Förordning (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1976-10-21
Ändring införd
SFS 1976:837 i lydelse enligt SFS 2019:1002
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-12

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

1 §  Kommun, landstingskommun, kommunalförbund eller församling, pastorat eller annan kyrklig samfällighet erhåller ersättning för kostnaden för pension eller livränta, som utgår till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande enligt pensionsbestämmelser antagna av huvudmannen, om

 1. arbetstagaren den 31 december 1976 eller tidigare har haft personlig pensionsrätt på grund av anställning av sådant slag som finns upptagen i statens personalpensionsverks år 1966 utgivna förteckning över personer med personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser eller annars har haft sådan pensionsrätt i anställning hos kommunal vårdanstalt för alkoholmissbrukare,
 2. arbetstagaren den 31 december 1976 ej är underkastad pensionsbestämmelser antagna av huvudman som avses här men kommer efter denna dag att ha pensionsrätt enligt sådana bestämmelser.

Om rätt till ersättning enligt första stycket övergått till församling, kyrklig samfällighet eller stift inom Svenska kyrkan enligt 3 § lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, skall ersättningen beräknas enligt de pensionsbestämmelser som gällt för anställda hos i första stycket avsedd huvudman före ingången av år 2000. Beräkningen skall grundas på anställningstid hos en sådan huvudman. Förordning (1999:871).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

1 §  Kommun, region, kommunalförbund eller församling, pastorat eller annan kyrklig samfällighet får ersättning för kostnaden för pension eller livränta som betalas ut till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande enligt pensionsbestämmelser antagna av huvudmannen, om

 1. arbetstagaren den 31 december 1976 eller tidigare har haft personlig pensionsrätt på grund av anställning av sådant slag som finns upptagen i statens personalpensionsverks år 1966 utgivna förteckning över personer med personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser eller annars har haft sådan pensionsrätt i anställning hos kommunal vårdanstalt för alkoholmissbrukare,
 2. arbetstagaren den 31 december 1976 inte är underkastad pensionsbestämmelser antagna av huvudman som avses här men kommer efter denna dag att ha pensionsrätt enligt sådana bestämmelser.

[S2]Om rätt till ersättning enligt första stycket har övergått till församling, kyrklig samfällighet eller stift inom Svenska kyrkan enligt 3 § lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, ska ersättningen beräknas enligt de pensionsbestämmelser som gällt för anställda hos huvudmannen före ingången av år 2000. Beräkningen ska grundas på anställningstid hos huvudmannen. Förordning (2019:1002).

2 §  Ersättning som avses i 1 § betalas ut av Statens tjänstepensionsverk från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. Förordning (2010:545).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

3 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning får meddelas av Statens tjänstepensionsverk efter samråd med det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpension. Förordning (2010:545).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

3 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning får meddelas av Statens tjänstepensionsverk efter samråd med det för kommunerna och regionerna gemensamma organet för administration av personalpension. Förordning (2019:1002)

Ändringar

Förordning (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

Förordning (1996:292) om ändring i förordningen (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1999:871) om ändring i förordningen (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2010:545) om ändring i förordningen (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2019:1002) om ändring i förordningen (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2020-01-01