Upphävd författning

Obduktionslag (1975:191)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-05-15
Ändring införd
SFS 1975:191
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag äger tillämpning på obduktion som icke innefattar rättsmedicinsk undersökning.

2 §  Obduktion får företagas om den avlidne under sin livstid skriftligen har medgivit detta.

3 §  Saknas medgivande som avses i 2 §, får obduktion företagas om det behövs för att orsaken till dödsfallet skall kunna fastställas eller viktig upplysning angående sjukdoms beskaffenhet erhållas. Är dödsorsaken känd får dock obduktion icke äga rum, om den avlidne eller nära anhörig till honom har uttalat sig emot det eller åtgärden eljest kan antagas stå i strid med den avlidnes eller nära anhörigs uppfattning.

4 §  I fall som avses i 3 § skall, där det kan ske och icke särskilda skäl talar emot, nära anhörig till den avlidne underrättas om obduktionen innan denna äger rum.

[S2]Är dödsorsaken känd får obduktion icke påbörjas förrän skälig tid förflutit efter underrättelsen.

Ändringar

Ändring, SFS 1995:832

    Omfattning
    upph.