Försäkringsinspektionens Kungörelse (1975:1233) om ändring av skadeståndslivräntor

Departement
Försäkringsinspektionen
Utfärdad
1975-11-27
Ändring införd
SFS 1975:1233
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01
Enligt 1 § lagen den 13 april 1973 (nr 213) om ändring av skadeståndslivräntor skall livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ändras i anslutning till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Enligt 2 § lagen om ändring av skadeståndslivräntor skall ändring (ånyo) ske varje år den 1 januari, om basbeloppet för december månad närmast föregående år över- eller underskridit det basbelopp som legat till grund för senaste ändring med minst fem procent eller det lägre eller högre procenttal som efter ökning eller minskning enligt 4 § uppgår till minst fem. Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då ändringen skall ske samt livräntor som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
Enligt 3 § lagen sker ändring med det procenttal med vilket basbeloppet ändrats eller det högre eller lägre procenttal som följer av 4 §. Ändringen får dock ej överstiga fem procent för år, räknat från den dag då ändring senast skedde. Uppkommer vid beräkning av det procenttal med vilket ändring skall ske brutet tal, avrundas det till närmast lägre hela tal.
Enligt kungörelsen (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor, fastställer försäkringsinspektionen det procenttal med vilket skadeståndslivränta skall ändras.
Basbeloppet för december månad 1975 har fastställts til 9 700 kronor, vilket överskrider basbeloppet för december 1974 (= 9 000 kr) med 7,78 %. Med anledning härav har försäkringsinspektionen fastställt att de enligt ovan berörda skadeståndslivräntorna skall ökas med 5 % fr.o.m. den 1 januari 1976.

Ändringar

Försäkringsinspektionens Kungörelse (1975:1233) om ändring av skadeståndslivräntor