Inaktuell version

Förordning (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Version: 2003:923

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1977-12-01
Ändring införd
SFS 1977 i lydelse enligt SFS 2003:923
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning avser verkställighet med stöd av konventionen den 11 oktober 1977 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

2 §  Skatteverket för förteckning över verkställighetsmyndigheter i de nordiska länderna. Verket lämnar på begäran upplysning om behörig verkställighetsmyndighet och om vad sökanden skall iakttaga vid ansökan om verkställighet.

Skatteverket underrättar justitiedepartementen länderna om ändringar i fråga länsrätternas behörighet. Förordning (2003:923).i de övriga nordiska om kronofogdemyndigheternas eller

Verkställighet i Sverige

3 §  Ansökan om verkställighet enligt lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område göres skriftligen hos den kronofogdemyndighet eller länsrätt som är behörig att upptaga ansökningen.

4 §  Bevis om att en exekutionstitel får verkställas eller att den kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten skall vara utfärdat

 1. i Danmark, av justitieministeriet,
 2. i Finland, av tingsrätt,
 3. i Norge, av justitiedepartementet eller av den myndighet som har meddelat exekutionstiteln eller inför vilken förlikning har ingåtts eller, om det är fråga om avgörande av forliksråd eller om åklagarmyndighets föreläggande om ersättningsskyldighet, av herreds- eller byrett. Förordning (2002:471).

Verkställighet i annat nordiskt land

5 §  Ansökan om verkställighet av svensk exekutionstitel göres i Danmark hos fogedretten, i Finland hos överexekutor och i Norge hos namsretten.

6 §  Bevis, som vid verkställighet i annat nordiskt land krävs om att exekutionstitel får verkställas eller kan utgöra grund för verkställighet i Sverige, utfärdas av kronofogdemyndighet (Förordning (1988:424).

Ändringar

Förordning (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Förordning (1988:424) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (2002:471) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:923) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privatsrättens område

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:757) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:66) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2015:765) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01