Upphävd författning

Förordning (1975:586) om register över statliga avgifter

Departement
Civildepartementet BU
Utfärdad
1975-06-12
Ändring införd
SFS 1975:586
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hos riksrevisionsverket skall föras register över statliga avgifter. Med avgift förstås vad som avses med detta begrepp i regeringsformen.

2 §  I registret skall för varje avgift angivas vilket organ som meddelar föreskrifter om avgiften och, i förekommande fall, bemyndigande varpå beslutanderätten grundas. Riksrevisionsverket bestämmer vilka uppgifter som i övrigt skall antecknas i registret.

3 §  Statlig förvaltningsmyndighet skall underrätta riksrevisionsverket när statlig avgift inom myndighetens verksamhetsområde har beslutats eller när sådan avgift har ändrats.

4 §  Varje statlig förvaltningsmyndighet som inte är affärsverk skall årligen samråda med riksrevisionsverket i fråga om avgifterna inom myndighetens område. Framställning om ändring av avgifter hos regeringen eller beslut om ändring av avgiften skall vid sådan myndighet ske efter samråd med riksrevisionsverket.

[S2]Riksrevisionsverket får medge undantag från den samrådsskyldighet som föreskrivs här. Förordning (1982:662).

5 §  Ytterligare föreskrifter rörande tillämpningen av denna förordning meddelas av riksrevisionsverket.

Ändringar

Förordning (1975:586) om register över statliga avgifter

Förordning (1982:662) om ändring i förordningen (1975:586) om register över statliga avgifter

    Omfattning
    ändr. 4 §

Ändring, SFS 1991:354

    Omfattning
    upph.