Upphävd författning

Förordning (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m.

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1977-12-19
Ändring införd
SFS 1977:1123 i lydelse enligt SFS 1988:768
Ikraft
1978-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

20 §  Den som har beviljat lånegaranti får medge att lånet övertas av annan kreditinrättning som avses i 14 § än den som har beviljat lånet. Om särskilda skäl föreligger, får garantigivaren medge att lånet övertas även av annan långivare. I sistnämnda fall får garantigi varen också medge att lånet löper med fast, till det rådande ränteläget anpassad ränta.

[S2]Medges övertagande gäller lånegarantin i förhållande till den nye långivaren från den tidpunkt då ansökan om övertagandet gjordes. En sådan ansökan skall innehålla en förklaring från den långivare som övertar lånet, att långivaren är beredd att överta lånet på de villkor som skall gälla enligt 15-17 §§. Förordning (1979:519).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m.

  Ikraftträder
  1978-01-01

Förordning (1979:1180) om upphävande av förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av år 1979.
  Den upphävda förordningen skall dock i tillämpliga delar alltjämt gälla i fråga om de lån och lånegarantier som har beviljats med stöd av denna.
  I fråga om stöd som beviljats enligt den upphävda förordningen gäller 18--20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Förordning (1988:768).
  Omfattning
  upph.