Upphävd författning

Förordning (1976:103) om förlängd tid för övergång till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfas- tighet m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-03-18
Ändring införd
SFS 1976:103
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utan hinder av vad som är föreskrivet i 2 § första stycket lagen (1972:742) om ikraftträdande av lagen (1972:741) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) angående bl.a. tidpunkten för övergång till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfastighet senare än vid 1977 års taxering, skall följande gälla.
Bestämmelserna i 21--23 och 41 §§ samt anvisningarna till 21, 22, 35, 36 och 41 §§kommunalskattelagen (1928:370), i dess lydelse efter utgången av år 1972, skall beträffande sådan skattskyldig, som avses i det i första stycket nämnda lagrummet, tillämpas
från och med 1978 års taxering, om bruttointäkten av jordbruksfastighet, vilken utgör särskild förvärvskälla, för beskattningsåret 1975 enligt taxeringsnämndens beslut uppgått till eller överstigit 35 000 kronor,
från och med 1979 års taxeringom bruttointäkten av jordbruksfastighet, vilken utgör särskild förvärvskälla, för beskattningsåret 1976 enligt taxeringsnämndens beslut uppgått till eller överstigit 20 000 kronor,
från och med 1980 års taxering, i övriga fall.

Ändringar

Förordning (1976:103) om förlängd tid för övergång till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfastighet m.m.

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.