Upphävd författning

Förordning (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1975-03-13
Ändring införd
SFS 1975:127 i lydelse enligt SFS 1988:1154
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Som avdragsgill driftkostnad i skattskyldigs rörelse, jordbruk eller skogsbruk skall anses bidrag som den skattskyldige under beskattningsår, för vilket taxering i första instans äger rum något av åren 1976--1991, lämnar till
 1. svenska universitet och högskolor och till dem hörande institutioner och inrättningar, forskningsinstitut som är underställda universitets- och högskoleämbetets förvaltning samt naturhistoriska riksmuseet,
 2. Byggstandardiseringen, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, Glasforskningsinstitutet, Grafiska forskningslaboratoriet, Institutet för metallforskning, Institutet för mikrovågsteknik, Institutet för optisk forskning, Institutet för skogsförbättring, Institutet för tillämpad matematik, Institutet för verkstadsteknisk forskning, Jordbrukstekniska institutet, Korrosionsinstitutet, Möbelinstitutet, Plast- och gummitekniska institutet, Stiftelsen Elektronikcentrum i Kista, Stiftelsen för metallurgisk forskning, Stiftelsen Svensk betongforskning, Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum, Stålbyggnadsinstitutet, Svenska forskningsinstitutet för cement ochbetong vid tekniska högskolan i Stockholm, Svenska förpackningsforskningsinstitutet, Svenska institutet för systemutveckling, SIK-Svenska livsmedelsinstitutet, Svenska silikatforskningsinstitutet, Svenska textilforskningsinstitutet, Svenska träforskningsinstitutet, Swedish Institute of Computer Science, TräteknikCentrum-Institutet för träteknisk forskning och Ytkemiska institutet,
 3. annan svensk stiftelse eller förening i vad avser kollektivt forsknings- eller utvecklingsarbete som finansieras enligt avtal med staten,
 4. Jernkontoret i vad avser för kontoret bedrivet kollektivt forsknings- eller utvecklingsarbete som finansieras enligt avtal med staten,
 5. Industriens utredningsinstitut, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien med dess kommissioner och kommittéer, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Svensk-franska forskningsföreningen, Svensk-tyska forskningsföreningen, Svensk-japanska stiftelsen för forskning och utveckling samt Svenska Läkaresällskapets 175-årsfond.
Avdragsrätten förutsätter att bidraget avser forskning eller utvecklingsarbete eller i fråga om Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum museiverksamhet. Förordning (1988:1154).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning m.m.

Förordning (1976:1115) om ändring i förordningen (1975:127) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till viss forskning eller visst utvecklingsarbete

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1981:115) om ändring i förordningen (1975:127) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till viss forskning eller visst utvecklingsarbete

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1981:1320) om ändring i förordningen (1975:127) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till viss forskning eller visst utvecklingsarbete

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1984:714) om ändring i förordningen (1975:127) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till viss forskning eller visst utvecklingsarbete

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författ ningssamling, och tillämpas första gången vid 1984 års taxering.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., ändr.
  Ikraftträder
  1984-08-01

Förordning (1986:152) om ändring i förordningen (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas första gången vid 1987 års taxering.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-04-04

Förordning (1988:1154) om ändring i förordningen (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1988 och tillämpas första gången vid 1989 års taxering.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1988-12-15

Förordning (2000:932) om upphävande av förordningen (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning m.m.

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordning gäller dock fortfarande för beskattningsår, för vilket taxering i första instans ägde rum något av åren 1976-1991.
Omfattning
upph.