Upphävd författning

Lag (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor

Departement
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1975-05-22
Ändring införd
SFS 1975:370
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Karta över svenskt område i större skala än 1:500 000 som har framställts av annan än statens lantmäteriverk eller sjöfartsverket får, om den återger efter år 1900 tillkommet förhållande, ej saluföras eller spridas på annat sätt om ej kartan har blivit godkänd vid granskning i lantmäteriverket eller sjöfartsverket i fråga om detaljer som kan vara av betydelse för rikets försvar.

2 §  Karta, som enligt 1 § ej får saluföras eller spridas på annat sätt, får ej utföras ur riket utan tillstånd av statens lantmäteriverk eller sjöfartsverket.

3 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 1 § dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Är oaktsamhetsbrott, som nu sagts, att anse som ringa skall dock ej till straff dömas.

[S2]Om påföljd för överträdelse av 2 § finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S3]Karta, som någon spritt eller fört ut ur riket i strid mot bestämmelserna i denna lag, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller annan för spridning eller utförsel avsedd karta, som påträffas hos honom och för vilken saknas erforderligt godkännande eller tillstånd enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Genom lagen upphäves 1--3 §§ lagen (1949:680) om förbud mot spridning av vissa kartor m.m., kungörelsen (1949:683) angående utsträckt tillämpning av bestämmelserna i lagen den 16 december 1949 (nr 680) om förbud mot spridning av vissa kartor m.m. samt kungörelsen (1961:135) angående utförsel av kartor. Godkännande och tillstånd, som har meddelats enligt dessa bestämmelser, skall gälla som godkännande och tillstånd enligt denna lag.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
Förarbeten
Prop. 1975:91

Ändring, SFS 1993:1742

    Omfattning
    upph.