Upphävd författning

Kungl. Maj:ts instruktion (1974:210) för allmänna ombudet i tullmål

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
SFS 1974:210
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt 98 § tullagen (1987:1065) för det allmänna ombudet det allmännas talan hos besvärsmyndighet i frågor som avses i 100 § första stycket tullagen utom sådana frågor som gäller eller har samband med inskränkning i rätten att förfoga över varor. Förordning (1987:1087).

2 §  Fråga huruvida talan skall föras mot beslut av annan tullmyndighet än generaltullstyrelsen bedömer allmänna ombudet med ledning av vad som kommer fram genom granskningsverksamheten vid styrelsen eller som på annat sätt kommer till hans kännedom. Allmänna ombudet får påkalla biträde hos generaltullstyrelsen för utredning av fråga huruvida sådan talan skall föras.

3 §  Allmänna ombudet bör ej anföra besvär över tullmyndighets beslut om saken avser ringa avgiftsbelopp och saknar principiell betydelse. Har enskild anfört besvär över beslut av annan tullmyndighet än generaltullstyrelsen, bör allmänna ombudet yttra sig över besvären i målet hos styrelsen, endast om särskilda skäl föreligger.

4 § har upphävts genom förordning (1989:1106).

Ändringar

Instruktion (1974:210) för allmänna ombudet i tullmål

Förordning (1987:1087) om ändring i instruktionen (1974:210) för allmänna ombudet i tullmål

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:1106) om ändring i instruktionen (1974:210) för allmänna ombudet i tullmål

  Omfattning
  upph. 4 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Ändring, SFS 1991:1524

  Omfattning
  upph.