Förordning (1976:248) om tillämpning av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
SFS 1976:248 i lydelse enligt SFS 1998:1293
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Svensk bevakningsmyndighet enligt artikel 4 i miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige är Naturvårdsverket. Regeringen kan på anmälan av Naturvårdsverket förordna att bevakningsmyndighetens uppgifter i visst ärende skall fullgöras av annan myndighet än naturvårdsverket. Förordning (1998:1293).

2 §  Vad i artikel 5 i konventionen föreskrives om skyldighet för prövningsmyndighet att i vissa fall bereda bevakningsmyndighet i annat nordiskt land tillfälle att avge yttrande har motsvarande tillämpning, när remissförfarande förekommer utan samband med kungörelse eller utställning.

3 §  Vid verkställande av utredning som avses i artikel 7 i konventionen skall Naturvårdsverket samråda med de statliga och kommunala myndigheter som kan antagas ha väsentliga intressen att bevaka i ärendet.

[S2]Om det behövs för utredningen, får Naturvårdsverket föranstalta om besiktning i områden som kan skadas av den miljöfarliga verksamheten och om sammanträde med sakägare och andra intressenter. Besked om tid och plats för besiktning eller sammanträde meddelas på lämpligt sätt. Förordning (1998:1293).

4 §  Det åligger myndighet som besitter särskild sakkunskap i viss fråga att biträda Naturvårdsverket vid fullgörandet av verkets uppgifter som bevakningsmyndighet. Detsamma gäller i fråga om biträde åt myndighet som enligt 1 § har förordnats att fullgöra bevakningsmyndighetens uppgifter. Förordning (1998:1293).

Ändringar

Förordning (1976:248) om tillämpning av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Förordning (1998:1293) om ändring i förordningen (1976:248) om tillämpningen av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
1999-01-01