Upphävd författning

Förordning (1975:1) om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m.;

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1975-01-03
Ändring införd
SFS 1975:1 i lydelse enligt SFS 1988:874
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Protokoll vid regeringssammanträde

1 §  Protokoll vid regeringssammanträde föres som huvudprotokoll och underprotokoll.

2 §  Huvudprotokoll skall innehålla uppgift om närvarande statsråd, om ordförande och om protokollförare samt förteckning över de ärenden som handlägges vid sammanträdet med uppgift om föredragande statsråd. I fråga om ärende som hör till två eller flera departement upptages dessutom regeringens beslut och skiljaktig mening samt vad statsråd finner böra antecknas till sammanfattning inför ärendets avgörande. Vad nu har sagts om ärende som hör till två eller flera departement gäller inte om ärendet har beretts inom ett departement i samråd med statsråd i annat departement. Förordning (1979:36).

3 §  Underprotokoll föres för varje departement. Underprotokoll mot vilkas omedelbara offentliggörande hinder ej synes föreligga bildar serie A, övriga underprotokoll serie B. Förordning (1977:1112).

4 §  Underprotokoll skall, om ej annat följer av 2 § andra meningen, för varje ärende upptaga regeringens beslut och skiljaktig mening samt vad föredraganden eller annat statsråd finner vara av betydelse att anteckna inför ärendets avgörande.

5 §  Protokollförare är tjänsteman som utses av rättschefen i statsrådsberedningen.

6 §  Protokoll skrives under av protokollföraren. Varje föredragande justerar underprotokoll och, i fall som avses i 2 § andra meningen, huvudprotokoll i fråga om ärende som han har föredragit. Därefter justerar ordföranden huvudprotokollet.

Protokoll i regeringsärende som avgöres av departementschef

7 §  Protokoll föres vid handläggning av regeringsärende som med stöd av lagen (l974:6l3) om handläggningen av vissa regeringsärenden avgöres av departementschef.

[S2]Protokollet upprättas i form av en förteckning över de ärenden som har avgjorts under en kalendermånad och skall innehålla uppgift om vem som har avgjort ärendet, vem som har föredragit det och vilken dag det har avgjorts. Protokollet skrives under av departementschefen. Det uppvisas för statsministern för påteckning före utgången av följande kalendermånad.

Protokoll vid konselj

8 §  Vid konselj föres protokoll.

[S2]Angående protokollförare gäller vad som föreskrives i 5 §. Protokollet skrives under av protokollföraren och justeras av statsministern.

Protokoll angående vissa beslut av statsministern

9 §  Protokoll föres vid handläggning av ärende i vilket statsministern beslutar angående

[S2]förordnande eller entledigande av statsråd,

[S3]förordnande att statsråd som på egen begäran har entledigats skall uppehålla sin befattning till dess efterträdare har tillträtt,

[S4]förordnande eller entledigande av ställföreträdare för statsministern,

[S5]ledighet för statsministern,

[S6]förordnande eller entledigande av departementschef,

[S7]förordnande att ärende eller grupp av ärenden, som hör till visst departement, skall föredragas av annat statsråd än departementschefen.

10 §  Angående protokollförare gäller vad som föreskrives i 5 §. Protokollet skrives under av protokollföraren och justeras av statsministern.

Expedition av beslut i regeringsärende

11 §  Annat beslut i regeringsärende än sådant som gäller förhållandena inom regeringskansliet skall föranleda expedition.

12 §  Expedition av beslut vid regeringssammanträde skrives under av ordföranden och kontrasigneras av föredragande statsråd, om beslutet avser

[S2]förordnande om extra val till riksdagen eller avbrytande av riksmöte,

[S3]förordnande att riksdagen skall samlas till urtima riksmöte,

[S4]proposition eller skrivelse till riksdagen,

[S5]skrivelse till kyrkomötet,

[S6]utfärdande av lag, dock ej lag om ändring, förlängning eller upphävande av lag,

[S7]tillsättning av tjänst som justitieråd, regeringsråd, president i domstol, landshövding, biskop eller chef för central förvaltningsmyndighet, av ämbete som lyder omedelbart under regeringen samt av tjänst som är jämförlig med de nu angivna.

[S8]Om ordföranden bestämmer det, undertecknas också expedition av annat beslut vid regeringssammanträde i den ordning som sägs i första stycket. Förordning (1988:874).

13 §  Expedition av annat beslut vid regeringssammanträde än som sägs i 12 § skrives under av föredragande statsråd och kontrasigneras av huvudman eller annan tjänsteman i regeringskansliet som har berett ärendet eller, efter chefstjänstemans bestämmande, av denne.

14 §  Är ordföranden förhindrad att skriva under expedition av beslut vid regeringssammanträde, skriver i hans ställe annat statsråd som har deltagit i sammanträdet under expeditionen. Härvid äger föreskrifterna i 7 kap. 8 § regeringsformen motsvarande tillämpning.

[S2]Är ordföranden eller statsråd som enligt första stycket skall skriva under expedition föredragande i ärendet, bestämmer han vem av de övriga i sammanträdet deltagande statsråden som skall kontrasignera expeditionen.

15 §  Uppkommer hinder för föredragande statsråd att kontrasignera eller skriva under expedition av beslut vid regeringssammanträde, fullgöres uppgiften enligt ordförandens bestämmande av annat statsråd som har deltagit i sammanträdet.

16 §  Expedition av beslut i regeringsärende som avgöres av departementschef skrives under av denne och kontrasigneras av tjänsteman som departementschefen bestämmer.

Expeditioner av vissa beslut av statsministern

17 §  Statsministern utfärdar särskilt förordnande för annat statsråd, för särskild ställföreträdare för statsministern och för departementschef.

Ändringar

Förordning (1975:1) om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m.

Förordning (1977:1112) om ändring i förordningen (1975:1) om protokoll och expeditioner i regerings- ärenden m.m.

    Omfattning
    ändr. 3 §

Förordning (1979:36) om ändring i förordningen (1975:1) om protokoll och expeditioner i regerings- ärenden m.m.

    Omfattning
    ändr. 2 §

Förordning (1988:874) om ändring i förordningen (1975:1) om protokoll och expeditioner i regerings- ärenden m.m.

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1988-09-01

Ändring, SFS 2007:725

Omfattning
upph.