ordning betala skatt, som påförts honom eller fastställts genom beslutet, eller skattetillägg eller förseningsavgift enligt beslutet. Detta gäller ej om annat förordnas av beskattningsmyndigheten eller domstol som prövar besvären.

Straffbestämmelser m.m.

33 §  Den som uppsåtligen vidtar åtgärd med kilometerräknarapparatur på fordon så att körsträcka som skall ligga till grund för beräkning av kilometerskatt för fordonet ej registreras eller registreras för lågt döms, om förfarandet ej utgör ett led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), till böter eller fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet brukar fordon, på vars kilometerräknarapparatur har vidtagits åtgärd som nu sagts. lag (1979:278).

33 a §  Brukas ett fordon i strid mot 16 § eller 21 § första stycket 2 och har två månader förflutit från den dag då den skatt som har föranlett brukandeförbudet förföll till betalning, skall polisman ta hand om fordonets registreringsskyltar.

[S2]Polisman skall ta hand om registreringsskyltarna även på ett avställt fordon, om förutsättningarna för en sådan åtgärd skulle ha förelegat enligt första stycket om fordonet hade varit skattepliktigt.

[S3]Den polisman som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats. Lag (1982:994).

34 §  Brukas ett fordon i strid mot 16 § eller 21 § första stycket 2 sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 33 a §, döms ägaren till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Till samma straff döms ägaren till ett avställt fordon som brukas, om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 33 a § och brukandeförbud skulle ha gällt för fordonet enligt 16 § eller 21 § första stycket 2 om fordonet hade varit skattepliktigt.

[S3]Brukas i annat fall ett fordon i strid mot 16 eller 21 §, döms ägaren till böter, högst ettusen kronor.

[S4]Visar ägaren att han iakttagit vad som ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades är han fri från ansvar. Lag (1986:1250).

35 §  Den som brukar annans fordon utan lov dömes i ägarens ställe enligt 34 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar annan förare än ägaren har utsett. Lag (1975:1421).

36 §  Bestämmelserna i 34 § första-tredje styckena gäller även föraren, om han kände till hindret för fordonets brukande. Detta gäller dock icke när fordonet brukas vid besiktning eller inspektion enligt 35 § fordonskungörelsen (1972:595). Lag (1984:256).

37 § har upphävts genom lag (1977:60).

38 §  Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon skall i fråga om fordon, som tillhör eller brukas av staten eller kommun, äga tillämpning på förarens närmaste förman. Har denne till förekommande av förseelse mot lagen gjort vad på honom ankommit och äger på grund av överordnads åtgärd eller vållande förseelse ändå rum, är den överordnade förfallen till ansvar, som här avses.

[S2]I fråga om fordon, som tillhör eller brukas av dödsbo, aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person, skall i första stycket avsedda ansvarsbestämmelser äga tillämpning på den eller dem, som äger företräda den juridiska personen. Har länsstyrelse efter framställning av juridisk person godtagit viss fysisk person såsom bärare av ägares ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne.

Särskilda bestämmelser

39 §  Föreligger synnerliga skäl, kan regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt eller kilometerskatt eller medge att traktor, som enligt denna lag skall höra till klass I, hänföres till klass II. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan också, om sådana skäl föreligger, besluta att förhöjd fordonsskatt skall utgå i stället för kilometerskatt. Medges nedsättning av eller befrielse från skatt, får medgivandet avse även skattetillägg och förseningsavgift. Lag (1974:869).

40 §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan av fordonets ägare befrielse från skatteplikt för fordon, som användes uteslutande eller så gott som uteslutande vid räddningstjänst. Befrielse medges dock ej för personbil och ej heller för sådan buss eller för sådan lastbil med skåpkarosseri som har en skattevikt om högst 3 000 kilogram. Som räddningstjänst anses därvid även verksamhet som bedrives av annan än staten eller kommun. Lag (1988:356).

41 §  Har för kilometerskattepliktig buss, lastbil eller släpvagn som använts utom riket där utgått skatt eller avgift för trafik med eller innehav av fordonet återbetalas fordonsskatt för varje dygn för vilket skatt eller avgift har erlagts i utlandet med ett belopp som motsvarar 3 procent av skatten för den månad under vilken användningen skett. Motsvarande gäller när sådant fordon använts i Norge och där utgått kilometerskatt för fordonet.

[S2]Har en kilometerskattepliktig lastbil, buss eller släpvagn använts utom riket avräknas kilometerskatt som belöper på körsträckan i utlandet. Motsvarande gäller i fråga om en kilometerskattepliktig personbil som har använts utom riket i annat land än Norge eller Finland. Avräkning av kilometerskatt för en lastbil eller en släpvagn som har använts i Norge eller för en lastbil, buss eller släpvagn som har använts i Finland sker endast om skatt har betalats för användningen av fordonet där.

[S3]Som förutsättning för återbetalning eller avräkning enligt första eller andra stycket gäller att meddelade föreskrifter i fråga om lämnande av uppgifter i samband med användning utom riket iakttagits. Lag (1984:256).

42 §  Regeringen meddelar bestämmelser om beskattning av fordon, som brukas enligt interimslicens, och om beskattning av fordon, som av utomlands bosatt person för tillfälligt brukande förvärvats här. Lag (1976:337).

43 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om betalning av skatt enligt denna lag samt de föreskrifter som behövs i övrigt för tillämpningen av lagen. lag (1974:869).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1974:316

Ändring, SFS 1974:869

  Förarbeten
  Prop. 1974:164
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3, 6, 9, 12, 14, 16-18, 20-22, 29, 30, 39, 41-43 §§, bil. 1, 2

Ändring, SFS 1974:873

  Omfattning
  ikrafttr. av 1974:869 såvitt avser 17 §, bil. 2

Ändring, SFS 1975:276

  Förarbeten
  Prop. 1975:62
  Omfattning
  ändr. 2, 12, 16, 20, 21, 30, 41 §§, bil. 1, 2

Ändring, SFS 1975:1421

Lag (1976:337) om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, såvitt avser 1, 7, 10, 30, 33 och 36 §§ den 1 juli 1976, såvitt avser 41 § den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1977. Äldre bestämmelser i 6 § första stycket 1 gäller fortfarande i fråga om fordon, som vid utgången av år 1976 är undantaget från skatteplikt enligt den bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:181
  Omfattning
  ändr. 1, 6, 7, 10, 30, 33, 36, 40-42 §§, bil. 1

Förordning (1976:719) om ikraftträdande av viss del av lagen (1976:337) om ändring i vägtrafikskatte- lagen (1973:601)

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:337 såvitt avser 41 §

Lag (1976:880) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)

Lag (1977:60) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)

Lag (1978:72) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.
  För fordon, som vid utgången av mars månad 1978 är befriat från skatteplikt enligt 40 § första stycket 2, gäller skattefriheten även efter ikraftträdandet så länge förutsättningarna för befrielsen föreligger enligt de äldre bestämmelserna.
  Förarbeten
  Prop. 1977/78:78
  Omfattning
  ändr. 40 §

Lag (1978:118) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)

Lag (1978:199) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)

Lag (1979:278) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:94
  Omfattning
  ändr. 9, 12, 16-18, 21, 27, 28, 31, 33 §§

Lag (1979:280) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

Lag (1979:1078) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

Lag (1980:319) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)

Lag (1980:679) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Lag (1981:844) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

Lag (1981:1030) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

Lag (1982:994) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:225
  Omfattning
  ändr. 1, 17, 30, 34 §§, rubr. närmast före 33 §, bil. 2, 3; ny 33 a §

Lag (1984:168) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 4 a §; ändr. 3, 24, 26-28, 30, 31 §§, rubr. närmast före 22 §; nya 26 a, 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 24, 26 a, 27, 28, 29, 30 a, 30 b, 31 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:256) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
  2. Debiteras under tiden den 1 juni--den 31 december 1984 fordonsskatt som hänför sig till tid efter ikraftträdandet, får fordonsskatten för denna tid beräknas enligt de nya skattesatserna.
  3. Föreligger vid ikraftträdandet brukandeförbud enligt 16 § första stycket eller 21 § första stycket 2 för ett fordon som inte längre skall vara skattepliktigt enligt de nya bestämmelserna i 2 § första stycket eller 6 § första stycket 2, tillämpas de angivna bestämmelserna om brukandeförbud för ett sådant fordon även efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:178
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6, 29, 36, 41 §§, bil. 1, 2; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:872) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:45
  Omfattning
  ändr. 12 a §, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1985-03-01

Lag (1985:159) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-04-18

Lag (1986:214) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 2, 12, 12 a, 12 b, 17 och 29 §§ samt bilagorna 1 och 2 den 1 juni 1986, och i övrigt den 1 oktober 1986.
  1. De nya bestämmelserna i 16 § andra stycket och 21 § femte stycket tillämpas, i fråga om fordon som säljs av ett konkursbo, för fordon som säljs efter ikraftträdandet.
  2. De nya bestämmelserna i 20 § andra och tredje styckena och i 21 § fjärde stycket tillämpas i fråga om fordon som överlåts efter ikraftträdandet eller som tillhörde en skattskyldig som försatts i konkurs efter ikraftträdandet.
  3. Den nya bestämmelsen i 25 a § tillämpas i fråga om skatteperiod som påbörjas efter ikraftträdandet.
  4. Höjs fordonsskatten för ett fordon till följd av att 12 b § upphävs behöver, om fordonet är skattepliktigt den 1 juni 1986, tillkommande skattebelopp för skatteår eller skatteperiod som börjar vid ikraftträdandet eller närmast före ikraftträdandet inte betalas.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:92
  Omfattning
  upph. 12 b §; ändr. 2, 12, 12 a, 16-18, 20-22, 28-30, 31 §§, bil. 1, 2, rubr. närmast före 24 §; ny 25 a §
  Ikraftträder
  1986-06-01

Lag (1986:488) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas i fråga om skatt som påförs från och med denna dag.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  upph. 10 §; ny 29 a §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1250) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

Lag (1986:1296) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 3, 30 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1421) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
  2. Till traktorer ombyggda lastbilar som uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske skall, utan hinder av vad som anges i 11 a §, för tid till utgången av juni 1990 hänföras till klass II. Detta gäller, för traktor som används i skogsbruk, under förutsättning att lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton.
  3. Vid särskild uppbörd eller återbetalning av skatt som sker i anledning av denna lagändring skall i stället för vad som anges i 29 § andra stycket beloppsgränsen vara 100 kronor.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:50
  Omfattning
  ändr. 11, 13 §§, bil. 1; nya 11 a-11 c, 12 b §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:213) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Debiteras under tiden den 1 juni -- den 31 december 1987 fordonsskatt som hänför sig till tid efter ikraftträdandet, får fordonsskatten för denna tid beräknas enligt de nya skattesatserna.
  3. De nya bestämmelserna i 12 § tillämpas i fråga om fordonsskatt som debiteras den 1 juni 1987 eller senare.
  4. Vid särskild uppbörd av skatt som sker i anledning av denna lagändring skall i stället för vad som anges i 29 § andra stycket beloppsgränsen vara 100 kr.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:82
  Omfattning
  ändr. 12 §, bil. 1
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:108) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 12 a § och i fråga om kilometerskatt för personbilar enligt bilaga 2 till lagen, den 1 april 1988, och i övrigt den 1 juli 1989.
  2. De äldre bestämmelserna i 12 a § tillämpas i fråga om fordonsskatt som påförs före ikraftträdandet, även om skatten avser tid efter ikraftträdandet.
  3. Debiteras under tiden den 1 juli 1988--den 1 juli 1989 fordonsskatt som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet, får fordonsskatten för tiden efter ikraftträdandet beräknas enligt de nya skattesatserna i bilaga 1 till lagen.
  4. Innebär de nya bestämmelserna i bilaga 2 till lagen att kilometerskatten för ett fordon skall utgå efter en annan skattesats än tidigare och träder ändringen i kraft under en pågående skatteperiod, skall skatten för den perioden beräknas med hänsyn till den tid som skatten belöper på eller de andra omständigheter som utgör skälig grund för fördelning av skatten.
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då vägtrafikskattelagen (1973:601) skall upphöra att gälla.
  2. Om inte annat följer av 3--5 gäller den gamla lagen fortfarande i fråga om skatt som avser skatteår eller skatteperiod som har påbörjats före den nya lagens ikraftträdande.
  3. De nya bestämmelserna om skattebeslut i 36--45 §§ tillämpas efter ikraftträdandet även på äldre förhållanden om inte tiden för meddelande av motsvarande beslut enligt den gamla lagen gått ut vid den nya lagens ikraftträdande.
  4. Äldre bestämmelser om överklagande tillämpas i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  5. För körningar utom riket som har påbörjats före den nya lagens ikraftträdande skall bestämmelserna i förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket tillämpas.
  6. Beslut om befrielse från skatteplikt enligt 40 § andra stycket den gamla lagen gäller som beslut enligt 89 § i den nya lagen.
  7. För tiden den 1 januari 1989 -- den 30 juni 1989 gäller bilagorna 1 och 2 till den äldre lagen i stället för bilagorna 1 och 2 till den nya lagen.
  1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.
  2. Äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande i fråga om ansökan som har getts in före ikraftträdandet, om sökanden begär det.
  3. Ett beslut om befrielse från skatteplikt som har meddelats enligt äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande, dock längst till utgången av september 1995 eller den tidigare tidpunkt från och med vilken statligt bidrag har beviljats den handikappade för anskaffning av motorfordon. Vad nu sagts gäller även om den handikappade beviljas förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid efter den 30 september 1988.
  4. Har beslut om befrielse från skatteplikt för ett fordon meddelats före ikraftträdandet och har beslutets giltighet begränsats till viss tid som utlöper efter ikraftträdandet, får beträffande samma fordon nytt beslut meddelas enligt äldre föreskrifter i 40 § första stycket. Om giltighetstid för ett nytt beslut gäller vad som sägs i 3.

  Bilaga 1 till vägtrafikskattelagen (1973:601)

  Fordonskatt
  FordonsslagSkattevikt, kilogramSkatt, kronor grundbelopp hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassentilläggsbelopp för varje helt
  A Motorcyklar
  1 Tvåhjulig motorcykel0utan sidvagn75 76-100 1250 0
  2 Annan motorcykel0-2000
  B Personbilar0901-900355 4450 90
  C Bussar
  1 Buss som är inrättadför drift endast med bensin eller gasol01 600 1 6013 000 3 001-355 391 8950 36 0
  2 Annan buss01 600 1 6013 000 3 0017 000 7 001-10 000 10 001-30 000 30 001-14 705355 391 895 1 455 2 5050 36 14 35 61 0
  D Lastbilar
  1 Lastbil som är inrättad för drift endast med bensin eller gasol01 600 1 6013 000 3 001-355 391 8950 36 0
  2 Annan lastbil
  2.1 med anordning förpåhängsvagn med två hjulaxlar01 600 1 6013 000 3 001-10 000 10 001-14 000 14 001-540 565 915 6 865 14 5850 25 85 193 339
  med tre eller flera hjulaxlar01 600 1 6013 000 3 001-11 000 11 001-15 000 15 001-18 000 18 001-23 000 23 001-27 000 27 001-540 565 915 8 515 13 115 17 165 29 465 37 8650 25 95 115 135 246 210 0
  2.2 utan anordning för påhängsvagn med två hjulaxlar01 600 1 6013 000 3 0016 000 6 001-10 000 10 001-14 000 14 001-17 000 17 001-355 391 895 1 705 3 225 7 665 13 6350 36 27 38 111 199 260
  med tre eller flera hjulaxlar01 600 1 6013 000 3 001-11 000 11 001-15 000 15 001-18 000 18 001-27 000 27 001-355 391 895 2 575 6 095 10 745 28 2050 36 21 88 155 194 0
  E Traktorer
  1 Traktor klass I(trafiktraktor) som inrättats för drift med annat drivmedel än brännolja01 300 1 3013 000 3 0017 000 7 001-370 425 1 360 5 1600 55 95 168
  2 Traktor klass I(trafiktraktor) som inrättats för drift med brännolja01 300 1 3013 000 3 0017 000 7 001-680 790 2 660 9 8600 110 180 320
  3 Traktor klass II(jordbrukstraktor)02 500 2 501-150 2250 0
  F Släpvagnar
  1 Släpvagnar med skattevikt högst 3 000 kilogram01 000 1 0013 000150 1700 21
  2 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bensin- eller gasoldriven bil med en hjulaxel3 001-58011
  med två hjulaxlar med tre eller flera hjulaxlar3 001-13 000 13 0013 001-13 000 13 001-580 1 480 580 1 1809 0 6 0
  3 Kilometerskattepliktiga släpvagnar och andra släpvagnar med skattevikt över 3000 kilogram, som dras av en bil som inte är bensin- eller gasoldriven
  3.1 styraxel för påhängsvagn med en hjulaxel3 0015 000 5 0018 000 8 001-630 2 730 6 750105 134 248
  med två eller flera hjulaxlar 3.2 andra släpvagnar3 0018 000 8 001-11 000 11 001-14 000 14 001-610 3 360 6 210 10 50055 95 143 200
  med en hjulaxel3 0018 000 8 001-320 2 67047 80
  med två hjulaxlar3 0018 000 8 001-11 000 11 001-14 000 14 001-17 000 17 001-310 1 810 3 250 5 410 8 26030 48 72 95 105
  med tre eller flera hjulaxlar3 001-11 000 11 001-17 000 17 001-25 000 25 001-32 000 32 001-300 1 820 4 040 9 000 14 67019 37 62 81 0
  4 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en trafiktraktor eller av ett motorredskap /n/ som beskattas som en trafiktraktor med en hjulaxel3 0018 000 8 001-550 2 80045 120
  //n// Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en kilometerskattepliktig bil, eller av en annan bil som inte är bensin- eller gasoldriven, tas skatt ut enligt 3.
  med två hjulaxlar3 0018 000 8 001-11 000 11 001-17 000 17 001-550 1 550 3 050 13 25045 50 170 250
  med tre eller flera hjulaxlar3 001-11 000 11 001-14 000 14 001-20 000 20 001-25 000 25 001-30 000 30 001-35 000 35 001-550 2 150 3 350 7 850 13 100 19 100 21 35020 40 75 105 120 45 0
  Lag (1988:108).
  Bilaga 2 till vägtrafikskattelagen (1973:601)
  Kilometerskatt
  FordonsslagSkattevikt, kilogramSkatt, öre för 10 kilometer
  grundbelopp hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassentilläggsbelopp för varje helt
  1 Personbil0901-900140 1550 15
  2 Buss01 600 1 601-170 1710 1,10
  3 Lastbil
  3.1 med anordning för påhängsvagn01 600 1 601-240 2430 3,10
  3.2 annan lastbil med två hjulaxlar01 600 1 601-240 2420 2,30
  med tre hjulaxlar01 600 1 601-170 1720 1,60
  med fyra eller flera hjulaxlar01 600 1 601-170 1710 1,30
  4 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av ett kilometerskattepliktigt fordon
  4.1 styraxel för påhängsvagn med en hjulaxel3 001-1004,30
  med två eller flera hjulaxlar3 001-1002,30
  4.2annan släpvagn med en hjulaxel3 001-1002,00
  med två hjulaxlar3 001-11 000 11 001-100 1560,70 2,90
  med tre hjulaxlar3 001-11 000 11 001-100 2360,80 3,40
  med fyra eller flera hjulaxlar3 001-20 000 20 000-100 1850,50 1,80
  Är kilometerskattepliktig bil inte inrättad för drift med brännolja utgår skatt med 80 procent av angivna belopp. Lag (1988:108).

  Bilaga 3 till vägtrafikskattelagen (1973:601)

  Förteckning över kommuner som avses i 12 a §

  Värmlands län

  Torsby

  Kopparbergs län

  Malung Vansbro Älvdalen

  Gävleborgs län

  Ljusdahl

  Västernorrlands län

  Sollefteå Ånge

  Jämtlands län

  Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre

  Västerbottens län

  Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Norsjö Sorsele Storuman Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele

  Norrbottens län
  Arjeplog Arvidsjaur Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Pajala Älvsbyn Överkalix Övertorneå Lag (1984:994)
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:50
  Omfattning
  ändr. 12 a §, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1988-04-01

Lag (1988:326) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)

Ändring, SFS 1988:327

  Omfattning
  upph.

Lag (1988:356) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)