Upphävd författning

Förordning (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-06-07
Ändring införd
SFS 1974:591
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller i fråga om medel som förvaltas av statlig myndighet eller annat statligt organ. Förordning (1977:383).

2 §  Kontanta medel som inte behövs för omedelbart förestående utbetalning skall, om något annat inte har föreskrivits, vara insatta på statsverkets checkräkning i Riksbanken, på postgirokonto eller, efter beslut av regeringen i varje särskilt fall, på räkning i annan bank än Riksbanken. Förordning (1992:266).

4 §  Riksrevisionsverket får medge undantag från bestämmelserna i 3 §.

[S2]Undantag får medges om en kostnadseffektiv lösning uppnås för statsverket som helhet och hanteringen av statens betalnings- och redovisningssystem inte försvåras. Undantag får dock inte medges om detta skulle få stor betydelse för Postgirots ekonomi. Förordning (1992:266).

5 §  Om anlitandet av en annan betalningsförmedlare än Postgirot innebär att en myndighet får ränteinkomster skall dessa levereras in till inkomsttitel på statsbudgeten. Förordning (1992:266).

6 §  Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1992:266).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot

Förordning (1977:383) om ändring i kungörelsen (1974:591) om skyldighet för medelsförvaltande statliga myndigheter m.fl. att i vissa fall anlita riksbanken, postgirot eller Post- och Kreditbanken

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977. Beslut, som före den 1 juli 1977 har meddelats om insättande av medel hos Post- och Kreditbanken eller Sveriges Kreditbank, skall från och med nämnda dag avse bank i allmänhet.
  Förarbeten
  Prop. 1976/77:127
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-3 §§; omtryck

Förordning (1992:266) om ändring i förordningen (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; nya 4, 5, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1994:14

  Övergångsbestämmelse

  För tiden fram till utgången av juni månad 1994 gäller dock fortfarande 3 § förordningen (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller postgirot.
  Omfattning
  upph.