Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1974-02-15
Ändring införd
SFS 1974:69 i lydelse enligt SFS 1987:982
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Maj:t förordnar följande med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 20 § 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)
Det mellan Sverige och Kenya den 28 juni 1973 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, skall lända till efterrättelse för Sveriges del.
Vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till kungörelsen som bilaga 2.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Kungörelsen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som förfallit till betalning den 1 januari 1973 eller senare, beträffande sjömansskatt och bevillningsavgift för vissa offentliga föreställningar på inkomst som förvärvats den 1 januari 1973 eller senare samt beträffande övriga skatter på inkomst och förmögenhet, som taxeras år 1974 eller senare år.
  Förarbeten
  Prop. 1973:183

Förordning (1987:982) om ändring i kungörelsen (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

  Omfattning
  ny bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01