Upphävd författning

Förordning (1977:175) om tolk för hörsel- och talskadade

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1977-04-14
Ändring införd
SFS 1977:175
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Behöver den som är allvarligt hörsel- eller talskadad tolk när han skall höras inför domstol eller annan myndighet och har han ej själv utsett lämplig tolk, skall tolk tillkallas av myndigheten. Därvid får endast anlitas person som enligt 2 § har utsetts att mottaga sådant uppdrag.

2 §  Tolk- och översättarinstitutet vid Universitet i Stockholm utser behövligt antal personer att mottaga uppdrag som tolk för hörsel- eller talskadade. Både personer som behärskar dövas teckenspråk och handalfabet och personer med särskild erfarenhet såsom taltolkar för hörsel- eller talskadade bör utses.

[S2]Förteckning på dem som har utsetts enligt första stycket skall genom institutets försorg varje år införas i första numret för januari av Post-och Inrikes Tidningar. Förordning (1992:1256).

3 § har upphävts genom förordning (1984:138).
4 § har upphävts genom förordning (1984:138).

Ändringar

Förordning (1977:175) om tolk för hörsel- och talskadade

Förordning (1979:778) om ändring i förordningen (1977:175) om tolk för hörsel- och talskadade

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§

Förordning (1984:138) om ändring i förordningen (1977:175) om tolk för hörsel- och talskadade

  Omfattning
  upph. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1992:1256) om ändring i förordningen (1977:175) om tolk för hörsel- och talskadade

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1996:220) om upphävande av förordningen (1977:175) om tolk för hörsel- och talskadade

  Omfattning
  upph.