Upphävd författning

Förordning (1977:1066) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet

Version: 1977:1066

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1977-12-15
Ändring införd
SFS 1977:1066
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens delegation för rymdverksamhet; såvitt gäller 18 § verksstadgan dock endast i den utsträckning som framgår av 16 § denna förordning. Förordning (1986:1262).

Uppgifter

2 §  Delegationen är central förvaltningsmyndighet för frågor som gäller den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten, särskilt såvitt avser forskning och utveckling, i den mån dessa inte ankommer på annan myndighet.

3 §  Det åligger delegationen särskilt att

[S2]ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet med anknytning till den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten,

[S3]verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och fjärranalysområdet samordnas,

[S4]fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet,

[S5]bereda ärenden rörande internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete samt vara kontaktorgan med internationella organisationer och utländska institutioner på rymd- och fjärranalysområdet,

[S6]bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva kontroll av sådan verksamhet,

[S7]föra register över rymdföremål,

[S8]främja en ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet på rymd- och fjärranalysområdet. Förordning (1982:1068).

Organisation

4 §  Delegationen leds av en styrelse som består av högst åtta personer. I styrelsen ingår delegationens överdirektör. Denne är styrelsens ordförande och en av de övriga ledamöterna är vice ordförande. Förordning (1986:1262).

5 §  Hos delegationen finns en tjänst som avdelningschef. I övrigt får delegationen i mån av behov och tillgång på medel anställa personal samt anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1986:1262).

6 §  För beredning av frågor inom delegationens verksamhetsområde får delegationen inrätta särskilda expertkommittéer.

6 a §  Överdirektören är chef för delegationen. Förordning (1986:1262).

Ärendenas handläggning

7 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor om initiativ, planläggning, organisation och genomförande av åtgärder inom delegationens verksamhetsområde,
 2. frågor om stöd till forskning och utveckling,
 3. frågor om inrättande av expertkommitté enligt 6 §,
 4. viktigare författningsfrågor,
 5. viktigare frågor om delegationens organisation och arbetsformer,
 6. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 7. frågor om anlitande av utomstående för särskilda uppdrag,
 8. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 9. andra frågor som överdirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1986:1262).

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan överdirektören och minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören ensam besluta i närvaro av föredraganden. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa styrelsesammanträde. Förordning (1986:1262).

9 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av överdirektören ensam. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt annan tjänsteman hos delegationen att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden. Förordning (1986:1262).

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på särskilt förordnad föredragande.

[S2]Överdirektören får överta beredningen och föredragningen av ett ärende eller en grupp av ärenden.

[S3]Ärenden som handläggs enligt 9 § får avgöras utan föredragning. Förordning (1986:1262).

11 § har upphävts genom förordning (1986:814).

12 §  Överdirektören får infordra förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden hos delegationen. Förordning (1986:1262).

Förordnande av ledamöter m.m.

13 §  Överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänsten som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av överdirektören. Förordning (1986:1262).

13 a §  Andra styrelseledamöter än överdirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1986:1262).

[S3]Övriga bestämmelser

14 § har upphävts genom förordning (1986:1262).
15 § har upphävts genom förordning (1986:1262).

16 §  Beslut av delegationen får överklagas enligt 18 § allmänna verksstadgan. Beslut i ärende om stöd till forskning och utveckling får dock inte överklagas. Förordning (1986:1262).

Ändringar

Förordning (1977:1066) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet

Förordning (1979:800) om ändring i förordningen (1977:1066) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 7-16 §§; omtryck

Förordning (1980:477) om ändring i förordningen (1977:1066) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 7-10 §§; omtryck

Förordning (1982:1068) om ändring i förordningen (1977:1066) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§

Förordning (1986:814) om ändring i förordningen (1977:1066) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:1262) om ändring i förordningen (1977:1066) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet

  Omfattning
  upph. 14, 15 §§; ändr. 1, 4, 5, 7-10, 12, 13, 16 §§; nya 6 a, 13 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:343

  Omfattning
  upph.