Förordning (1975:932) med dispaschörsinstruktion

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
SFS 1975:932 i lydelse enligt SFS 2008:421
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I riket skall finnas en dispaschör som avses i 17 kap. 2 § andra stycket sjölagen (1994:1009).

[S2]För dispaschören skall finnas en ersättare (biträdande dispaschör). Förordning (1995:170).

2 §  Dispaschören har till uppgift att uppgöra dispasch enligt bestämmelserna i 9 kap. 6 § och 17 kap.sjölagen (1994:1009).

[S2]Dispaschören är ej skyldig att åtaga sig förrättning, om det på grund av särskilda omständigheter icke rimligen kan begäras att han skall verkställa förrättningen. Förordning (1995:170).

3 §  Domstolsverket har tillsyn över dispaschörens verksamhet.

[S2]Jäv mot dispaschören eller biträdande dispaschören, som denne icke godkänner, prövas av hovrätten för Västra Sverige.

Kansli m.m.

4 §  Dispaschören skall ha kansli i Göteborg. Det skall hållas öppet för allmänheten under viss tid varje vardag utom lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Tiden skall tillkännages genom anslag på plats i lokalen där allmänheten kan taga del därav. Förordning (1977:838).

Fördelning av göromålen

5 §  När dispaschören är förhindrad att fullgöra en uppgift, fullgörs den av biträdande dispaschören.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på befattningen som dispaschör till dess regeringen bestämmer annat.

Dagbok och dispasch m.m.

6 §  Dispaschören skall föra dagbok för varje kalenderår. Däri skall varje ärende upptagas under särskilt nummer och för vart och ett antecknas

 1. ärendets art och, om det angår fartyg, fartygets namn,
 2. när begäran om dispasch kommit in och, med uppgift om namn och hemort, vem som begärt dispaschen,
 3. när anmaning til haveridelägare eller sakägare avgivits och kungjorts enligt 17 kap. 7 § eller 9 kap. 6 §sjölagen (1994:1009),
 4. när handling eller upplysning eljest infordrats och, med uppgift om namn och hemort, från vem den infordrats,
 5. när infordrad handling eller upplysning kommer in och, med uppgift om ingivarens namn och hemort, när skrift eller handling eljest ges in i ärendet,
 6. när och under vilket nummer dispasch utfärdas,
 7. klander mot dispasch och domstols beslut i anledning av klandertalan samt åtgärd som beslutet föranleder i ärendet,
 8. när handlingar i ärendet återställes till haveridelägare eller sakägare eller överlämnas till domstol. Förordning (1995:170).

7 §  Dispaschören skall föra dispaschbok för varje kalenderår. I dispaschboken skall alla dispascher tagas in i nummerföljd. Varje dispasch skall där vara underskriven av den som utfärdat dispaschen.

8 §  Dispaschören skall föra brevbok för varje kalenderår. I brevboken skall alla brev, kungörelser och skrivelser i ärenden tagas in i löpande följd.

9 §  Generaldispasch skall, utom uppgift om när den utfärdats samt om fartyget och haveridelägarna, innehålla redogörelse för

 1. haveriet och de omständigheter varunder det ägt rum,
 2. besiktningar och värderingar av fartyg och last,
 3. ingivna handlingar av betydelse för dispaschen,
 4. de särskilda skade- och kostnadsposterna i haveriet, för var och en med uppgift om de belopp som skall ersättas i gemensamt haveri samt, om så påfordras, skada och kostnad som skall drabba haveridelägare enskilt,
 5. för varje haveridelägare de värden på vilka skadan eller kostnaden skall fördelas samt den därpå grundade fördelningen.

[S2]Har dispaschen klandrats och domstol med ändring av dispaschen fastställt ändrade grunder för denna, skall ny dispasch upprättas i överensstämmelse därmed. Sådan dispasch skall upptagas i dagboken under nytt nummer och tillika utfärdas under nytt nummer. Detsamma gäller tilläggsberäkning enligt 17 kap. 8 § sjölageen (1994:1009). Förordning (1995:170).

10 §  Bestämmelserna i 9 § har motsvarande tillämpning på partikulärdispasch och annan dispasch.

11 §  Handlingar i dispaschärende får ej återställas till haveri delägare eller sakägare förrän dispaschen vunnit laga kraft. Klandras denna, skall dispaschören på tingsrättens begäran överlämna handlingarna till rätten.

12 §  Dagbok, dispaschbok och brevbok skall förvaras av dispaschören och bindas i lämplig ordning.

[S2]Handlingar i dispaschärende skall dispaschören förvara till dess de återlämnas till haveridelägare eller sakägare eller överlämnas till domstol.

Dispascharvode

13 §  Dispaschör har rätt till skälig ersättning för befattning med dispaschärende. Den som är missnöjd med betingat arvode kan påkalla domstols prövning därav i den ordning som gäller för klander av dispasch.

Förordnande av dispaschör m.m.

14 §  Dispaschör och biträdande dispaschör förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av Domarnämnden. Förordning (2008:421).

15 §  Dispaschör och biträdande dispaschör skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han får inte driva sjöfart eller sjöförsäkringsverksamhet och ej heller eljest befatta sig med tjänst, uppdrag eller verksamhet som kan hindra hans befattning med dispaschörsgöromålen. Förordning (1988:1351).

16 §  Då uppdraget som dispaschör eller biträdande dispaschör blir ledigt, utfärdar Domstolsverket kungörelse om ledigheten i Post- och Inrikes Tidningar med föreläggande av tre veckors ansökningstid räknat från dagen för införandet i tidningen. Kungörelsen anslås på Domstolsverkets anslagstavla. Vad nu sagts gäller inte vid förlängt förordnande för dispaschör eller biträdande dispaschör.

[S2]Innan Domarnämnden avger förslag, ska nämnden lämna de sammanslutningar som främst berörs av dispaschörsverksamheten tillfälle att yttra sig.

[S3]Är dispaschören och biträdande dispaschören förhindrad att fullgöra uppgiften som dispaschör eller finns det annars särskilda skäl, förordnar Domstolsverket en annan lämplig person att fullgöra uppgiften såsom särskilt förordnad dispaschör. Förordning (2008:421).

17 §  Om särskilda skäl föreligger får domstolsverket efter framställning från dispaschören förordna annan person att såsom dispaschör handlägga visst ärende.

18 §  Förordnande för dispaschör och biträdande dispaschör upphör med utgången av den månad, under vilken han fyller 67 år. Om han dessförinnan mister sitt svenska medborgarskap, försätts i konkurs eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken upphör dock förordnandet genast. Förordning (1988:1351).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:932) med dispaschörsinstruktion

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976, då stadgan (1911:113) s. 1) angående dispaschörväsendet skall upphöra att gälla.
  Bestämmelserna i 14 och 18 §§ gäller ej den nuvarande dispaschören i Göteborg.

Förordning (1977:838) om ändring i förordningen (1975:932) med dispaschörsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 4, 16 §§

Förordning (1988:1351) om ändring i förordningen (1975:932) med dispaschörsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 15, 18 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1995:170) om ändring i förordningen (1975:932) med dispaschörsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (2008:421) om ändring i förordningen (1975:932) med dispaschörsinstruktion

Omfattning
ändr. 14, 16 §§
Ikraftträder
2008-07-01