Statistiska centralbyråns kungörelse (1976:40) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1976-03-08
Ändring införd
SFS 1976:40
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Med stöd av kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring av vissa underhållsbidrag, m.m. förordnar statistiska centralbyrån beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag att utgående bidragsbelopp skall höjas med elva procent fr.o.m. den 1 april 1976.
Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyssnämnda lag utgå med närmast lägre krontal.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1976:40) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag