Upphävd författning

Förordning (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
SFS 1975:1318
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statlig myndighet eller annat statligt organ skall, om ekonomiska eller andra, särskilda skäl ej föranleder annat, uttaga dröjsmålsränta om betalningstiden försittes för fordran som har uppkommit i avgiftsbelagd verksamhet eller annat affärsförhållande. Detsamma gäller i fråga om lån i den mån annat ej följer av lånebestämmelserna.

2 §  Denna förordning gäller även i fråga om fordran på annan statlig myndighet eller annat statligt organ.

3 §  Dröjsmålsränta skall uttagas enligt räntelagen (1975:635) om riksrevisionsverket ej bestämmer annat.

4 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av riksrevisionsverket.

Ändringar

Förordning (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar

Förarbeten
Prop. 1975:102

Ändring, SFS 1993:1138

    Omfattning
    upph.