Upphävd författning

Förordning (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd

Version: 1974:628

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-06-14
Ändring införd
SFS 1974:628
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §1 och 3, tillämpas på statens förhandlingsnämnd.

Uppgifter

2 §  Nämnden har till uppgift att

 1. efter uppdrag av regeringen eller chef för statsdepartement föra förhandlingar med kommun, landstingskommun eller annan icke-statlig huvudman, främst om villkor för samverkan mellan staten och huvudmannen inom sjukvård, utbildning eller forskning, enligt de särskilda anvisningar för förhandlingarna som lämnas,
 2. efter uppdrag av markförvaltande myndighet föra förhandlingar om överlåtelse av staten tillhörig mark till kommun eller landstingskommun för samhällsbyggnadsändamål.

[S2]Överenskommelse, som träffas av nämnden, skall underställas regeringen för prövning, om regeringen ej föreskriver annat för visst ärende eller viss grupp av ärenden. Förordning (1979:760).

3 §  Det åligger nämnden särskilt att

 1. verka för enhetliga villkor inom likartade avtalsområden,
 2. följa tillämpningen och iakttaga verkningarna av avtal som berör nämndens verksamhet,
 3. handlägga frågor om tolkning av avtal som berör nämndens verksamhet, om detta inte ankommer på annan myndighet eller frågan är av sådan beskaffenhet att den bör hänskjutas till regeringen,
 4. i god tid underställa regeringen fråga om avtal skall uppsägas,
 5. i den mån nämnden finner anledning härtill förbereda förhandlingar, som kan bli erforderliga, om avtal uppsägs,
 6. svara för erforderlig samordning vid civila myndigheters handläggning av ärenden som gäller förvärv av mark från kommun eller överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål och i mån av behov meddela anvisningar i detta syfte. Förordning (1979:760).

4 §  Nämnden skall på begäran av myndighet biträda denna i fråga om överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål.

[S2]Nämnden får på begäran av myndighet, i mån av tillgång på personal, biträda vid förhandling i annat ärende som berör nämndens verksamhet.

Organisation

5 §  Nämnden består av en överdirektör, som är nämndens ordförande, vice ordförande och det antal andra ledamöter som regeringen bestämmer.

[S2]För ledamöterna finns suppleanter till det antal regeringen bestämmer. Förordning (1979:760).

6 §  Överdirektören är chef för nämnden.

[S2]Hos nämnden finns ett kansli. Chefstjänstemän på kansliet är en förhandlingsdirektör och en byråchef. Förordning (1982:43).

7 §  Hos nämnden är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

8 §  Av nämnden i plenum avgörs

 1. förhandlingsfrågor av principiell natur eller större ekonomisk betydelse,
 2. frågor om avbrytande av förhandling,
 3. viktigare frågor om tolkningen av avtal,
 4. viktigare författningsfrågor,
 5. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 6. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 7. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 10,
 8. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 9. andra frågor som överdirektören hänskjuter till nämnden. Förordning (1979:760).

9 §  Nämnden är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem överdirektören eller, vid förhinder för denne, vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst hälften av ledamöterna, bland dem överdirektören eller, vid förhinder för denne, vice ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:1266).

10 §  Överdirektören får kalla expert eller sakkunnig och, ehuru hinder för ledamot icke föreligger, suppleant att närvara vid nämndens plenum med rätt att deltaga i överläggningarna men ej i nämndens beslut.

11 §  Ärende, som ej skall avgöras i plenum, avgöres av överdirektören ensam.

12 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på överdirektören.

[S2]Nämnden får uppdraga åt en eller flera ledamöter, suppleanter, tjänstemän eller experter att, vid behov med biträde av sakkunnig, förhandla och träffa överenskommelse för nämndens räkning i visst ärende eller i ärenden av visst slag.

13 §  När överdirektören är hindrad att utöva sin tjänst fullgöres hans uppgifter av vice ordföranden.

14 §  Uppkommer hinder för såväl överdirektören som vice ordföranden, fullgöres överdirektörens uppgifter, i den mån de ej avse ledamotskap i nämnden, av den chefstjänsteman överdirektören bestämmer. Förordning (1982:43).

15 §  I överdirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på överdirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1979:760).

16 §  Ärende avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 12 § första stycket avgörs utan föredragning.

[S2]Överdirektören får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Tjänsteman som svarat för ärendes beredning får närvara om ärendet föredras av annan.

[S4]Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1979:760).

17 § har upphävts genom förordning (1986:1266).

18 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får överdirektören utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

19 §  Överdirektören, chefstjänsteman eller, efter beslut av överdirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning (1982:43).

Tjänstetillsättning

20 §  Överdirektören förordnas av regeringen tills vidare.

[S2]Nämndens vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för dem förordnas av regeringen för högst fyra år.

[S3]Övriga tjänster i lägst F 23/F 25 tillsätts av regeringen efter anmälan av överdirektören.

[S4]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

[S5]Nämnden får tillsätta tjänst utan att den kungjorts ledig till ansökan. Förordning (1979:760).

Övriga bestämmelser

21 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet tillämpas även i fråga om överdirektören. Förordning (1979:760).

22 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965: 601) lämnas av nämnden i fråga om chefstjänstemännen. Förordning (1982:43).

Ändringar

Förordning (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd

Förordning (1979:760) om ändring i instruktionen (1974:628) för statens för- handlingsnämnd

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 3, 5, 8, 9, 15, 16, 20-22 §§

Förordning (1982:43) om ändring i förordningen (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd

  Omfattning
  ändr. 6, 14, 19, 22 §§

Förordning (1986:1266) om ändring i förordningen (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1585

  Omfattning
  upph.