Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Allmän verksstadga (1965:600)

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:600
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna stadga skall tillämpas på statsmyndighet i den mån regeringen bestämmer. Kungörelse (1974:833).

Myndighetens uppgifter

2 §  Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde med uppmärksamhet följa förhållandena inom landet samt, såvitt möjligt, i de andra nordiska länderna och utlandet i övrigt. Myndigheten skall vidtaga eller hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som äro påkallade eller i övrigt lämpliga. Kungörelse (1974:833).

3 §  Myndigheten skall varje år

 1. 1) före den 1 mars lämna justitiekanslern en förteckning över de ärenden som kommit in till myndigheten före den 1 juli föregående år men inte blivit slutligt handlagda vid årets utgång, om inte justitiekanslern befriar myndigheten från uppgiftsskyldigheten eller medger att denna fullgörs på annan tid eller i annan ordning,
 2. 2) före den 1 september lämna regeringen förslag till anslagsframställningar och andra framställningar som skall göras hos riksdagen nästa år.

[S2]Myndigheten skall snarast ta upp från riksrevisionsverket inkomna revisionsberättelser till prövning. Berättelserna skall prövas i samma ordning som frågor av större ekonomisk betydelse. Riksrevisionsverket skall omedelbart underrättas om därvid fattade beslut. Förordning (1986:450).

4 §  Bestämmelser om myndigheternas skyldighet att lämna uppgifter till enskilda ur allmänna handlingar och att lämna uppgifter till andra myndigheter finns i sekretesslagen (1980:100). Om skyldighet för myndigheterna att i övrigt gå allmänheten till handa med att lämna upplysningar och översända handlingar finns bestämmelser i förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet.

[S2]En myndighet, som för administrativt eller statistiskt ändamål hämtar in uppgifter från kommuner eller landstingskommuner eller från företag, organisationer eller andra enskilda, skall sträva efter att begränsa och förenkla uppgiftslämnandet och i övrigt se till att arbetet med att lämna uppgifter inte blir mer betungande än vad som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet.

[S3]Myndigheten skall verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas kontakter med myndigheten. Decentralisering av verksamhet till regionala och lokala statliga eller andra organ skall främjas. En minskad detaljkontroll av kommuner och landstingskommuner skall eftersträvas. Förordning (1981:306).

Allmänna bestämmelser om arbetet inom myndigheten

5 §  För fullgörandet av myndighetens uppgifter är dess chef ansvarig i första hand. Han skall tillse att personalen fullgör sina åligganden med nit och noggrannhet.

6 §  Verksamheten skall bedrivas så enkelt, snabbt och ekonomiskt som är möjligt utan att säkerheten eftersättes. Ärende bör icke handläggas av mera kvalificerad personal än ärendets beskaffenhet kräver.

[S2]Chefen skall verka för förenklingar och förbättringar i arbetets planläggning och utförande. Han skall därvid uppmärksamma förslag som framställes av samarbetsorgan vid myndigheten eller av personalen i annan ordning och tillse att en eller flera tjänstemän ägnar särskild uppmärksamhet åt arbetets rationalisering. Förordning (1975:568).

7 §  Chefen skall ägna omtanke åt personalens arbetsförhållanden och verka för trivsel i arbetet. Han skall särskilt tillse att myndighetens lokaler äro i sådant skick att fara icke föreligger att någon av personalen ådrager sig ohälsa i följd av arbetet eller drabbas av olycksfall däri. Han skall därvid uppmärksamma förslag som framställes av samarbetsorgan vid myndigheten eller av personalen i annan ordning.

8 §  Chefen skall tillse att, i mån av behov, särskilda anordningar vidtas för att underlätta för parter, företrädare för nyhetsorganen och andra intresserade att få upplysning om myndighetens verksamhet. Om myndigheten i sin verksamhet använder automatisk databehandling (ADB), skall han tillse att det hos myndigheten finns en eller flera befattningshavare som vid sidan av sina övriga åligganden har till särskild uppgift att lämna allmänheten upplysningar om myndighetens ADB-register och deras användning.

[S2]Chefen skall dessutom tillse att den som hos myndigheten begär att få taga del av allmän handling ej avkräves uppgift om sitt namn eller om vilket syfte han har med sin begäran i vidare mån än som behövs för prövning huruvida hinder mot utlämnande av handlingen föreligger. Vad nu sagts gäller även när rätten till tillträde till myndighetens lokaler är begränsad. Förordning (1982:274).

9 §  Chefen skall företa de inspektions- och andra tjänsteresor som behövs för myndighetens verksamhet. Sådana resor får efter beslut av myndigheten företas också av andra tjänstemän eller ledamöter. Förordning (1986:755).

10 §  Myndigheten fastställer arbetsordning och de allmänna bestämmelser i övrigt som fordras för arbetet inom myndigheten utöver denna stadga och den instruktion som regeringen utfärdar. Dessutom äger myndigheten meddela särskilda föreskrifter om personalens tjänsteutövning. Kungörelse (1974:833).

Protokoll m. m.

11 §  I fråga om varje beslut av myndigheten skall hos denna finnas handling varav framgår vem som fattat beslutet, vem som i övrigt närvarit vid den slutliga handläggningen av ärendet och vem som varit föredragande samt beslutets dag och dess innehåll.

[S2]Protokoll föres när skiljaktig mening förekommer eller protokoll behöves av annan orsak. Skiljaktig mening behöver dock ej antecknas i protokoll, om den framgår av annan handling hos myndigheten.

12 §  I skrivelse från myndigheten till regeringen eller departementschef skall anges vem som fattat det beslut som skrivelsen avser eller i övrigt närvarit vid den slutliga handläggningen av ärendet och vem som varit föredragande. Har skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas. Kungörelse (1974:833).

13 §  Myndigheten skall vårda sitt arkiv och föra förteckning över detta enligt föreskrifterna om arkivvård.

Arbetstidens förläggning och mottagningstid m. m.

14 §  Arbetstiden skall förläggas till vardagar utom lördagar på sådan tid som har bestämts efter förhandling enligt gällande arbetstidsavtal eller, om sådant avtal inte finns, enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Förläggningen av arbetstiden skall framgå av tjänstgöringslista eller motsvarande handling.

[S2]Om arbetets art kräver det, kan arbetstid förläggas även till lördag, söndag eller helgdag. I samband därmed får en veckodag som avses i första stycket vara fri från arbete.

[S3]Vid tillämpningen av första och andra styckena likställs midsommarafton, julafton och nyårsafton med helgdag.

[S4]En anställd får åläggas att utföra arbete på annan tid än den till vilken hans arbetstid är förlagd.

[S5]Om det finns särskilda skäl och det kan ske utan extra kostnad för staten, får en anställd befrias från tjänstgöring en viss dag mot att han, utöver sin ordinarie arbetstid, utför arbete under lika lång tid någon annan dag.

[S6]Myndigheten får medge att arbete utförs i hemmet eller, om det finns särskilda skäl, på annan plats utom arbetsplatsen. Avser arbetet något annat än en sådan förrättning som måste fullgöras utomlands, får arbetet förläggas till utrikes ort endast om regeringen medger det.

[S7]Myndigheten får befria en anställd från tjänstgöring under den tid som behövs för att han skall kunna fullgöra ett allmänt uppdrag som har meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande. Förordning (1981:306).

15 §  För chefen skall tid vara bestämd för mottagning av allmänheten. Även för annan tjänsteman må särskild mottagningstid bestämmas.

[S2]Registrators- och kassakontor hållas öppna minst fem timmar varje arbetsdag enligt myndighetens bestämmande. Är arbetstiden viss dag kortare än sex timmar eller får den till viss dag förlagda arbetstiden arbetas in enligt föreskrift i kollektivavtal, får tiden för öppethållandet inskränkas till två timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

[S3]Tider för mottagning och öppethållande av registrators- och kassakontor tillkännages genom anslag i myndighetens lokal. Inskränkning i tid för öppethållande bör tillkännages minst en vecka i förväg.

[S4]När registrators- eller kassakontor hålles öppet, skall allmänheten mottagas av myndighetens tjänstemän i den mån deras övriga göromål icke lägga hinder i vägen. Förordning (1977:152).

Semester och annan ledighet

16 §  Chefen bestämmer om förläggningen av sin semester och om annan ledighet för sig själv. Fråga om ledighet för annat än semester, sjukdom eller sådant allmänt uppdrag, som meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande, avgöres dock av regeringen, om ledigheten skall vara längre än 30 dagar i följd. Beräknas ledighet som chefen själv bestämmer vara längre än tre månader i följd, skall han underrätta chefen för det departement till vilket myndigheten hör. Kungörelse (1974:833).

17 §  Förläggningen av personalens semester bestäms av myndigheten.

[S2]Även annan ledighet beviljas av myndigheten. Förordning (1986:755).

Överklagande

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1966:213

  Omfattning
  ändr. 16, 17 §§

Ändring, SFS 1967:278

  Omfattning
  ändr. 6, 9, 17 §§

Ändring, SFS 1969:565

  Omfattning
  ändr. 14 §

Ändring, SFS 1971:1041

  Omfattning
  ändr. 14, 17, 18 §§, rubr. närmast före 14 §

Ändring, SFS 1972:408

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1974:536

  Omfattning
  ändr. 17 §

Ändring, SFS 1974:833

  Omfattning
  ändr. 1-3, 10, 12, 14, 16-18 §§

Ändring, SFS 1975:568

  Omfattning
  ändr. 6 §

Ändring, SFS 1975:1101

  Omfattning
  ändr. 17, 18 §§

Förordning (1976:876) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 18 §

Förordning (1977:152) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 15 §

Förordning (1977:602) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

Förordning (1977:831) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 14, 18 §§

Förordning (1977:1113) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1979:530) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

Förordning (1979:1204) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1980:901) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1981:306) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 4, 14 §§

Förordning (1982:274) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1983:342) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:450) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:755) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Omfattning
  ändr. 9, 17 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:551) om ändring i allmänna verksstadgan (1965:600)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:84
  Omfattning
  ändr. 18 §, rubr. närmast före 18 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1987:1100

  Omfattning
  upph.