Inaktuell version

Förordning (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)

Version: 1981:1209

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
SFS 1976 i lydelse enligt SFS 1981:1209
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Statlig myndighet som har rätt att utge skadestånd skall vid tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410) iakttaga bestämmelserna i denna förordning.

2 §  I fråga om skada på förares eller passagerares kläder eller andra tillhörigheter som vid skadetillfället bars eller medfördes för personligt bruk -- dock ej pengar, biljetter eller andra värdehandlingar -- äger bestämmelserna i trafikskadelagen (1975:1410) om ersättning för personskada motsvarande tillämpning, för varje person dock endast upp till hälften av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde för det år skadehändelsen inträffade.

[S2]Första stycket gäller ej i den mån den skadelidande har rätt till ersättning från annan skadeförsäkring än trafikförsäkring. Förordning (1981:1209).

3 §  I fråga om jämkning av ersättning för skada på annan egendom är motordrivet fordon eller därmed befordrad egendom äger bestämmelserna i trafikskadelagen (1975:1410) om jämkning av ersättning för personskada på grund av medverkan på den skadelidandes sida motsvarande tillämpning, för varje person dock endast upp till en fjärdedel av det basbelopp som anges i 2 §.

Ändringar

Förordning (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)

Förordning (1981:1209) om ändring i förordningen (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)

    Omfattning
    ändr. 2 §

Förordning (2010:1652) om ändring i förordningen (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2011-01-01