Upphävd författning

Förordning (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:433
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Postverket fastställer enligt denna förordning taxor för sådan linjetrafik med buss som verket driver med tillstånd av regeringen.

2 §  Postverket får nedsätta avgift som beräknats enligt denna förordning, när det är förenligt med verkets ekonomiska intressen.

3 §  Postverket fastställer tariffavstånd som grund för beräkning av avgift för personbefordran.

4 §  För enkel biljett beräknas avgift enligt följande grunder/n1/. Förordning (1980:726).

[S2]Tabellen är inte med.

5 §  För en tur- och returbiljett beräknas avgift enligt följande grunder. Förordning (1980:726).

[S2]Tabellen ej med här.

6 §  Barn som ej fyllt 6 år och medföljer vuxen resande befordras utan avgift, om ej annat följer av andra stycket.

[S2]För barn som fyllt 6 men ej 12 år utgår avgift med hälften av avgift enligt 4 eller 5 §. Detsamma gäller i fråga om barn som avses i första stycket, om särskild plats begärs eller behövs för barnet.

[S3]För barn som fyllt 12 år utgår hel avgift enligt 4 eller 5 §.

7 §  Postverket bestämmer grunderna för beräkning av avgift för

[S2]parti-, månads- och terminsbiljetter,

[S3]befordran av resgods,

[S4]magasinering av resgods,

[S5]andra tjänster (prestationer) i samband med personbefordran, som inte angetts särskilt i denna förordning.

8 §  Bestämmelserna om taxa i 29 § förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. gäller ej sådan linjetrafik med buss som avses i 1 §.

9 §  Postverket överständer till vederbörande länsstyrelse sådan taxa för personbefordran med buss som verket fastställt enligt denna förordning.

10 §  Postverket bestämmer grunderna för beräkning av avgift för befordran av gods med buss enligt denna förordning.

11 §  Avgifter som beräknas enligt denna förordning får avrundas på sätt som postverket närmare bestämmer.

12 §  Postverket meddelar föreskrifter om betalning och uppbörd av avgift som avses i denna förordning. Verket meddelar också i övrigt de föreskrifter som behövs för verkställigheten av förordningen.

13 §  Postverket svarar för att verkställighetsföreskrifter och taxor som har fastställts av verket hålles tillgängliga för allmänheten.

Ändringar

Förordning (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik

Förordning (1976:105) om ändring i förordningen (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Förordning (1976:1109) om ändring i förordningen (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Förordning (1977:647) om ändring i förordningen (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Förordning (1978:179) om ändring i förordningen (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Förordning (1978:981) om ändring i förordningen (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Förordning (1979:1199) om ändring i förordningen (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Förordning (1980:726) om ändring i förordningen (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Ändring, SFS 1988:1503

  Omfattning
  upph.