Upphävd författning

Förordning (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvalt ningen för att minska förbrukningen av energi

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-09-16
Ändring införd
SFS 1976:757 i lydelse enligt SFS 1992:781
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Myndigheterna skall i sin verksamhet genom lämpliga åtgärder se till att energi sparas i största möjliga omfattning. Förordning (1979:735).

2 §  Lokaler som används till kontor eller för undervisning eller liknande ändamål får ej under arbetstid uppvärmas med bränsle eller elektricitet till högre temperatur än -20BC. Lägre temperatur skall eftersträvas efter arbetstidens slut i sådana lokaler samt dygnet runt i trapphus, källare, förråd och andra utrymmen där personal endast tillfälligtvis vistas. Garage som används endast för uppställning av fordon bör ej värmas upp till mer än -5BC. Förordning (1979:735).

3 §  Anläggning för luftbehandling får vara i drift endast när lokalen användes eller när det behövs av särskilda skäl. Anläggning för luftfuktning får användas endast om det motiveras av verksamhetens särskilda krav.

4 §  Belysning inomhus skall nedbringas till minsta möjliga. Fasadbelysning samt reklam och skyltbelysning skall användas med stor återhållsamhet.

5 §  Utöver vad som föreskrivs i 2--4 §§ skall varje myndighet

 1. vid upphandling beakta energihushållningsaspekten,
 2. utnyttja kollektiva transportmedel för tjänsteresor när så är möjligt,
 3. minska förbrukningen av drivmedel till transportmedel som disponeras av myndigheten,
 4. samordna transporter och resor när så är möjligt. Förordning (1984:604).

6 §  Kriminalvårdsstyrelsen, Fortifikationsförvaltningen, Överstyrelsen för civil beredskap, Postverket, Televerket, Statens järnvägar, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Generaltullsty relsen, Byggnadsstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät och Trollhätte kanalverk skall senast den 1 oktober varje år redovisa för Närings- och teknikutvecklingsverket vad varje myndighet har gjort och avser att göra för att spara energi. Förordning (1992:781).

7 § har upphävts genom förordning (1984:604).

Ändringar

Förordning (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi

Förordning (1979:735) om ändring i förordningen (1976:757) om åtgärder för att minska förbrukningen av energi för uppvärmning m.m. inom statsförvaltningen

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6 §§; ny 7 §; omtryck

Förordning (1983:591) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi

  Omfattning
  ändr. 5-7 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:604) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1990:1059) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:176) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:781) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1993:1278

  Omfattning
  upph.