Upphävd författning

Elinstallatörsförordning (1975:967);

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1975-11-06
Ändring införd
SFS 1975:967
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning äger tillämpning på utförande, ändring och reparation av elektrisk starkströmsanläggning, på anslutning av anordning som är avsedd att fast anslutas till starkströmsanläggning och på losskoppling av anordning som är fast ansluten till sådan anläggning (elinstallationsarbete).

[S2]I den omfattning det är särskilt föreskrivet gäller förordningen även arbete på anordning som är avsedd att anslutas till starkströmsanläggning. Regeringen överlåter åt statens energiverk att meddela föreskrifter härom.

[S3]Förordningen gäller ej arbete på fartyg, luftfartyg, trådbuss eller spårbundet fordon och ej heller arbete på annat fordon, om ej fordonets elektriska utrustning är avsedd att anslutas direkt till ledningssystem för högre spänning än 50 volt eller fordonet är eldrivet och används i explosionsfarligt rum. Förordning (1983:542).

2 §  Byte av uttagsorgan samt installationsströmställare och liknande installationsapparat som ingår i fast anläggning för högst 600 volt i ej explosionsfarligt utrymme samt byte av smältpatron i säkringsapparat och annan därmed jämförlig förbrukningsmateriel får utföras av den som har nödig kännedom om sådant arbete.

3 §  Annat elinstallationsarbete än som avses i 2 § får utföras endast av den som har meddelats behörighet till detta (elinstallatör) eller av yrkesman, om arbetet utföres under överinseende av elinstallatör hos vilken yrkesmannen är anställd eller vilken är anställd i samma företag som yrkesmannen.

[S2]Elinstallatör skall tillse att yrkesman som utför installationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet samt att den anläggning eller anordning som arbetet har avsett ej tages i bruk förrän den blivit kontrollerad i behövlig omfattning genom elinstallatörens försorg.

[S3]Statens energiverk får medge undantag från vad som föreskrives i första stycket om yrkesmans anställning. Förordning (1983:542).

 • NJA 1985 s. 529:Fråga om vid utbyte av elektriska starkströmsledningar den för arbetet ansvarige elinstallatören genom underlåtenhet att utöva överinseende över arbetet och tillsyn beträffande kontrollen gjort sig skyldig till förseelse mot 3 § 2 st elinstallatörsförordningen (1975:967) och till allmänfarlig vårdslöshet.

4 §  Behörighet meddelas för alla slag av elinstallationsarbeten med eller utan angivande av viss högsta systemspänning (allmän behörighet) eller för visst slag av sådant arbete (begränsad behörighet).

[S2]Behörighet meddelas för viss tid.

[S3]Frågor om meddelande av behörighet prövas av statens energiverk. Ansökan om behörighet görs skriftligen hos verket. För täckande av energiverkets kostnader för handläggning av behörighetsärenden skall för varje meddelad behörighet en avgift betalas. Närmare föreskrifter om avgiften meddelas av energiverket. Förordning (1983:542).

5 §  Allmän behörighet meddelas den som uppfyller fordringarna i fråga om utbildning och praktik enligt 6 och 7 §§.

[S2]Om särskilda skäl föreligger får även annan meddelas allmän behörighet.

6 §  Utbildning för erhållande av allmän behörighet enligt 5 § första stycket skall den anses ha som enligt de närmare föreskrifter som statens energiverk meddelar i fråga om betyg och utbildningens inriktning och omfattning har genomgått

 1. teknisk högskola,
 2. gymnasieskola,
 3. kurs för behörighet som elinstallatör,
 4. utbildning avslutad med särskild prövning, vilken visar kunskaper som svarar mot kurs som anges under 3,
 5. annan utbildning som kan anses i huvudsak likvärdig med utbildning som anges under 1-3. Förordning (1983:542).

7 §  Praktik på det elektriska starkströmsområdet skall för erhållande av allmän behörighet enligt 5 § första stycket vara allsidig och ha förvärvats under sakkunnig ledning och med goda vitsord under minst följande antal år av den som har genomgått

högskoleutbildning eller i huvusak likvärdig utbildning3 år
gymnasieskolans fyraåriga utbildning eller i huvudsak likvärdig utbildning5 år
annan i 6 § 2-4 angiven utbildning eller i huvudsak likvärdig utbildning6 år.

8 §  Regeringen överlåter åt statens energiverk att meddela föreskrifter om de fordringar som skall gälla för erhållande av begränsad behörighet. Förordning (1983:542).

9 §  Statens energiverk får återkalla eller inskränka meddelad behörighet om elinstallatör visar oskicklighet eller försummelse vid elinstallationsarbete eller brister i tillsynsskyldighet som åvilar honom enligt 3 §.

[S2]Återkallelse eller inskränkning av behörighet får ske för viss tid. Förordning (1983:542).

10 §  Statens energiverk skall föra förteckning över dem som har meddelats behörighet som elinstallatör. Återkallas eller inskränkes behörighet skall det antecknas i förteckningen. Förordning (1983:542).

11 §  För elinstallationsarbete på abonnentanläggning som är ansluten till eller avsedd att anslutas till distributionsanläggning för lågspänning skall finnas de bestämmelser som är påkallade från teknisk eller organisatorisk synpunkt (installationsbestämmelser).

[S2]Statens energiverk fastställer installationsbestämmelser för varje distributionsområde. Förordning (1983:542).

12 §  Annat elinstallationsarbete än som avses i 2 § skall skriftligen anmälas till vederbörande elleverantör innan arbetet påbörjas. Anmälan skall göras av den elinstallatör som avser att utföra arbetet eller under vars överinseende arbetet är avsett att utföras.

[S2]Anmälningsskyldighet som avses i första stycket får i installations bestämmelserna begränsas till vissa slag av arbeten.

13 §  Elleverantör har rätt att besiktiga elinstallationsarbete på anläggning som är ansluten till eller avsedd att anslutas till hans distributionsanläggning.

[S2]Elleverantör är skyldig att på anläggningsägares begäran mot ersättning besiktiga enligt 12 § anmält elinstallationsarbete för lågspänning. Den närmare omfattningen av och villkoren för besiktning anges i installationsbestämmelserna.

14 §  Finner elleverantör vid besiktning att åtgärd behöver vidtagas för att den besiktigade anläggningen skall uppfylla gällande föreskrifter om utförande och skötsel av elektrisk starkströmsanlägg ning skall protokoll över besiktningen upprättas. Avskrift av protokollet skall överlämnas till anläggningens ägare och till den elinstallatör som har utfört arbetet eller under vars överinseende arbetet har utförts.

[S2]När åtgärd som avses i första stycket har vidtagits skall elinstallatören skriftligen underrätta elleverantören härom.

[S3]Vidtages ej åtgärd inom skälig tid skall elleverantören genast anmäla det till statens energiverk. Förordning (1983:542).

15 §  Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. utför elinstallationsarbete i strid mot vad som föreskrives i 3 §,
 2. underlåter att utöva tillsyn som åligger honom enligt 3 § eller att göra anmälan enligt 12 §,
 3. åsidosätter besiktningsskyldighet enligt 13 § eller underlåter att göra anmälan enligt 14 § tredje stycket.

16 §  Beslut av statens energiverk i ärenden om behörighet enligt 4 eller 9 § får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

[S2]Andra beslut av energiverket enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1983:542).

17 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens energiverk. Förordning (1983:542).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:909) om ändring i elinstallatörs- förordningen (1975:967)

  Omfattning
  ändr. 4, 16 §§

Förordning (1983:542) om ändring i elinstalla- törsförordningen (1975:967)

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 6, 8-11, 14, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Ändring, SFS 1990:806

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990, då elinstallatörsförordningen (1975:967) skall upphöra att gälla.
  Ett beslut om behörighet enligt den upphävda förordningen gäller fortfarande.
  Omfattning
  upph.