Förordning (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1976-10-21
Ändring införd
SFS 1976:836 i lydelse enligt SFS 1999:870
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vad som i författning har föreskrivits om personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser skall ej längre gälla i fråga om arbetstagare hos kommun, landstingskommun, kommunalförbund eller församling, pastorat eller annan kyrklig samfällighet under förutsättning att arbetstagaren efter utgången av år 1976 förvärvar rätt till icke-statlig tjänstepensionsförmån i anställning hos sådan huvudman.
I första stycket har orden "församling", "pastorat" och "kyrklig samfällighet" den betydelse de har i före år 2000 gällande lag. Förordning (1999:870).

Ändringar

Förordning (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

Förordning (1999:870) om ändring i förordningen (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2000-01-01