Upphävd författning

Riksarkivets cirkulär (1974:684) med anvisningar om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1974-09-10
Ändring införd
SFS 1974:684
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt kungörelsen (1969:144) om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål skall om tryckningsarbete avser sådant ändamål minst 10 exemplar framställas på papper, som har uppgivna egenskaper och i allt väsentligt uppfyller de krav, vilka gäller för papper som enligt skrivmaterielkungörelsen (1964:504) får märkas med orden svenskt arkiv. Det åligger riksarkivet att efter samråd med statskontoret närmare bestämma, för vilka arbeten det angivna papperet, nedan kallat arkivtryckpapper, skall användas.
Riksarkivet får med anledning härav lämna följande anvisningar.
Kungörelsen skall avse sådana ej sekretessbelagda skrifter som framställts i tryckpress, genom boktryck, offset, litoduplicering (kontorsoffset) o.d. och som aktivt initierats genom statsverkets försorg och medför ekonomiska konsekvenser för statsverket.
Med tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål förstås sådant tryckalster som har ett betydande värde ur administrativa, rättsliga, ekonomiska eller historiska och vetenskapliga synpunkter.
I fråga om följande statliga tryckningsarbeten skall minst 10 exemplar framställas på arkivtryckpapper.
  1. Publikationer som är angivna i härtill fogad förteckning.
  2. Serien Statens offentliga utredningar samt andra utredningar av större vetenskaplig och principiell betydelse.
  3. Serien Sveriges officiella statistik med undantag av de tryckalster som regelbundet utges med fyra eller flera nummer per år, samt av separata appendix till böcker eller tidskrifter i serien.
  4. Bibliografiska handböcker och matriklar med fullständiga bibliografier.
  5. Andra tryckalster i den mån riksarkivet efter statskontorets hörande i varje särskilt fall så bestämmer.
Exemplar som framställs på arkivtryckpapper bör märkas med ordet "Arkivexemplar".
Myndigheter och kommittéer anmodas att, då fråga uppkommer om tryckningsarbete skall anses avse viktigare statsändamål, inhämta besked i ärendet hos riksarkivet.
Riksarkivet vill vidare erinra om 8 § skrivmaterielkungörelsen, vari föreskrives att för vissa handlingar skall användas skrivmateriel, som godkänts jämlikt 12 § kungörelsen. Om sådan handling framställs i tryck, skall huvudexemplar (koncept ävensom expeditioner till Kungl. Maj:t) framställas på papper, som avses i SFS 1969:144 (arkivtryckpapper).

Bilaga

Förteckning över de i cirkuläret åsyftade publikationerna

Arbetsdomstolen Arbetsdomstolens domar
Arbetsmarknadsstyrelsen Arbetsmarknadsstatistik
Kungl. Biblioteket Accesionskatalog över utländsk litteratur i svenska forskningsbibliotek Svensk bokkatalog Svensk musikförteckning
Sveriges statskalender Statskalendern
Patent- och registreringsverket Patentbeskrivningar Register till patent
Regeringsrätten Regeringsrättens årsbok
Riksarkivet Historiska källskrifter
Riksrevisionsverket Budgetredovisningen Utdrag ur rikshuvudboken
Statsdepartementen (samtliga) Statsliggaren Utrikesdepartementet Sveriges överenskommelser med främmande makter Utrikesfrågor Vit- och blåböcker
Statsrådsberedningen Svensk författningssamling
Svenska akademien Post- och Inrikes Tidningar
Sveriges meterologiska och hydrologiska institut Årsbok

Ändringar

Riksarkivets Cirkulär (1974:684) med anvisningar om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål