Ordenskungörelse (1974:768)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1974-12-06
Ändring införd
SFS 1974:768 i lydelse enligt SFS 1995:1025
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Inom Kungl. Serafimerorden kan utmärkelser tilldelas statschefer och därmed jämställda personer samt medlemmar av det svenska konungahuset. Förordning (1995:1025).

2 §  Inom Kungl. Nordstjärneorden kan utmärkelser tilldelas medlemmar av det svenska konungahuset samt utländska medborgare som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse.

[S2]Med utländsk medborgare likställs statslös som är bosatt utomlands. Förordning (1995:1025).

3 §  Beslut om utmärkelse enligt 1 eller 2 § meddelas av Kungl. Maj:ts Orden. I fråga om utländska medborgare meddelas beslut på förord av regeringen.

[S2]Förslag om utmärkelse enligt 2 § till utländska medborgare skall av myndigheter under regeringen ges in till det departement dit myndigheten hör. Förordning (1995:1025).

4 §  Stadgar för Kungl. Serafimer- och Nordstjärneordnarna fastställs av Kungl. Maj:ts Orden, sedan de godkänts av regeringen. Förordning (1995:1025).

5 §  Ordensavgift och avgift för ordensbrev bekostas av statsmedel.

6 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse meddelas av chefen för Utrikesdepartementet.

Ändringar

Förordning (1995:497) om ändring i ordenskungörelsen (1974:768)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1025) om ändring i ordenskungörelsen (1974:768)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-08-01