Förordning (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1977-12-01
Ändring införd
SFS 1977:1005 i lydelse enligt SFS 2015:765
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning avser verkställighet med stöd av konventionen den 11 oktober 1977 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

2 §  Kronofogdemyndigheten för förteckning över verkställighetsmyndigheter i de nordiska länderna. Myndigheten lämnar på begäran upplysning om behörig verkställighetsmyndighet och om vad sökanden skall iakttaga vid ansökan om verkställighet.

[S2]Kronofogdemyndigheten underrättar justitiedepartementen i de övriga nordiska länderna om ändringar i fråga om tingsrätternas behörighet. Förordning (2006:757).

Verkställighet i Sverige

3 §  Ansökan om verkställighet enligt lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område görs skriftligen hos Kronofogdemyndigheten eller den tingsrätt som är behörig att pröva ansökningen. Förordning (2006:757).

4 §  Kronofogdemyndigheten för en förteckning över vilka myndigheter i de nordiska länderna som utfärdar bevis om att en exekutionstitel får verkställas eller att den kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten. Kronofogdemyndigheten lämnar på begäran upplysningar om vilken myndighet i ursprungsstaten som är behörig att utfärda sådana bevis. Förordning (2015:765).

Verkställighet i annat nordiskt land

5 §  En ansökan om verkställighet av svensk exekutionstitel görs i Danmark hos fogedrett, i Finland hos tingsrätt och i Norge hos tingsrett. Förordning (2007:66).

6 §  Bevis, som vid verkställighet i annat nordiskt land krävs om att exekutionstitel får verkställas eller kan utgöra grund för verkställighet i Sverige, utfärdas av Kronofogdemyndigheten. (Förordning (2006:757).

Ändringar

Förordning (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Förordning (1988:424) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

    Omfattning
    ändr. 6 §
    Ikraftträder
    1988-07-01

Förordning (2002:471) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:923) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privatsrättens område

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:757) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:66) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2015:765) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01