Upphävd författning

Förordning (1976:498) med instruktion för försvarets underrättelsenämnd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1976-06-10
Ändring införd
SFS 1976:498
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarets underrättelsenämnd skall följa underrättelsetjänsten inom försvarsmakten på central och högre regional nivå.

2 §  Vid fullgörande av sina åligganden enligt 1 § skall underrättelsenämnden ägna särskild uppmärksamhet åt de enheter som inhämtar underrättelser med särskilda metoder.

[S2]Dessutom skall nämnden särskilt granska anslagsframställningar rörande underrättelsetjänsten, uppläggande och förande av de register som behövs för verksamheten, medel och metoder för inhämtning av underrättelser samt principer för rekrytering, utbildning m.m. av personal inom underrättelsetjänsten.

3 §  Underrättelsenämnden skall lämna överbefälhavaren de synpunkter och de förslag till åtgärder som föranledes av granskningsverksamheten. Om det behövs, skall nämnden också lämna förslag till regeringen.

Organisation

4 §  Underrättelsenämnden består av ordförande och fem andra ledamöter. Ledamöterna utses av regeringen för en tid av högst tre år.

5 §  Hos underrättelsenämnden finns en sekreterare. Denne utses av regeringen.

Ärendenas handläggning

6 §  Underrättelsenämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden skall sammanträda minst fyra gånger om året. Nämnden skall därutöver sammanträda om det begäres av ledamot eller av överbefälhavaren.

7 §  Sekreteraren svarar för att inkommande ärenden behandlas av underrättelsenämnden samt att nämndens beslut expedieras.

[S2]Närmare bestämmelser rörande arbetet i övrigt inom nämnden meddelas av nämnden.

[S3]Nämndens ordförande och sekreterare får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:895).

8 §  Underrättelsenämnden är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden, är närvarande. När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:895).

9 §  Underrättelsenämnden får av andra myndigheter erhålla de upplysningar och det biträde som fordras för dess verksamhet och kan lämnas av myndigheterna.

Övriga bestämmelser

10 §  Underrättelsenämndens verksamhet upphör vid krig och, om regeringen bestämmer det, vid krigsfara.

Ändringar

Förordning (1976:498) med instruktion för försvarets underrättelsenämnd

Förordning (1986:895) om ändring i förordningen (1976:498) med instruktion för försvarets underrättelse- nämnd

  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:552

  Omfattning
  upph.