Upphävd författning

Lag (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
SFS 1976:276
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utan hinder av vad som i 42 § civilförsvarslagen (1960:74) sägs om att statsbidrag till kommun för kostnader som kommunen har fått vidkännas för vissa civilförsvarsanordningar utgår med två tredjedelar av kostnadsbeloppet äger kommun till och med utgången av juni 1979 erhålla bidrag av statsmedel för hela kostnaden för att uppföra ledningscentraler, observationsplatser, skyddsrum för framskjutna enheter och branddammar för civilförsvaret, i den mån kostnaden kan anses skälig.

Ändringar

Lag (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader

Ändring, SFS 1994:1720

    Omfattning
    upph.