Upphävd författning

Överförmyndarkungörelse (1974:1047)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-12-20
Ändring införd
SFS 1974:1047
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Överförmyndaren skall lämna rätten de upplysningar som den behöver och på begäran av rätten avge yttrande i frågor rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap som står under hans tillsyn. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

2 §  Finner överförmyndaren att förmynderskapet för en underårig bör skrivas in eller att god man eller förvaltare bör förordnas, skall överförmyndaren anmäla detta till rätten.

[S2]Får överförmyndaren kännedom om att god man eller förvaltare slutfört sitt uppdrag, skall han anmäla detta till rätten.

[S3]Har rätten på framställning av överförmyndaren förelagt någon vid vite att fullgöra visst åliggande, skall överförmyndaren omedelbart anmäla till rätten när föreläggandet har fullgjorts eller den i föreläggandet utsatta tiden har gått till ända utan att fullgörande skett. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

3 §  Överförmyndaren skall årligen granska samtliga förvaltarskap och därvid pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

4 §  Förmynderskapsbok och förteckning som avses i 19 kap. 17 § föräldrabalken skall inrättas enligt lösbladssystem. Till blad i boken och förteckningen skall användas blanketter enligt formulär som fastställes av domstolsverket. */k/ Förordning (1975:842). */-k/

5 §  I förmynderskapsboken skall varje förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap tas upp på särskilt upplägg. Anteckningar om godmanskap enligt 11 kap.1 eller 2 §föräldrabalken skall dock föras på samma upplägg som förmynderskapet, om detta är inskrivet, eller det tidigare inskrivna godmanskapet eller förvaltarskapet.

[S2]Har underåriga syskon gemensam förmyndare, skall förmynderskapen sammanföras på ett upplägg. Detsamma skall gälla i fråga om flera godmanskap, om de har sammanförts under ett registernamn i rättens förmynderskapsbok. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

6 §  Blad som är avsedda för förmynderskapsboken tillhandahålles av rätten. Bladen insättes i boken i bokstavsordning efter registernamn.

[S2]Har rättens förmynderskapsbok delats upp i avdelningar, skall motsvarande uppdelning gälla beträffande förmynderskapsbok som föres av överförmyndaren.

[S3]Blad som avser upphörda förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall förvaras i särskild pärm eller avdelning av boken samt ordnas i bokstavsordning efter registernamn. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

7 §  Till förmynderskapsboken skall det föras ett namnregister som i bokstavsordning upptar namnen på förordnade förmyndare, gode män och förvaltare.

[S2]Till förteckning som avses i 19 kap. 17 § föräldrabalken skall det föras ett namnregister över förmyndare som är skyldiga att avge årsräkning. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

8 §  Samtliga handlingar som har getts in till överförmyndaren och som avser visst förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, såsom förteckningar över egendom, års- och sluträkningar, redogörelser, uppgifter och ansökningar, skall bevaras och sammanföras till en akt. Till akten skall dessutom fogas kopior av skrivelser i ärendet samt anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndaren som inte framgår av någon annan handling eller av en anteckning i förmynderskapsboken eller den förteckning som avses i 4 §. Sådana anteckningar skall ange dagen för beslutet eller åtgärden. Handlingar som hör till akten skall förvaras ordnade i tidsföljd eller på annat lämpligt sätt.

[S2]Har flera förmynderskap eller godmanskap sammanförts på ett upplägg i förmynderskapsboken, får gemensam akt läggas upp.

Akterna till upphörda förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall förvaras särskilt. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

9 §  Om årsuppgift rörande oskiftat bo, förteckning över egendom, årsräkning eller sluträkning inkommit i två exemplar, skall överförmyndaren till förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren återställa det ena exemplaret försett med bevis om granskningen. Sådant bevis skall meddelas även i annat fall, om det begärs. Beviset skall innehålla uppgift, huruvida granskningen föranlett anmärkning eller inte. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

10 §  Om tillsynen över förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap har överflyttats till annan domstol eller överförmyndare, skall överförmyndaren genast sända över akten avseende förmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet till den rätt eller överförmyndare som övertagit tillsynen. Till akten skall fogas de blad om förmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet som finns i förmynderskapsboken eller i den förteckning som anges i 4 §. Om ett visst ärende vid överflyttningen är beroende på överförmyndarens handläggning, skall redogörelse för detta lämnas. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

11 §  Överförmyndaren skall årligen före den 1 januari lämna rätten underrättelse om sin mottagningstid. Uppgift om mottagningstiden skall av överförmyndaren hållas tillgänglig på lämplig plats i anslutning till lokal där mottagningen äger rum samt anslås på kommunens anslagstavla. */k/ Förordning (1977:834). */-k/

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1975:842

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1977:834) om ändring i överförmyndarkungörelsen (1974:1047)

  Omfattning
  ändr. 11 §

Förordning (1988:1347) om ändring i överförmyndarkungörelsen (1974:1047)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  Överförmyndaren skall före utgången av år 1990 gå igenom samtliga förordnanden om omyndighetsförklaring och vidta de åtgärder som är erforderliga till följd av de nya bestämmelserna om förvaltarskap.
  Omfattning
  ändr. 1-3, 5-10 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-01

Ändring, SFS 1995:379

  Omfattning
  upph.