Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-12-06
Ändring införd
SFS 1974:840
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Landstingskommun och kommun erhåller statsbidrag till kostnader för färdtjänst enligt denna kungörelse.

2 §  Statsbidrag utgår till kostnader för färdtjänst åt personer som på grund av handikapp har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer.

[S2]Till kostnader för resor till grundskola eller gymnasieskola utgår statsbidrag endast om utbildningen sker inom ramen för kommunal eller annan vuxenutbildning. Statsbidrag utgår ej till kostnader för resor i samband med deltagande i förskoleverksamhet enligt 5 § lagen (1976:381) om barnomsorg. Förordning (1980:786).

3 §  Statsbidrag utgår, såvida inte annat följer av det tekniska beräkninssättet enligt 3 a §, med 35 procent av landstingskommunens eller kommunens bruttodriftkostnader för färdtjänsten, inberäknat kostnaderna för arbetsledande personal. I kostnaderna inräknas inte utgifter som ersätts av någon annan kommun eller av den allmänna försäkringskassan.

[S2]Statsbidrag utgår för kalenderår i efterskott. Förordning (1980:786).

3 a §  Statsbidraget till viss landstingskommun eller kommun får för varje invånare som är 65 år eller äldre i kommunen överstiga statsbidraget för föregående bidragsår med högst ett visst beräknat belopp. Detta belopp beräknas genom att det genomsnittliga statsbidraget för varje invånare som är 65 år eller äldre för hela riket under föregående bidragsår fördubblas och multipliceras med det tal som anger den relativa ökningen av konsumentprisindex under bidragsåret. Förordning (1980:786).

4 §  Frågor om statsbidrag prövas av socialstyrelsen.

[S2]Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1 april året efter det år för vilket bidrag söks. Ansökan skall innehålla uppgifter om de grunder efter vilka färdtjänst beviljas samt uppgifter om utgifter och inkomster för verksamheten.

[S3]Statsbidrag utbetalas av socialstyrelsen. Förordning (1979:1007).

5 §  Socialstyrelsen meddelar närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst

Förarbeten
Prop. 1974:141

Förordning (1979:1007) om ändring i kungörelsen (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1980:786) om ändring i kungörelsen (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst

Ändring, SFS 1990:489

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då kungörelsen (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst skall upphöra att gälla. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tiden före den 1 januari 1990.
  2. Den nya förordningen tillämpas i fråga om statsbidrag som avser tiden från och med år 1990. Bidrag för servicelinjer enligt den nya förordningen lämnas dock endast för tid efter ikraftträdandet.
  3. Vid tillämpningen av det tekniska beräkningssättet enligt 4 § den nya förordningen görs för bidragsåret 1990 jämförelse med bidrag som lämnats för bidragsåret 1989 enligt den upphävda kungörelsen.
  Omfattning
  upph.