Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:964) med övergångsbestämmelser till kungörelsen (1973:962) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-07
Ändring införd
SFS 1973:964 i lydelse enligt SFS 1974:635
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Punkten 1 k i 17 § SPR och punkten III c i bilagan till SPR tillämpas för tid från och med den 1 juli 1973, även om anställningen upphört före kungörelsens ikraftträdande.

2 §  Beträffande anställningshavare som under år 1973 upphört att vara underkastad reglementet skall de nya bestämmelserna om tjänstelivränta och om samordning av statlig tjänstepensionsrätt med pensionsrätt på grund av icke-statlig tjänstepensionering tillämpas i stället för eljest gällande föreskrifter, under förutsättning att skriftlig anmälan härom göres senast den 31 december 1974 till den anställningsmyndighet (huvudman), hos vilken anställning senast innehafts.

3 §  Vid tillämpning av föreskrifterna i 10 § 2 mom. sista stycket SPR minskas där angiven levnadsålder för anställningshavare som är född senast år 1926, med åtta enheter, och för anställningshavare som är född något av åren 1927-1933, med en enhet för varje år från och med det anställningshavaren är född till år 1934. Kungörelse (1974:635).

4 §  Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i 12 § 1 mom.tredje stycket SPR ökas i fråga om anställningshavare som är född före år 1914 procenttalet tio med 2,25 enheter för varje år före 1914.

5 §  De nya bestämmelserna i 10 § 2 mom. första stycke SPR skall ej medföra nedsättning av tjänstetidsfaktor för egenpension som pensionsmyndighet fastställt genom beslut senast den 31 december 1973.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1973:964) med övergångsbestämmelser till kungörelsen (1973:962) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.

Ändring, SFS 1974:540

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1974:635

Omfattning
ändr. 3 §

Ändring, SFS 1988:1159

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1988.
  Omfattning
  upph.