Upphävd författning

Lag (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder

Departement
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1975-05-22
Ändring införd
SFS 1975:371 i lydelse enligt SFS 1993:1605
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Flygbild över svenskt område samt fotografisk bild av försvarsmaktens stridskrafter eller försvarsväsendet tillhörande befästningsanläggning och av kraftverksanläggning, fabrik, varv, förråd eller annan dylik anläggning får ej saluföras eller spridas på annat sätt om ej bilden har blivit godkänd vid granskning av Försvarsmakten i fråga om detaljer som kan vara av betydelse för rikets försvar. Lag (1993:1605).

2 §  Bild, som enligt 1 § ej får saluföras eller spridas på annat sätt, får ej utföras ur riket utan tillstånd av Försvarsmakten. Lag (1993:1605).

3 §  Godkännande och tillstånd enligt 1 och 2 §§ får återkallas om skäl därtill föreligger.

4 §  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller ej spridning och utförsel av flygbild, som har framställts av statens lantmäteriverk eller sjöfartsverket. Om rätt att i samband med utlämnande av sådan flygbild göra förbehåll om inskränkningar i detta hänseende finns särskilda bestämmelser.

5 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 1 § dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Är oaktsamhetsbrott, som nu sagts, att anse som ringa skall dock ej till straff dömas.

[S2]Om påföljd för överträdelse av 2 § finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S3]Bild, som någon spritt eller fört ut ur riket i strid mot bestämmelserna i denna lag, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller annan för spridning eller utförsel avsedd bild, som påträffas hos honom och för vilken saknas erforderligt godkännande eller tillstånd enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Genom lagen upphäves 4 § lagen (1949:680) om förbud mot spridning av vissa kartor m.m., kungörelsen (1940:802) angående förbud mot försäljning och utförsel av flygfotografier m.m., kungörelsen (1942:38) med tillägg till kungörelsen den 31 augusti 1940 (nr 802) angående förbud mot försäljning och utförsel av flygfotografier m.m. samt kungörelsen (1945:639) om överflyttande på chefen för försvarsstaben av viss statens informationsstyrelse åvilande uppgift. Tillstånd som har meddelats enligt dessa bestämmelser skall gälla som godkännande och tillstånd enligt denna lag.
  Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1975:91

Lag (1993:1605) om ändring i lagen (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder

Förarbeten
Rskr. 1993/94:71, Prop. 1993/94:33, Bet. 1993/94:FöU3
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1993:1742

  Omfattning
  upph.