Upphävd författning

Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1976-03-11
Ändring införd
SFS 1976:100 i lydelse enligt SFS 2018:1806
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Bestämmelserna i 1 § första och tredje styckena lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar äger motsvarande tillämpning i fråga om mellanstatlig organisations vapen, flagga, emblem, benämning eller förkortning för benämning i den utsträckning som framgår av bilaga till denna förordning.

[S2]Avbildning av vapen, flagga eller emblem skall av patent- och registreringsverket publiceras i verkets registreringstidning för varumärken.

2 §  Fråga om sådant tillstånd att använda svensk officiell beteckning som avses i mönsterskyddslagen (1970:485) och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar prövas

 1. av Patent- och registreringsverket såvitt gäller statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning, som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret eller kännetecknet en officiell karaktär, eller beteckning som lätt kan förväxlas med de nu angivna,
 2. av vederbörande länsstyrelse såvitt gäller landskaps-, läns-, härads- eller därmed jämförligt vapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med sådant vapen, och
 3. av fullmäktige i vederbörande kommun eller nämnd som kommunfullmäktige bestämmer såvitt gäller annat kommunalt vapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med sådant vapen.

[S2]Behörig länsstyrelse i fråga om landskapsvapen är länsstyrelse som har sitt säte inom landskapet eller länsstyrelsen i det län som innehåller den största delen av landskapet. Före avgörande av ärende om landskapsvapen skall samråd äga rum med annan länsstyrelse som ärendet rör. Förordning (1994:408).

3 §  En ansökan om tillstånd som avses i 2 § ska vara skriftlig och innehålla

 1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
 2. en tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökan avser,
 3. uppgift om de varuslag eller tjänster för vilka mönstret eller kännetecknet ska användas eller om de förhållanden under vilka statsvapen annars ska användas i näringsverksamhet, och
 4. de skäl som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.

[S2]Till ansökan ska det bifogas en tydlig avbildning av mönstret eller kännetecknet i minst tre exemplar. Förordning (2018:1806).

4 §  På begäran av myndighet som prövar ansökan enligt denna förordning skall riksarkivet yttra sig i ärendet. Ansökan får ej bifallas utan att sådant yttrande har inhämtats, om icke ärendet uppenbarligen saknar heraldiskt intresse.

[S2]För yttrande som avses i första stycket skall den som har ansökt om tillstånd erlägga en avgift på 600 kronor till riksarkivet. Avgiften skall erläggas i förskott inom viss av riksarkivet förelagd tid vid påföljd att ansökningen annars anses förfallen.

[S3]Riksarkivet skall erhålla avskrift av beslut rörande ansökan, över vilken riksarkivet yttrat sig. Förordning (1983:265).

5 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 2 § 1. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 skall tillämpas. Förordning (1994:408).

5 a §  Patent- och registreringsverkets samt länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1141).

Bilaga

Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 § förordningen
OrganisationFörordnandet i 1 § förordningen avser organisationensAnmärkning
Inom parantes anges organisationens benämning på annat språk i de fall då svensk benämning inte är skyddad.flagga och/ eller emblembenämning och/eller förkortning
Afrikanska petroleumproducenters förening (African Petroleum Producers Association)x
Afrikanska unionen (African Union)xx
Afrikas och Madagaskars gemensamma organisation (Afro-Malagasy Common Organization)xx
Afrikas och Madagaskars organisation för industriell äganderätt (Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle)x
Afrikas organisation för skydd av den intellektuella äganderätten (African Intellectual Property Organization)xx
Andinska gemenskapen (Andeanx
Community)
Arabländernas gemensamma organisation för kommunikationer via satellit (Arab Satellite Communication Organization)xx
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal)xx
Beneluxländernas byrå för mönster och modeller (Bureau Benelux des Dessins ou Modèles)xx
Beneluxländernas immaterialrättsbyrå (Benelux Office for Intellectual Property)xx
Beneluxländernas immaterialrättsorganisation (Benelux Organisation for Intellectual Property)xx
Beneluxländernas varumärkesbyrå (Bureau Benelux des Marques)xx
Bioversity International (Bioversityxx
International)
Centralbanken för västafrikanska stater (Central Bank of West African States)xx
De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property)xx
Den förberedande kommissionen vid organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)xx
Ekonomiska samarbetet i Asien ochxx
Stillahavsområdet (Asia-Pacific
Economic Cooperation)
Eurasiska patentorganisationen (Eurasian Patent Organization)x
Eureka (Eureka)xx
Europarådet (Council of Europe)x
Europeiska arbetsmiljöbyrånxx
Europeiska atomenergigemenskapen (European Atomic Energy Community)xx
Europeiska centralbankenxx
Europeiska ekonomiska gemenskapen (European Economic Community)X
Europeiska frihandelssammanslutningenxx
Europeiska frihandelssammanslutningens domstol (EFTA Court)x
Europeiska frihandelssammanslutningens övervakningsmyndighet (European Free Trade Association Surveillance Authority)xx
Europeiska gemenskapernas kommission (Commission of the European Communities)x
Europeiska investeringsbankenxx
Europeiska investeringsfondenxx
Europeiska kol- och stålgemenskapen (European Coal and Steel Community)x
Europeiska läkemedelsmyndighetenxx
Europeiska miljöbyrånxx
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhetxx
Europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen/Europeiska sydobservatorietxx
Europeiska organisationen för kärnforskning (European Organization for Nuclear Research)xx
Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänstxx
Europeiska patentorganisationen (European Patent Organization)xx
Europeiska patentverket (Europeanxx
Patent Office)
Europeiska post- och telekonferensen (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)xx
Europeiska programmet för radionavigation och positionering per satellit, Galileo (GALILEO Satellites and Services for Positioning and Radio Navigation)x
Europeiska rymdorganisationen (European Space Agency)xx
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsenxx
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomarxx
Förenta nationernas barnfond (Unitedxx
Nations Children’s Fund)
Förenta nationernas befolkningsfond (United Nations Population Fund)xx
Förenta nationernas flyktingkommissariat (United Nations High Commissioner for Refugees)XX
Förenta nationernas gemensamma program mot hiv/aids (Joint United Nations programme on HIV/AIDS)xx
Förenta nationernas Global Compact (The Global Compact)xx
Förenta nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning (United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa)xx
Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations)xx
Förenta nationernas miljöprogram (United Nations Environment Programme)xx
Förenta nationernas organisation för undervisning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)xx
Förenta nationernas ramkonvention omxx
klimatförändringar (United Nations Framework Convention on Climate Change)
Gemensamma fonden för råvaror (Common Fund for Commodities)xx
Gemensamma organisationen för samarbete om försvarsmateriel (Organisation for Joint Armament Cooperation)xx
Gemenskapens växtsortsmyndighetxx
Handels- och utvecklingsbanken för Svartahavsområdet (Black Sea Trade and Development Bank)xx
Högkvarteret för Natos Europakommando (Supreme Headquarters Allied Powers Europe)xx
Interamerikanska investeringsbolaget (Inter-American Investment Corporation)xx
Interamerikanska utvecklingsbanken (Inter-American Development Bank)x
Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organization)xx
Internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency)xx
Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court)xx
Internationella byrån för mått och vikt (International Bureau of Weights and Measures)xx
Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization)xx
Internationella energiorganet (International Energy Agency)xx
Internationella finansieringsbolaget (International Finance Corporation)xx
Internationella gemensamma kommissionen (International Joint Commission)x
Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (International Institute for the Unification of Private Law)xx
Internationella investeringsgarantiorganet (Multilateral Investment Guarantee Agency)X
Internationella jordbruksutvecklingsfonden (International Fund for Agricultural Development)xx
Internationella kriminalpolisorganisationen (International Criminal Police Organization)xx
Internationella migrationsorganisationen (International Organization for Migration)xx
Internationella olivoljerådet (International Olive Oil Council)xx
Internationella organisationen för ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete på den elektrotekniska industrins område (Internatio­nal Organization for Economic, Scientific and Technical Cooperation in the Field of the Electrotechnical Industry)xx
Internationella organisationen för främjande av rättslig utveckling (International Development Law Organization)xx
Internationella organisationen för mobila telekommunikationer via satellit (International Mobile Satellite Organization)xx
Internationella regleringsbanken (Bank for International Settlements)xx
Internationella rådet för vin och vinodling (Office International de la Vigne et du Vin)xx
Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization)x IMO skyddas dock inte i förhållande till varumärkesrättigheter som registrerades före den 24 oktober 1982xFörkortningen
Internationella telesatellitorganisationen (International Telecommunications Satellite Organization)xx
Internationella teleunionen (International Telecommunication Union) med de särskilda sektorerna för radiokommunikation (Radiocommunication Sector), telekommunikationsstandardisering (Telecommunication Standardization Sector) och utveckling av telekommunikation (Telecommunication Development Sector)x sektorerna är inte skyddade med avseende på flagga och/eller emblemxDe särskilda
Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (International Union for the Protection of New Plant Varieties)X
Internationella utställningsbyrån (Bureau International des Expositions)X
Internationella utvecklingsfonden (International Development Association)xx
Internationella valutafonden (International Monetary Fund)xx
Internationella vetenskapliga och tekniska centrumet (International Science and Technology Center)xx
Internationella återuppbyggnads­ och utvecklingsbanken (Världsbanken) (International Bank for Reconstruction and Development)xx
Interparlamentariska unionen (Inter-Parliamentary Union)xx
Karibiska gemenskapen (Caribbeanxx
Community)
Kommissionen för kontroll av Interpols register (Commission for the Control of Interpol’s Files)xx
Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (Office for Harmonization of the Internal Market (Trademarks and Designs))xx
Konvention om skydd av flyttande vilda djur (Convention of the Con­servation of Migratory Species of Wild Animals)xx
Konventionen för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)xx
Konventionen om skydd för Alperna (Alpkonventionen) (Convention sur la Protection des Alpes)xx
Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)xx
Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen) (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar, 1971))xx
Latinamerikanska frihandelssammanslutningen (Latin-American Free Trade Association)x
Latinamerikanska integrationssammanslutningen (Latin American Integration Association)xx
Mellanstatliga byrån för informationsbehandling (Intergovernmental Bureau for Informatics)xx
Meteorologiska världsorganisationen (World Meteorological Organization)xx
Nordiska investeringsbankenxx
Nordiska ministerrådet (Nordicx
Council of Ministers)
Nya partnerskapet för Afrikas utveckling (New Partnership for Africa’s Development)xx
OECD:s kärnenergibyrå (OECD Nuclearxx
Energy Agency)
OPEC-fonden för internationellxx
utveckling (The OPEC Fund for International Development)
Organisationen för bevarandet av laxbestånden i Nordatlanten (North Atlantic Salmon Conservation Organization)xx
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Cooperation and Development)xx
Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)xx
Organisationen för industriellt rättsskydd för det engelskspråkiga Afrika (Industrial Property Organization for English-Speaking Africa)x
Organisationen för oljeexporterande länder (Organization of the Petroleum Exporting Countries)x
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Organization for Security and Co-operation in Europe)xx
Organisationen för utvecklandet av en europeisk bärraket (European Space Vehicle Launcher Development Organisation)xx
Panamerikanska hälsoorganisationen (Pan American Health Organization)xx
Postunionen mellan Amerika, Spanien och Portugal (Postal Union of the Americas, Spain and Portugal)xx
Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)xx
Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd (Council for Mutual Economic Assistance)xx
Samväldessekretariatet (Commonwealth)x
Stillahavsgemenskapen (Pacificxx
Community)
Svartahavsländernas ekonomiska samarbetsorganisation (Organization of the Black Sea Economic Co-operation)xx
Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (South Asian Association for Regional Cooperation)xx
Sydostasiatiska nationers förbund (Association of Southeast Asian Nations)xx
Världshandelsorganisationen (World Trade Organization)xx
Världshälsoorganisationen (Worldxx
Health Organization)
Världslivsmedelsprogrammet (World Food Programme)xx
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization)xx
Världsorganisationen för djurens hälsa, även Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (World Organisation for Animal Health/ International Office of Epizootics)xx
Världspostföreningen (Universalxx
Postal Union)
Världstullorganisationen (Worldxx
Customs Organization)
Världsturismorganisationen (Worldxx
Tourism Organization)
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Förordning (2009:50).xx

Ändringar

Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1976:784) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1978:710) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. 4 §, bil.

Förordning (1979:97) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1979:1031) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1980:318) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1980:699) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1981:869) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1981:1280) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1982:209) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1983:265) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. 4 §, bil.
  Ikraftträder
  1983-06-01

Förordning (1984:183) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-05-10

Förordning (1987:896) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-11-01

Förordning (1988:1560) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1994:408) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:261, Prop. 1993/94:138, Bet. 1993/94:NU20
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1997:89) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (1998:1141) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2009:50) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2018:1806) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Ändring, SFS 2019:167

Omfattning
upph.