Trafikskadelag (1975:1410)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
SFS 1975:1410 i lydelse enligt SFS 2023:666
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skador i följd av trafik med sådant fordon (trafikskadeersättning).

[S2]Vid tillämpningen av lagen ska ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning alltid anses som ett motordrivet fordon, om det

 1. är konstruerat för en hastighet som överstiger 20 kilometer i timmen, eller
 2. är konstruerat för en hastighet som överstiger 14 kilometer i timmen och har en nettovikt som överstiger 25 kilogram.

[S3]Andra stycket 2 gäller inte om fordonet är avsett för användning enbart av personer med fysisk funktionsnedsättning. Lag (2023:666).

 • NJA 2019 s. 89:Trafikskadelagen. Ett skogsfordon har i samband med markberedning orsakat en skogsbrand. De uppkomna skadorna har ansetts vara skada i följd av trafik.
 • NJA 2016 s. 142:Trafikskadeersättning. Skada orsakad av att en mobilkran (motorredskap) välte i samband med ett lyft har inte ansetts vara skada i följd av trafik.
 • NJA 2017 s. 622:Trafikskadeersättning. Ersättning för skada i följd av trafik har inte utgått när en parkerad bil sattes i brand och genom kortslutning av startmotorn förflyttade sig en knapp billängd och spred elden till en skola. Det har inte ansetts att bilen varit i trafik.

1 a §  Lagen tillämpas inte på

 1. ett motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,
 2. ett motordrivet fordon när det används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom ett inhägnat tävlingsområde,
 3. ett motorredskap med en tjänstevikt av högst 2 000 kilogram som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap och som inte ska vara registrerat i vägtrafikregistret. Lag (2023:666).

1 b §  Om det till ett motordrivet fordon som omfattas av lagen har kopplats ett fordon av något annat slag, tillämpas lagens bestämmelser om skada i följd av trafik med ett motordrivet fordon på fordonskombinationen i dess helhet. Lag (2023:666).

Trafikförsäkring

2 §  Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet.

[S2]Försäkringsplikten fullgörs av fordonets ägare. Innehas fordonet på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller innehas det med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år, fullgörs dock försäkringsplikten av innehavaren. Om ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret och den som äger fordonet eller innehar det under sådana omständigheter som anges i föregående mening inte har fyllt 18 år och saknar förarbehörighet för fordonet, fullgörs försäkringsplikten av den förmyndare som har registrerats i vägtrafikregistret.

[S3]Trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som har registrerats i vägtrafikregistret kan genom uppsägning av försäkringstagaren upphöra att gälla endast om

 1. fordonet inte längre är registrerat i vägtrafikregistret,
 2. fordonet är avställt, eller
 3. försäkringstagarens skyldighet att hålla fordonet försäkrat har upphört av någon annan anledning.

[S4]Tredje stycket skall inte tillämpas, om för fordonet gäller trafikförsäkring hos en annan försäkringsanstalt. Lag (2006:560).

 • NJA 2009 s. 244:I mål mot A med krav på att denne såsom registrerad ägare till en bil skall utge trafikförsäkringsavgift har A invänt att han inte är ägare till bilen och att hans namnteckning förfalskats på anmälan om ägarbyte. Försäkringsplikten har ansetts åvila A när han inte gjort sitt påstående sannolikt.

3 §  Staten är ej skyldig att hålla trafikförsäkring. Sådan skyldighet åvilar ej heller annan beträffande

 1. motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den lagen eller hemföras efter förfogande eller då det brukas i samband med besiktning för uttagning för totalförsvarets behov,
 2. motordrivet fordon under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt skriftligt avtal som har träffats av myndigheten eller då fordonet brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal. Lag (1994:1731).

4 §  Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från trafikförsäkringsplikt beträffande

 1. motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat eller som tillhör ett Natohögkvarter som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige,
 2. annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i viss främmande stat. Lag (2016:667).

Prop. 2015/16:152: Den föreslagna ändringen i paragrafens första punkt innebär att regeringens rätt att meddela föreskrifter om undantag från trafikförsäkringsplikt beträffande motordrivet fordon utsträcks till att också avse fordon som tillhör sådana Natohögkvarter som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Ändringen är föranledd av att också Nato äger fordon vilka kan komma att föras till Sverige och användas här inom ramen för värdlandsstödsavtalet och det kompletterande tilläggsprotokollet. ...

5 §  Trafikförsäkring får meddelas av

 1. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 2 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 2. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, och
 3. en EES-försäkringsgivare som är verksam i Sverige enligt 2 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

[S2]En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt 2 kap. 4 § försäkringsrörelselagen eller 4 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige kan dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst område. Finansinspektionen kan efter ansökan besluta om motsvarande begränsning för försäkringsgivare som driver verksamhet här enligt 2 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Finansinspektionens beslut får överklagas hos regeringen.

[S3]En försäkringsgivare som avser att meddela trafikförsäkring genom gränsöverskridande verksamhet med stöd av 2 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige men som inte har fast driftställe i Sverige ska ha en representant här i landet. Representanten ska vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person. Försäkringsgivaren ska utfärda en fullmakt för representanten att gentemot skadelidande företräda försäkringsgivaren och att själv eller genom någon annan tala och svara för denne angående försäkringsfall. Representanten ska även ha behörighet att företräda försäkringsgivaren vid kontroll av om det finns en giltig trafikförsäkring. Försäkringsgivaren ska informera försäkringstagarna om vem som är försäkringsgivarens representant och om dennes adress. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för sådana representanter. Lag (2023:666).

Prop. 2006/07:50: I paragrafen finns bestämmelser om meddelande av trafikförsäkring. Ändringar har gjorts i samtliga stycken. Dessutom har ett nytt andra stycke införts. Ändringarna genomför artikel 4.4 i det femte direktivet om motorfordonsförsäkring. Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

I första stycket anges vem som får meddela trafikförsäkring. En missvisande hänvisning om att tillstånd ges av regeringen har tagits ...

Prop. 2022/23:142: Paragrafen innehåller bestämmelser om meddelande av trafikförsäkring. Ändringarna genomför delvis artikel 15 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 10.

6 §  Om en försäkringsgivares tillstånd att meddela trafikförsäkring återkallas, ska den som har tecknat trafikförsäkring hos försäkringsgivaren och som är skyldig att ha en sådan försäkring teckna en ny trafikförsäkring för fordonet inom en månad efter det att beslutet om återkallelse har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

[S2]I fall som avses i första stycket upphör den tidigare trafikförsäkringen senast vid utgången av den angivna månadsfristen. Lag (2023:666).

Prop. 2022/23:142: Paragrafen innehåller en skyldighet att inom viss tid teckna en ny trafikförsäkring om trafikförsäkringsgivarens tillstånd återkallas. Övervägandena finns i avsnitt 11.

7 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om försäkringsanstalts verksamhet enligt denna lag.

Trafikskadeersättning

8 §  För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i landet med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som anges i denna lag. Trafikskadeersättning utgår i motsvarande fall också för skada som i följd av trafik utomlands med här i landet registrerat eller svenska staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.

[S2]Trafikskadeersättning utgår inte för radiologisk skada i fall då rätten att göra ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av en kärnteknisk anläggning är inskränkt enligt 26 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Lag (2010:972).

Prop. 2009/10:173: Ändringen i andra stycket innebär att orden atomskada och atomanläggning ersätts med begreppen radiologisk skada och kärnteknisk anläggning. Hänvisningen till 14 § atomansvarighetslagen ändras till 26 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Detta innebär ingen ändring i sak.

 • NJA 2019 s. 89:Trafikskadelagen. Ett skogsfordon har i samband med markberedning orsakat en skogsbrand. De uppkomna skadorna har ansetts vara skada i följd av trafik.
 • RH 2009:65:Sedan det befunnits att en skada i visst fall i och för sig uppkommit i följd av trafik enligt 8 § trafikskadelagen (1975:1410) har krav mot trafikförsäkringen ogillats med hänvisning till att kravet på adekvans mellan trafik och skada inte varit uppfyllt.
 • RH 2000:38:Föräldrar till minderårig dotter som omkommit genom en trafikolyckshändelse har inte ansetts ha rätt till ersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) för personskada och inkomstförlust på grund av den psykiska chock som de fått till följd av dotterns död.
 • NJA 2016 s. 142:Trafikskadeersättning. Skada orsakad av att en mobilkran (motorredskap) välte i samband med ett lyft har inte ansetts vara skada i följd av trafik.
 • NJA 1990 s. 734:Fråga om tillämplig lag när utländsk försäkringsgivare för regresstalan på grund av skada som uppkommit genom trafikolycka i Sverige. Fråga också huruvida försäkringsgivaren har rätt att återkräva vad som utgivits i ersättning för inkomstförlust i anledning av trafikolyckan.
 • NJA 2004 s. 566:Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader avseende vissa åtgärder som utförts på allmän väg efter en trafikolycka.
 • NJA 2017 s. 622:Trafikskadeersättning. Ersättning för skada i följd av trafik har inte utgått när en parkerad bil sattes i brand och genom kortslutning av startmotorn förflyttade sig en knapp billängd och spred elden till en skola. Det har inte ansetts att bilen varit i trafik.
 • NJA 2011 s. 331:Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots väghållaransvaret, ansetts berättigade till trafikskadeersättning för sakskada i form av kostnader som inte avsett skyddsåtgärder. Reparation av skadade vägbroar (I) och åtgärdande av skadat vägmärke (II).
 • NJA 2007 s. 997:En bilförare, som omedelbart före planerad avfärd skrapade bilrutorna fria från is, halkade omkull och skadades. Det har ansetts att skadorna uppkommit i följd av trafik med bilen.
 • NJA 1990 s. 726:Fråga om utländsk försäkringsgivare har regressrätt enligt 19 § 2 st andra meningen trafikskadelagen med avseende på ersättning för sjukvårdskostnad i anledning av trafikolycka i Sverige.
8 a § har upphävts genom lag (1993:1381).

9 §  I fråga om trafikskadeersättning tillämpas 5 kap. och 6 kap. 3 §skadeståndslagen (1972:207) samt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor. Lag (2001:734).

Prop. 2000/01:68: Paragrafen har ändrats så att bestämmelsen i 6 kap. 3 § skadeståndslagen om rätten att ärva ideellt skadestånd tillämpas också i fråga om trafikskadeersättning. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Det är att märka att hänvisningen till 5 kap. skadeståndslagen medför att ...

 • NJA 2001 s. 695:Fråga om när preskriptionstiden på tio år enligt 28 § första stycket trafikskadelagen (1975:1410) börjar löpa (I och II) samt fråga om preskription av den rätt till omprövning som kan föreligga enligt 9 § samma lag (II).
 • NJA 2014 s. 455:Bestämning av inkomstförlust vid personskada för den som är ensam ägare till ett aktiebolag och arbetar i bolaget. Aktieutdelning som den skadelidande har tagit ut ur bolaget ska ingå i inkomstunderlaget om utdelningen i det enskilda fallet är en inkomst vars motsvarighet den skadelidande hade kunnat uppbära om skadan inte hade inträffat men går miste om till följd av skadan. Avsättningar till semesterreserv och avsättningar för pension ska inte ingå i inkomstunderlaget om detta skulle medföra dubbel kompensation.
 • NJA 2008 s. 1177:Vid beräkning av inkomstförlust enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) har hänsyn tagits till att den skadelidande, om hon inte hade skadats, såsom anställd vid EU-kommissionen hade haft en skattemässigt mer fördelaktig ställning än den hon får som skadad.
 • NJA 2009 s. 104:Beslut i fråga som tingsrätt hänskjutit till prövning av HD. Sedan en kvinna till följd av en trafikolycka blivit helt arbetsoförmögen har hon drabbats av en sjukdom som i sig också skulle ha gjort henne helt arbetsoförmögen. Det har ansetts att sjukdomen inte skall beaktas när ersättningen för inkomstförlust och pensionsförlust till följd av trafikolyckan bestäms.
 • NJA 1998 s. 375:Beslut i fråga som av TR hänskjutits till HD:s prövning. En skadelidande som är berättigad till ersättning för inkomstförlust enligt 9 § trafikskadelagen och 5 kap 1 § skadeståndslagen har rätt till ersättning även för inkomstbortfall föranlett av strukturellt eller konjunkturellt betingad arbetslöshet som uppkommit i ny yrkesverksamhet till vilken den skadelidande omskolats, i den mån det kan hållas för visst att något motsvarande inkomstbortfall inte skulle ha drabbat honom, om skadefallet inte hade inträffat.
 • NJA 1990 s. 734:Fråga om tillämplig lag när utländsk försäkringsgivare för regresstalan på grund av skada som uppkommit genom trafikolycka i Sverige. Fråga också huruvida försäkringsgivaren har rätt att återkräva vad som utgivits i ersättning för inkomstförlust i anledning av trafikolyckan.
 • NJA 2010 s. 661:Fråga om jobbskatteavdrag ska beaktas vid bestämmandet av trafikskadeersättning avseende inkomstförlust.
 • NJA 1998 s. 807:Genom en ändring i lagen om allmän försäkring sänktes beloppet beträffande en pension som avräknats som samordningsförmån vid bestämmande av livränta. Fråga om sänkningen utgjort en sådan väsentlig förändring som berättigar till omprövning av livräntans storlek.
 • NJA 2004 s. 566:Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader avseende vissa åtgärder som utförts på allmän väg efter en trafikolycka.
 • NJA 2013 s. 438:Vid bestämmande av trafikskadeersättning för inkomstförlust ska inte avräknas ålderspension som på grund av den inträffade skadan tas ut i förtid.
 • NJA 2007 s. 461:En person som skadats i en trafikolycka och då varit arbetslös har erhållit ersättning för inkomstförlust beräknad utifrån en högre inkomst än han hade som arbetslös eftersom han gjort sannolikt att han skulle ha fått denna högre inkomst om skadan inte hade inträffat.
 • NJA 2008 s. 1217:Förutsättningar för rätt till omprövning av skadeståndslivränta enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen.
 • NJA 1990 s. 726:Fråga om utländsk försäkringsgivare har regressrätt enligt 19 § 2 st andra meningen trafikskadelagen med avseende på ersättning för sjukvårdskostnad i anledning av trafikolycka i Sverige.
 • NJA 2004 s. 609:Den som var brukare, men inte ägare, av fordon som skadats i följd av trafik med motordrivet fordon har i visst fall inte ansetts vara berättigad till trafikskadeersättning för allmän förmögenhetsskada.

10 §  Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet.

[S2]Skadas motordrivet fordon som är i trafik eller egendom som befordras med sådant fordon, utgår trafikskadeersättning endast om skadan har uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. I sådant fall utgår ersättningen från trafikförsäkringen för det andra fordonet.

 • NJA 2009 s. 94:Utgångspunkten för preskriptionstid beträffande anspråk mellan försäkringsgivare på återkrav enligt trafikskadelagen.
 • NJA 2006 s. 721:Fråga i mål angående trafikskadeersättning om beviskravet för att skadan har uppkommit i följd av trafik med ett okänt motorfordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det okända fordonet.

11 §  Om det uppkommer någon annan person- eller sakskada i följd av trafik med motordrivet fordon än som anges i 10 §, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet.

[S2]För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet utgår trafikskadeersättning enligt första stycket endast om fordonet brukades olovligen av någon annan. Ersättning enligt första stycket utgår inte för sakskada som genom det egna fordonet tillfogas fordonets brukare eller förare eller, om fordonet brukades olovligen, den som med vetskap om detta följde med fordonet eller lät egendom befordras med det.

[S3]Skadas ett spårfordon som omfattas av järnvägstrafiklagen (2018:181) och som är i trafik eller skadas person eller egendom i ett sådant fordon, utgår trafikskadeersättning enligt första stycket endast om skadan har orsakats genom vållande i samband med förandet av det motordrivna fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. Skadas då också egendom som ingår i spåranläggningen, gäller det som nu har sagts även i fråga om denna skada. Lag (2018:184).

 • RH 2000:38:Föräldrar till minderårig dotter som omkommit genom en trafikolyckshändelse har inte ansetts ha rätt till ersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) för personskada och inkomstförlust på grund av den psykiska chock som de fått till följd av dotterns död.
 • NJA 2004 s. 566:Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader avseende vissa åtgärder som utförts på allmän väg efter en trafikolycka.
 • NJA 2011 s. 331:Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots väghållaransvaret, ansetts berättigade till trafikskadeersättning för sakskada i form av kostnader som inte avsett skyddsåtgärder. Reparation av skadade vägbroar (I) och åtgärdande av skadat vägmärke (II).

12 §  Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Ersättning till förare som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan ersättning som avses i 5 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) också jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet.

[S2]Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. I fall som avses i 10 § andra stycket skall sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i samband med förandet av det skadade fordonet eller det fordon varmed den skadade egendomen befordrades eller bristfällighet på fordonet har medverkat till skadan. Vidare skall i fall som avses i 11 § tredje stycket sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i samband med spårdriften eller bristfällighet i någon anordning för denna har medverkat till skadan.

[S3]Jämkning enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Lag (2001:734).

Prop. 2000/01:68: Jämkning enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Paragrafens första stycke har ändrats till följd av de ändringar i skadeståndslagen som gäller ersättning vid dödsfall till nära anhöriga som drabbas av en personskada till följd av dödsfallet (se 5 kap. ...

 • RH 1997:112:För att få bifall till sitt yrkande om jämkning av ersättning för personskada enligt trafikskadelagen måste försäkringsgivaren, även när jämkningsgrunden är att den skadelidande ostridigt gjort sig skyldig till trafikonykterhetsbrott, visa att den skadelidande genom vårdslöshet har medverkat till skadan.
 • NJA 2000 s. 150:En bilförare med hög alkoholkoncentration i blodet har kört av vägen och skadat sig allvarligt. Orsaken till olyckan har inte kunnat klarläggas men omständigheterna har varit sådana att det har funnits en tänkbar förklaring som inte har förutsatt att föraren varit vårdslös. Ojämkad trafikskadeersättning har tillerkänts föraren.
 • RH 2017:39:Ett försäkringsbolag har som enda grund för sitt bestridande av ett yrkande om trafikskadeersättning gjort gällande att ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2000 s. 150, ska förstås på så vis att en hög alkoholkoncentration utlöser en presumtion för vållande. Bolaget åberopade inga konkreta omständigheter som kan leda till slutsatsen att det föreligger ett medvållande. Då hovrätten menade att rättsfallet inte skulle förstås så som bolaget gjort gällande har talan inte ansetts kunna bifallas.
 • RH 2015:30:En person har skadats svårt i en trafikolycka och yrkat ersättning ur trafik- och olycksfallsförsäkringar. Försäkringsbolagen har gjort gällande att ersättningen ska jämkas då käranden själv orsakat olyckan genom att köra grovt rattfull. Käranden har förnekat att han kört bilen. Fråga om vem som har bevisbördan för att käranden kört bilen och vilket beviskrav som ska gälla.
 • NJA 1981 s. 920:Föraren av en bil medverkade uppsåtligen till att han omkom till följd av trafik med bilen. Fråga om jämkning av trafikskadeersättning för begravningskostnader och för efterlevandes förlust av underhåll.
 • NJA 1983 s. 522:Tillämpning av 12 § trafikskadelagen (1975:1410) i två fall då en psykiskt sjuk person på grund av eget handlande hamnat framför en lastbil och därvid förorsakats svår personskada. I det ena fallet har den skadade funnits inte ha varit så medveten om sitt handlande att detta kunde anses innefatta medverkan som avses i nämnda paragraf (I). I det andra fallet, där det visats att den skadade haft för avsikt att begå självmord, har det mot bakgrund av hans sjukdom och förhållandena i övrigt ansetts skäligt att tillerkänna honom jämkat skadestånd (II).

13 §  Skall trafikskadeersättning för en och samma skada utgå från trafikförsäkringarna för flera fordon, svarar försäkringarna solidariskt för ersättningen.

14 §  Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med anledning av en och samma händelse med högst 300 miljoner kronor, ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet ej till gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur beloppet, utgår i första hand ersättning för personskada. Ersättningarna till dem som ej kan beredas full gottgörelse nedsättes med samma kvotdel för var och en. Kan efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersättning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.

[S2]Om skada uppkommer i följd av trafik här i landet med ett fordon som hör hemma i något av länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tillämpas på begäran av den skadelidande i stället för första stycket de föreskrifter om obligatorisk motorfordonsförsäkring som gäller i det land där fordonet hör hemma. Lag 1993:1382 (1993:1646).

15 §  Beträffande motordrivet fordon som enligt 3 § eller med stöd av 4 § 1 är undantaget från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar staten för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått, om försäkring hade funnits.

[S2]I fall som avses i första stycket gäller vad som i denna lag föreskrives om försäkringsanstalt i tillämpliga delar staten.

16 §  För ett motordrivet fordon som har undantagits från trafikförsäkringsplikt med stöd av 4 § 2 och som saknar trafikförsäkring ansvarar samtliga försäkringsgivare, som vid skadetillfället fick meddela trafikförsäkring enligt 5 § första stycket, solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha betalats, om en försäkring hade funnits.

[S2]I fråga om ett fordon som är försäkringspliktigt men som saknar trafikförsäkring har de försäkringsgivare som avses i första stycket samma ersättningsansvar som anges där. För sakskada som tillfogas den försäkringspliktige gäller dock detta ansvar endast om fordonet brukades olovligen av någon annan och antingen inte var registrerat i vägtrafikregistret eller var avställt.

[S3]De försäkringsgivare som avses i första stycket ansvarar även solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha betalats från trafikförsäkringen för ett motordrivet fordon vars identitet inte kan fastställas. Från ersättning för sakskada ska ett belopp avräknas som motsvarar en tjugondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffar. Vid skador på renar ska någon avräkning inte göras. Lag (2023:666).

17 §  Skadelidandes rätt till trafikskadeersättning får, utöver vad som anges i denna lag, inskränkas endast på grund av omständighet som har inträffat efter skadehändelsen och som enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) kan medföra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge försäkringsbelopp. Lag (2005:113).

17 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet

 1. för försäkringsgivaren, dennes representant enligt 27 § och den trafikförsäkringsförening som avses i 33 § att till den skadelidande ge ett motiverat besked om ersättning,
 2. för försäkringsgivaren att till försäkringstagaren utfärda ett intyg om skadehistorik, och
 3. för försäkringsgivaren att offentliggöra allmän information om hur intyg om skadehistorik används när premier för trafikförsäkring bestäms. Lag (2023:666).

Prop. 2006/07:50: I paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för försäkringsgivare, skaderegleringsrepresentanter enligt 27 § och Trafikförsäkringsföreningen att till den skadelidande ge ett motiverat besked om ersättning. Bestämmelsen ger också stöd för föreskrifter om skyldighet för försäkringsgivaren att till försäkringstagaren utfärda intyg om skadefall. Ändringen genomför artikel 4.4 i det femte direktivet om motorfordonsförsäkring. ...

Prop. 2022/23:142: Paragrafen innehåller bemyndiganden att meddela föreskrifter om motiverat besked om ersättning och om intyg om skadehistorik. Ändringarna genomför delvis artikel 16 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Skadestånd m. m.

18 §  Den som drabbas av en skada i följd av trafik med ett motordrivet fordon får, trots att han kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller om detta. Har den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning helt eller delvis fallit bort på grund av en omständighet som har inträffat efter skadehändelsen, är han berättigad till skadestånd i den delen endast om det finns särskilda skäl.

[S2]Skadestånd med anledning av en skada på ett motordrivet fordon i trafik eller på egendom som transporterats med det får jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor, de särskilda risker för skador som motorfordonstrafiken har inneburit och omständigheterna i övrigt. Lag (1999:266).

Prop. 1998/99:42: Paragrafen reglerar rätten till skadestånd vid trafik med motorfordon.

Andra stycket har ändrats i sak, medan första stycket har justerats endast språkligt. Ändringarna i andra stycket har behandlats i avsnitt 5.4.

Bestämmelsen i andra stycket är en regel om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik eller på egendom som transporteras med ett sådant ...

 • NJA 1985 s. 309:Tillämpning av jämkningsregeln i 18 § 2 st trafikskadelagen då skada uppkommit på en bil vid sammanstötning med en cyklist, som var ensam vållande till sammanstötningen.
 • NJA 1987 s. 749:Tillämpning av jämkningsregeln i 18 § 2 st trafikskadelagen då skada uppkommit på en bil vid sammanstötning med en s k hjullastare, vars förare var ensam vållande till sammanstötningen.
 • NJA 1990 s. 569:En sammanstötning mellan två bilar har föranletts av en grop i en väg. Staten som väghållare har ansetts vållande genom att underlåta att med varningsskyltar eller på annat lämpligt sätt uppmana till särskild försiktighet vid förande av fordon på det berörda vägavsnittet. Statens skyldighet att ersätta uppkommen bilskada har emellertid jämkats enligt 18 § 2 st trafikskadelagen (1975:1410).

19 §  Den som har utgett skadestånd med anledning av skada i följd av trafik med motordrivet fordon inträder intill det utgivna beloppet i den skade- lidandes rätt till trafikskadeersättning. Detta gäller dock ej i den mån trafikskadeersättningen skulle ha kunnat krävas åter från den skadestånds- skyldige enligt 20 §.

[S2]Har försäkringsgivare enligt avtal om annan skadeförsäkring än trafikför- säkring utgett ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon, inträder försäkringsgivaren intill beloppet av den utgivna ersättningen i försäkringshavarens rätt till trafikskadeersättning. Detsamma gäller när enligt förbindelse i avtal om olycksfalls- eller sjukförsäkring ersättning har utgetts med verkliga beloppet av sjukvårdskostnader eller andra utgifter och förluster som olycksfallet eller sjukdomen har medfört.

 • NJA 2012 s. 584:En trafikförsäkringsgivare får inte åberopa skadevållarens grova vårdslöshet gentemot en annan skadeståndsskyldig som framställer krav mot försäkringsgivaren efter att ha utgett skadestånd.
 • NJA 1990 s. 726:Fråga om utländsk försäkringsgivare har regressrätt enligt 19 § 2 st andra meningen trafikskadelagen med avseende på ersättning för sjukvårdskostnad i anledning av trafikolycka i Sverige.

Trafikförsäkringsanstalts återkravsrätt m. m.

20 §  Har en skada för vilken trafikskadeersättning utgått vållats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsanstalten intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd av skadevållaren. Detsamma gäller om skadan har vållats genom vårdslöshet av en förare som har gjort sig skyldig till brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

[S2]Om trafikskadeersättning har betalats för en skada som omfattas av produktansvarslagen (1992:18), inträder försäkringsanstalten intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd enligt den lagen.

[S3]Om en infrastrukturförvaltare är ansvarig enligt järnvägstrafiklagen (2018:181) eller annan författning för skada till följd av spårdriften och trafikskadeersättning har utgått för skadan, får försäkringsanstalten kräva ersättningen åter från infrastrukturförvaltaren i den omfattning som är skälig med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Lag (2018:184).

 • NJA 2012 s. 584:En trafikförsäkringsgivare får inte åberopa skadevållarens grova vårdslöshet gentemot en annan skadeståndsskyldig som framställer krav mot försäkringsgivaren efter att ha utgett skadestånd.

21 §  I avtal om trafikförsäkring får göras förbehåll om rätt för försäkringsanstalten att kräva utgiven trafikskadeersättning åter från försäkringstagaren intill belopp för vilket denne har åtagit sig att stå självrisk.

[S2]Förbehåll om rätt till återkrav från fysisk person får för varje skadehändelse göras gällande med högst en tiondedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringbalken som gäller för det år skadehändelsen inträffar. Lag (2010:1220).

22 §  Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon i följd av trafik med detta fordon och annat motordrivet fordon och har skadan orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på detta, får trafikskadeersättning som har utgått för skadan krävas åter från försäkringen för det andra fordonet. Har vållande eller bristfällighet förekommit även på det förstnämnda fordonets sida, fördelas ersättningsansvaret mellan fordonens försäkringar efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.

[S2]Kan enligt första stycket ersättning krävas åter från försäkringarna för två eller flera fordon, svarar försäkringarna solidariskt.

 • NJA 2009 s. 94:Utgångspunkten för preskriptionstid beträffande anspråk mellan försäkringsgivare på återkrav enligt trafikskadelagen.

23 §  Svarar trafikförsäkringarna för flera fordon solidariskt, skall försäk- ringarna sinsemellan taga lika del i ersättningsansvaret. Har skadan orsakats genom vållande i samband med förandet av något av fordonen eller genom bristfällighet på något av dem, skall dock försäkringen för det fordonet bära hela ersättningen i förhållande till försäkringen för fordon på vars sida varken vållande eller bristfällighet har förekommit. Föreligger vållande eller bristfällighet på flera sidor, fördelas ersättningsansvaret mellan fordonens försäkringar efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på olika sidor och omständigheterna i övrigt.

24 §  I fall som avses i 16 § fördelas försäkringsgivarnas inbördes ersättningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som härrör från verksamheten här i landet och som för var och en av dem belöper på närmast föregående kalenderår.

[S2]Trafikskadeersättning som har betalats enligt 16 § andra stycket får upp till en tiondel av det prisbasbelopp som anges i 21 § krävas tillbaka från den som var skyldig att ha trafikförsäkring. Ersättningen får inte krävas tillbaka, om fordonet vid skadetillfället brukades olovligen av någon annan och antingen inte var registrerat i vägtrafikregistret eller var avställt.

[S3]Om trafikskadeersättning har betalats enligt 16 § tredje stycket och fordonet därefter blir känt, får ersättningen krävas tillbaka från den försäkringsgivare som har meddelat trafikförsäkring för fordonet. Lag (2023:666).

25 §  Den som på grund av ansvarighet för skada enligt 20 § har utgett ersättning till försäkringsanstalt får efter vad som är skäligt kräva ersättningen åter från annan som också är ansvarig för skadan enligt 20 §.

[S2]Försäkringstagare som har krävts på självriskbelopp enligt 21 § och försäk- ringspliktig som har krävts på belopp som avses i 24 § andra stycket inträder intill det utgivna beloppet i den rätt till skadestånd enligt 20 § eller den rätt till återkrav enligt 22 eller 23 § som tillkommer försäkringsanstalten respektive försäkringsanstalterna. Är försäkringstagaren eller den försäkringspliktige ansvarig för skadan enligt 20 §, äger första stycket motsvarande tillämpning.

26 §  Ersättning som har utgetts enligt denna lag får utöver vad som följer av 20--25 §§ krävas åter endast på grund av åtagande av annan än försäk- ringstagaren.

Skada under resa inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.

27 §  Den som enligt 2 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige meddelar trafikförsäkring ska ha en skaderegleringsrepresentant i varje annat EES-land. Representanten ska vara bosatt i det landet eller, om det är en juridisk person, vara etablerad där.

[S2]Försäkringsgivaren ska utfärda fullmakt för skaderegleringsrepresentanten att reglera skadelidandes anspråk på ersättning från trafikförsäkringen när

 1. den skadelidande är bosatt i det EES-land där representanten är bosatt eller etablerad,
 2. det fordon vars försäkring ska tas i anspråk är försäkrat och normalt hemmahörande i något annat EES-land än som avses i 1 och
 3. skadan har inträffat i något annat EES-land än som avses i 1 eller i ett land som ingår i systemet med grönt kort.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor beträffande skaderegleringsrepresentanter och föreskrifter om underrättelseskyldighet. Lag (2010:2050).

Prop. 2001/02:133: Paragrafen, som genomför artikel 1.1, 4.1 och 4.5 första meningen i direktivet, reglerar skyldigheten att utse skaderegleringsrepresentanter i andra EES-länder. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.

Lagrådet har avseende mellanrubriken närmast före den nya 27 § förordat att ett förtydligande av förkortningen EES i stället görs i 5 §. Enligt regeringens bedömning är det dock svårt att göra ett sådant ...

Prop. 2006/07:50: Paragrafen reglerar skyldigheten att utse skaderegleringsrepresentanter i andra EES-länder. Till följd av ändringarna i 5 § har i första stycket en hänvisning till den paragrafen tagits bort. I stället hänvisas till 2 kap. 3 § försäkringsrörelselagen och 4 kap. 1 § i 1998 års lag. Detta innebär ingen ändring i sak. Frågan behandlas i avsnitt 8.1.

28 §  Om en skadelidande som är bosatt här i landet har anmält ett sådant försäkringsfall som avses i 27 § andra stycket till en försäkringsgivare i ett annat EES-land eller till en skaderegleringsrepresentant som denne har i Sverige utan att få ett motiverat besked om ersättning, svarar de försäkringsgivare som avses i 16 § solidariskt för ersättningen när det har gått tre månader sedan anmälan gjordes. Samma ersättningsansvar gäller om den utländske försäkringsgivaren inte har någon skaderegleringsrepresentant här i landet. Vad som sägs i detta stycke gäller inte om den skadelidande har vidtagit rättsliga åtgärder mot den utländske försäkringsgivaren.

[S2]Om fordonet är försäkringspliktigt men saknar trafikförsäkring, har de försäkringsgivare som avses i 16 § samma ersättningsansvar för skadan som anges i första stycket. Om fordonets identitet inte kan fastställas, svarar dessa försäkringsgivare solidariskt för den ersättning som skulle ha utgått från försäkringen. Vad som sägs i detta stycke gäller även om fordonet inte är normalt hemmahörande i ett EES-land men försäkringsfallet har inträffat i ett EES-land.

[S3]Skaderegleringen skall påbörjas senast två månader efter det att ärendet anmäldes till de försäkringsgivare som avses i 16 §. Skaderegleringen skall avbrytas, om försäkringsgivaren eller skaderegleringsrepresentanten lämnar ett motiverat besked om ersättning. Vad som sägs om skadereglering i 7 kap. 1 § försäkringsavtalslagen (2005:104) skall tillämpas också på skadereglering enligt denna paragraf.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om skaderegleringen och föreskrifter om underrättelseskyldighet. Lag (2005:113).

Prop. 2001/02:133: Varje medlemsland skall enligt direktivet ha ett skadeersättningsorgan vilket för vissa fall, som ett extra skydd för den skadelidande, skall kunna träda in i skaderegleringen och ersättningsansvaret när det gäller försäkringsgivare i andra EES-länder. Paragrafen, som justerats med anledning av Lagrådets förslag, genomför artikel 1.3, 6.1 och 7 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 8.4.

Prop. 1998/99:42: Bestämmelsen reglerar frågan om preskription av rätten att kräva ut trafikskadeersättning. Den har behandlats i avsnitt 5.3.3.

 • NJA 2000 s. 285:Fråga om en whiplash-skadad person skulle anses ha haft kännedom om att en fordran på trafikskadeersättning kunde göras gällande under mer än tre år innan talan om sådan ersättning väcktes, så att rätten till ersättning blivit preskriberad.
 • NJA 1999 s. 232:Trafikförsäkringsbolag som erkänt sig vara ersättningsskyldigt gentemot skadelidande har ansetts ha avhänt sig rätten att åberopa specialpreskription enligt 28 § trafikskadelagen (1975:1410).
 • NJA 2001 s. 93:Fråga om preskription av rätt till trafikskadeersättning. 28 § trafikskadelagen (1975:1410). (Jfr. NJA 2000 s. 285)
 • NJA 2001 s. 695:Fråga om när preskriptionstiden på tio år enligt 28 § första stycket trafikskadelagen (1975:1410) börjar löpa (I och II) samt fråga om preskription av den rätt till omprövning som kan föreligga enligt 9 § samma lag (II).

29 §  Den trafikförsäkringsförening som avses i 33 § skall på begäran lämna uppgifter om vem som har meddelat trafikförsäkring för ett fordon som är normalt hemmahörande i Sverige, vem som är försäkringsgivarens skaderegleringsrepresentant och vem som äger fordonet. För fordon som har undantagits från skyldighet att ha trafikförsäkring skall uppgift lämnas om vem som ansvarar i stället för en försäkringsgivare.

[S2]Motsvarande uppgifter skall lämnas också om fordon som är normalt hemmahörande i ett annat EES-land, i den mån trafikförsäkringsföreningen har tillgång till uppgifterna. Lag (2002:343).

Prop. 2001/02:133: Paragrafen, som genomför artikel 5 i direktivet, ger den skadelidande rätt till viss information. Författningstexten har justerats efter Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 8.6.

/Rubriken träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Insolvensgarantisystem

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

29 a §  Om en försäkringsgivare som har tillstånd att meddela trafikförsäkring i Sverige eller i ett annat EES-land är föremål för ett likvidationsförfarande som avses i 2 § lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens, ansvarar samtliga försäkringsgivare som vid tidpunkten för beslutet om likvidationsförfarandet fick meddela trafikförsäkring enligt 5 § första stycket 1 och 2 solidariskt för ersättning till en skadelidande som är bosatt i Sverige, i den utsträckning ersättningen omfattas av försäkring hos försäkringsgivaren.

[S2]Den försäkringsgivare som är föremål för likvidationsförfarandet omfattas inte av det solidariska ansvaret.

[S3]Ersättning till den skadelidande ska betalas så snart som möjligt och senast tre månader från den dag då den skadelidande har accepterat ett motiverat anbud om ersättning. Lag (2023:666).

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

29 b §  Om den försäkringsgivare som är föremål för likvidationsförfarandet har sitt huvudkontor i ett annat EES- land än Sverige får de solidariskt ansvariga försäkringsgivarna kräva ersättning för betalning enligt 29 a § från insolvensorganet i det EES-landet. Lag (2023:666).

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

29 c §  Om den försäkringsgivare som är föremål för likvidationsförfarandet är en sådan försäkringsgivare som avses i 5 § första stycket 1, ansvarar de försäkringsgivare som har solidariskt ansvar enligt 29 a § även solidariskt för den ersättning som krävs av ett insolvensorgan i ett annat EES-land, i den utsträckning ersättningen har betalats till en skadelidande som är bosatt i det EES-landet.

[S2]Ersättning till organet i det andra EES-landet ska betalas senast sex månader från den dag då ett krav har mottagits, om inte något annat har avtalats. Lag (2023:666).

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

29 d §  Försäkringsgivarnas inbördes ersättningsansvar fördelas efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som härrör från verksamheten i Sverige och som för var och en av dem avser kalenderåret närmast före beslutet om likvidationsförfarandet. För en försäkringsgivare som avses i 5 § första stycket 1 ska även premier för direkt tecknade obligatoriska motorfordonsförsäkringar som härrör från verksamheten i andra EES-länder än Sverige ingå vid fördelningen av ersättningsansvaret. Lag (2023:666).

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

29 e §  De försäkringsgivare som har betalat ersättning enligt 29 a eller 29 c § inträder i den skadelidandes rätt till ersättning av den försäkringsgivare som är föremål för likvidationsförfarandet.

[S2]Försäkringsgivarna inträder också i den skadelidandes rätt till skadestånd av skadevållaren, upp till det utbetalade beloppet.

[S3]Det insolvensorgan som har betalat ersättning efter ett krav enligt 29 b § inträder i den rätt som försäkringsgivarna har enligt andra stycket. Lag (2023:666).

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

29 f §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förfarandet hos de försäkringsgivare som är solidariskt ansvariga enligt 29 a § och om underrättelseskyldighet med anledning av insolvensgarantisystemet. Lag (2023:666).

Övriga bestämmelser

30 §  Så snart ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon har fått kännedom om händelse som kan medföra försäkringsfall enligt denna lag, skall han underrätta den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet om händelsen. Han är vidare skyldig att på begäran lämna försäkringsanstalten behövliga upplysningar och handlingar.

[S2]Vad som sägs i första stycket om ägaren gäller en förmyndare som enligt 2 § skall fullgöra försäkringsplikten för ett fordon. Lag (2006:560).

31 §  Den som vill ha ersättning enligt denna lag måste väcka talan inom tio år från skadehändelsen. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207), får talan dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

[S2]Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att försäkringsgivaren har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket.

[S3]Vid återkrav mellan försäkringsgivare är fristen att väcka talan alltid minst ett år från den betalning som grundar återkravet.

[S4]En talan om ett krav på självriskbelopp enligt 21 § eller om ett krav på ersättning som avses i 24 § andra stycket måste väckas inom tre år från den betalning som grundar återkravet.

[S5]I fråga om premiekrav och krav på trafikförsäkringsavgift tillämpas preskriptionslagen (1981:130). Lag (2013:1089).

Prop. 1998/99:42: Paragrafen reglerar systemet för uttagande av trafikförsäkringsavgifter. Den har behandlats i avsnitt 5.2.

Ändringen i andra stycket är en anpassning till att bestämmelsen om riskklassindelning i trafikförsäkringsförordningen har upphävts. Den innebär att Trafikförsäkringsföreningen vid bestämmandet av trafikförsäkringsavgiftens storlek ...

 • NJA 1986 s. 758:I mål mot A såsom registrerad ägare av fordon att utge trafikförsäkringsavgifter enligt 31 § trafikskadelagen (1975:1410) invänder A att B äger fordonen och dessutom att C tecknat och betalat föreskrivna trafikförsäkringar för den tid som är i fråga. Försäkringsplikten enligt 2 § samma lag har funnits åvila A, när denne inte styrkt sitt påstående att B är ägare och då det förhållandet att annan tecknat försäkringar och erlagt försäkringspremierna inte befriar fordonsägaren från försäkringsplikten.
 • NJA 2009 s. 94:Utgångspunkten för preskriptionstid beträffande anspråk mellan försäkringsgivare på återkrav enligt trafikskadelagen.
 • NJA 1985 s. 673:Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift. 31 § 4 st trafikskadelagen (1975:1410).

31 a §  En talan får väckas efter den tid som anges i 31 § första stycket endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid. Lag (2013:1089).

31 b §  Om talan inte väcks enligt 31 eller 31 a §, går rätten till ersättning förlorad.

[S2]Ett avtalsvillkor om preskription som i jämförelse med denna lag är till nackdel för den som har anspråk på trafikskadeersättning är ogiltigt. I förhållanden mellan försäkringsgivare får dock annat avtalas. Lag (2013:1089).

31 c §  Det som sägs om försäkringsgivare i 31 § andra och tredje styckena samt i 31 b § andra stycket ska i ett fall som avses i 15 § gälla staten och i ett fall som avses i 16, 28 eller 29 a-29 c § gälla Trafikförsäkringsföreningen. Lag (2023:666).

Prop. 2022/23:142: Av paragrafen framgår att när staten eller Trafikförsäkringsföreningen ska svara för ersättning enligt lagen gäller samma preskriptionsbestämmelser som för en försäkringsgivare. Den nuvarande bestämmelsen jämställer Trafikförsäkringsföreningen med försäkringsgivare i de fall som avses i 16 och 28 §§. Ändringen innebär att detsamma ska gälla när Trafikförsäkringsföreningen företräder de försäkringsgivare som har solidariskt ersättningsansvar enligt 29 a §.

32 §  Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får ej tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp kan dock ske enligt vad som föreskrives i 7 kap.utsökningsbalken. I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut gäller 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.

[S2]Försäkringsanstalt får kvitta fordran på självriskbelopp enligt 21 § mot försäkringstagarens fordran hos anstalten. Fordran på ersättning som avses i 24 § andra stycket får kvittas mot fordran som innehas av den försäkrings- pliktige.

[S3]Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får ej i vidare mån än som följer av 19 § överlåtas innan ersättningen är tillgänglig för lyftning. Lag (2002:343).

 • NJA 2017 s. 1123:Ersättning från en olycksfallsförsäkring och en trafikskadeförsäkring har satts in på ett bankkonto. Fråga om skydd mot utmätning.

/Upphör att gälla U: den dag som regeringen bestämmer/

33 §  I fall som avses i 16 § företräds försäkringsanstalterna i ärenden om trafikskadeersättning eller om återkrav av utgiven sådan ersättning av en trafikförsäkringsförening i vilken anstalterna är medlemmar. Detta gäller även ärenden enligt 28 §. För ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden kan föreningen utse en av anstalterna att företräda de övriga.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer stadgar för trafikförsäkringsföreningen. Lag (2002:343).

Prop. 2001/02:133: Ändringen innebär att Trafikförsäkringsföreningen skall företräda det samlade kollektivet av försäkringsanstalter även i sådana fall som avses i 28 §. Dessutom har en viss språklig modernisering gjorts av författningstexten.

Prop. 2022/23:142: Paragrafen innehåller bestämmelser om Trafikförsäkringsföreningen. Ändringarna genomför delvis artiklarna 10a och 25a i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

33 §  I fall som avses i 16 § företräds försäkringsgivarna i ärenden om trafikskadeersättning eller om återkrav av sådan ersättning av en trafikförsäkringsförening i vilken försäkringsgivarna är medlemmar. Detta gäller även ärenden enligt 28 och 29 a-29 f §§. För ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden får föreningen utse en av försäkringsgivarna att företräda de övriga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer stadgar för trafikförsäkringsföreningen. Lag (2023:666).

34 §  Om föreskriven trafikförsäkring saknas för ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt, har Trafikförsäkringsföreningen rätt till gottgörelse (trafikförsäkringsavgift) av den försäkringspliktige för den tid denne inte har fullgjort sin försäkringsplikt.

[S2]Trafikförsäkringsavgift bestäms på grundval av de årspremier för trafikförsäkring som har tillämpats här i landet under den tid trafikförsäkring har saknats. Avgiften får med tio procent överstiga högsta försäkringspremie inklusive skatt enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt som det oförsäkrade fordonet. Med fordonsslag avses personbil, lastbil, buss, motorcykel, traktor, motorredskap, moped och terrängmotorfordon. Förhöjning av premien på grund av omständigheter som ger anledning att anta att fordonet med hänsyn till innehavarens person utgör en särskild risk i trafiken får dock beaktas endast om det finns sådana omständigheter i det särskilda fallet.

[S3]Trots andra stycket får trafikförsäkringsavgift tas ut med tvåhundra kronor för tiden till dess trafikförsäkring tecknas eller försäkringsplikten upphör.

[S4]En domstol får sätta ned trafikförsäkringsavgiften, om det finns särskilda skäl. Lag (2013:1089).

Prop. 2006/07:96: Trafikförsäkringsavgiften får med tio procent överstiga högsta försäkringspremie för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt som det oförsäkrade fordonet. I paragrafens andra stycke tydliggörs att med den högsta försäkringspremien avses den

Prop. 2001/02:133: Hänvisningen i fjärde stycket har ändrats med anledning av att den tidigare 28 § nu betecknas 31 §.

 • NJA 2009 s. 244:I mål mot A med krav på att denne såsom registrerad ägare till en bil skall utge trafikförsäkringsavgift har A invänt att han inte är ägare till bilen och att hans namnteckning förfalskats på anmälan om ägarbyte. Försäkringsplikten har ansetts åvila A när han inte gjort sitt påstående sannolikt.
 • RH 2011:43:Fråga om det funnits särskilda skäl enligt 34 § fjärde stycket trafikskadelagen att sätta ned trafikförsäkringsavgiften.
 • NJA 2005 s. 335:Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift.
 • NJA 2005 s. 324:Frågor om beräkning och jämkning av trafikförsäkringsavgift.

35 §  Saknas föreskriven trafikförsäkring för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och ej är avställt, kan den försäkringspliktige föreläggas vid vite att fullgöra sin försäkringsplikt.

[S2]Föreläggande som avses i första stycket meddelas av länsstyrelsen i det län där den försäkringspliktige har sin adress enligt vägtrafikregistret. Mot sådant föreläggande får talan ej föras. Lag (2002:343).

36 §  Saknas föreskriven trafikförsäkring när motordrivet fordon som inte är registrerat i vägtrafikregistret eller som är avställt brukas i trafik här i landet av den försäkringspliktige eller av annan med dennes tillstånd, döms den försäkringspliktige till penningböter.

[S2]Fortsätter den försäkringspliktige under tid då han står under åtal för för- seelse som avses i första stycket att begå sådan förseelse, skall vad han har gjort sig skyldig till före varje åtal anses som särskilt brott. Lag (2002:343).

37 §  En förare av en moped, ett motorredskap eller ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning ska, om fordonet omfattas av denna lag men inte är registrerat i vägtrafikregistret, under färd i Sverige ha med sig bevis om att fordonet är trafikförsäkrat och på begäran visa upp beviset för en bilinspektör eller polisman.

[S2]Den som bryter mot första stycket döms till penningböter. Föraren ska dock vara fri från ansvar, om han eller hon senast tredje vardagen efter förseelsen styrker hos Polismyndigheten att han eller hon hade bevis om trafikförsäkring vid tiden för förseelsen och omständigheterna ger vid handen att förseelsen har berott på tillfälligt förbiseende. Lag (2023:666).

38 §  Trafikförsäkring som meddelas enligt denna lag skall i fråga om skada som uppkommer i följd av trafik med ett motordrivet fordon i något annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige, utöver vad som gäller om trafikskadeersättning enligt denna lag, täcka ersättning som enligt lagstiftningen i det land där skadan uppkommit skall omfattas av en obligatorisk motorfordonsförsäkring. Detta gäller även i fråga om skada som uppkommer vid direkt färd mellan två länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om skadan tillfogas en medborgare i ett sådant land.

[S2]Tillhör fordon som avses i första stycket svenska staten skall svenska staten i stället bära ersättningsansvaret. Lag (2002:343).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Trafikskadelag (1975:1410)

Lag (1976:340) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1976:358) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1977:949) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:16
  Omfattning
  nuvarande 33 § betecknas 34 §; ändr. 6, 31, 32 §§; ny 33 §; omtryck

Lag (1978:91) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förordning (1978:455) om ikraftträdande av lagen (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Omfattning
  ikrafttr. av 1978:452

Lag (1980:40) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förordning (1981:92) om ikraftträdande av lagen (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Omfattning
  ikrafttr. av 1980:1140

Lag (1981:820) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1981:1197) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1983:309) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:107
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 16, 24, 31-34 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1985:194) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:117
  Omfattning
  ändr. 11, 12, 20 §§
  Ikraftträder
  1985-05-01

Lag (1986:1251) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1988:1246) om ändring i lagen (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:45
  Omfattning
  ändr. 14 § i 1988:876
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:48
  Omfattning
  ändr. 1, 34 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:2
  Omfattning
  ändr. 12, 20 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1198) om ändring i lagen (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:35
  Omfattning
  ändr. ikraftträdandebest. till 1989:701
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1991:304) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  ändr. 33, 34 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft i fråga om 20 § den 1 januari 1993 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. (i kraft den 1 januari 1994, 1993:1646)
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:8, Bet. 1992/93:LU7
  Omfattning
  ändr. 8, 20 §§; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:307, Prop. 1992/93:8, Bet. 1992/93:LU35
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får dock i förhållande till Liechtenstein sätta lagen i kraft vid en senare tidpunkt än i förhållande till i lagen angivna övriga stater. (Jfr 1992:1121).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:307
  Omfattning
  ändr. 8 § i 1992:1121, ikrafttr.best. till 1992:1121
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:39, Prop. 1992/93:257, Bet. 1993/94:NU5
  Omfattning
  ändr. 5, 24 §§
  CELEX-nr
  390L0618
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1381) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:65, Prop. 1993/94:71, Bet. 1993/94:LU8
  Omfattning
  upph. 8 a § i 1992:1121

Lag (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).I förhållande till Liechtenstein får regeringen sätta lagen i kraft vid en senare tidpunkt än i förhållande till övriga stater.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:65, Prop. 1993/94:71, Bet. 1993/94:LU8
  Omfattning
  ändr. 14 §; ny 35 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1383) om ändring i lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt avser tredje stycket den 1 januari 1994 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:39, Prop. 1992/93:257, Bet. 1993/94:NU5
  Omfattning
  ändr. 16 §, ikrafttr.best. till 1993:302
  CELEX-nr
  390L0618

Lag (1993:1384) om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:65, Prop. 1993/94:71, Bet. 1993/94:LU8
  Omfattning
  ändr. 8 § i 1993:303

Lag (1993:1606) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:71, Prop. 1993/94:33, Bet. 1993/94:FöU3
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 8 § i 1992:1121 utom vad avser Liechtenstein, 16 § första stycket i 1993:302, ikrafttr. av 1993:1307 och 1993:1382 utom vad avser Liechtenstein

Trafikskadelag (1975:1410) (1994:43)

  Omfattning
  omtryck

Lag (1994:1731) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:785) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:392, Prop. 1994/95:184, Bet. 1994/95:NU24
  Omfattning
  ändr. 5 §
  CELEX-nr
  392L0049
  Ikraftträder
  1995-07-01

Ändring, SFS 1995:1185

  Omfattning
  ikrafttr. av 8 § 1992:1121 och 1993:1382 såvitt avser Liechtenstein

Lag (1998:296) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:215, Prop. 1997/98:141, Bet. 1997/98:FiU22
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:266) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
 2. Bestämmelserna i 28 § andra och tredje styckena tillämpas även på fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet och som vid ikraftträdandet inte är preskriberade enligt äldre bestämmelser.
 3. Äldre bestämmelser om trafikförsäkringsavgift tillämpas även efter ikraftträdandet i ärenden som inte är avslutade hos trafikförsäkringsföreningen när lagen träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:187, Prop. 1998/99:42
Omfattning
ändr. 18, 28, 31 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2001:562) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1, 2, 16, 24, 31, 32, 33, 34 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:734) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:216, Prop. 2000/01:68, Bet. 2000/01:LU19
Omfattning
ändr. 9, 12 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:238, Prop. 2001/02:133, Bet. 2001/02:LU31
Omfattning
nuvarande 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 betecknas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 27 § sätts närmast före nya 30 §; ändr. nya 33, 34 §§; nya 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före nya 27 §
CELEX-nr
32000L0026
Ikraftträder
2003-01-20

Förordning (2003:1) om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Omfattning
ikrafttr. av 2002:343 såvitt avser 28, 33 §§

Lag (2005:113) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:160, Prop. 2003/04:150, Bet. 2004/05:LU4
Omfattning
ändr. 17, 28 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1126) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:92, Prop. 2004/05:165, Bet. 2005/06:FiU7
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:560) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om försäkringsplikt som avser tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:328, Prop. 2005/06:117, Bet. 2005/06:LU34
Omfattning
ändr. 2, 30 §§
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2007:333) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:156, Prop. 2006/07:50, Bet. 2006/07:CU25
Omfattning
ändr. 5, 27 §§, ny 17 a §
CELEX-nr
32005L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:461) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:198, Prop. 2006/07:96, Bet. 2006/07:SkU22
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:360, Prop. 2009/10:173, Bet. 2009/10:CU29
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2010:1220) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 16, 21, 24 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2050) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 5, 27 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2013:1089) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller för en fordran som beror på en skada, om skadehändelsen har inträffat före ikraftträdandet. För en fordran som inte beror på en skada gäller äldre bestämmelser, om avtalet om trafikförsäkring har ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter.
 3. Äldre bestämmelser om preskription gäller för trafikförsäkringsavgift som avser tiden före ikraftträdandet. Detsamma gäller trafikförsäkringsavgift som avser tiden efter ikraftträdandet, om ärendet hos Trafikförsäkringsföreningen har inletts före ikraftträdandet men avslutas först därefter.
 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga om 29 a-29 f och 33 §§ och i övrigt den 23 december 2023.
 2. Bestämmelserna i de nya 29 a-29 f §§ och 33 § i den nya lydelsen tillämpas även på försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. De tillämpas dock inte på likvidationsförfaranden som har beslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:31, Prop. 2012/13:168, Bet. 2013/14:CU4
Omfattning
ändr. 31, 34 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:609) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:667) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:257, Prop. 2015/16:152
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2018:184) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:193, Prop. 2017/18:62, Bet. 2017/18:CU12
Omfattning
ändr. 11, 20 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2021:1138) om ikraftträdande av lagen (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Omfattning
ikrafttr. av 2010:972

Lag (2023:666) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Rskr. 2023/24:23, Prop. 2022/23:142, Bet. 2023/24:CU6
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 16, 17 a, 24, 31 c, 33, 37 §§; nya 1 a, 1 b, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 29 f §§, ny rubrik närmast före 29 a §
Ikraftträder
2023-12-23